Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.7.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 37. seji, 23. julija 2009

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada RS je na današnji redni sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. S spremembami in dopolnitvami Zakona o davku na dodano vrednost se:

 

1) Spreminjajo določbe v zvezi s krajem opravljanja storitev oziroma krajem obdavčevanja storitev.

Predlog zakona spreminja splošno pravilo o kraju opravljanja storitev davčnim zavezancem tako, da so takšne storitve načeloma obdavčene v državi članici, kjer ima sedež naročnik storitev. S tem se povečuje obseg uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti. O storitvah, opravljenih znotraj Skupnosti bodo morali davčni zavezanci poročati v rekapitulacijskem poročilu. Storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci pa bodo še naprej obdavčene v kraju, kjer ima sedež izvajalec storitev. Za določene storitve se splošna pravila ne bodo mogla uporabiti, zato predlog zakona določa posebna pravila, ki temeljijo na obstoječih merilih in upoštevajo načelo obdavčitve v kraju potrošnje.

 

2) Spreminjajo pravila za vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici.

Sprememba pravil za vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici predstavlja posodobitev obstoječega postopka vračil, ki bo potekal izključno elektronsko preko spletnega portala, ki ga upravlja davčni organ države članice, kjer ima davčni zavezanec sedež. Zahtevek za vračilo bo še nadalje obravnavala država članica, kjer je bil DDV plačan, vračljiv znesek se bo določal po predpisih o odbitkih v državi članici, kjer so stroški nastali, plačila oziroma vračila pa bo ta država članica izvedla neposredno davčnemu zavezancu, ki bo zahteval vračilo. Postopek vračila DDV bo krajši in predvsem bolj prijazen za uporabnika. V kolikor  vračilo DDV ne bo s strani države članice opravljeno v predpisanih rokih vložniku pripadajo obresti. Obresti bodo tekle od dne, ko je vračilo zapadlo, do dne, ko je bilo dejansko izplačano davčnemu zavezancu.

 

3) Uvaja nižja 8,5 % stopnja DDV od dobav knjig na vseh fizičnih nosilcih; storitev čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev; manjših popravil koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila; domačega varstva, friziranja in dobav biotičnih sredstev za varstvo rastlin.

 

4) Povišuje pavšalno nadomestilo iz 4% na 8%, ki se obračuna pri nakupih blaga in storitev od kmetov pavšalistov.

Namen zvišanja pavšalnega nadomestila iz 4% na 8% je zmanjšanje negativnih učinkov gospodarske krize na zasebno kmetijstvo. V zvezi z določitvijo odstotka je upoštevana zahteva Direktive o DDV, da odstotek pavšalnega nadomestila ne sme biti določen tako, da bi kmetje pavšalisti dobili večja vračila, kot bi znašal obračunani vstopni DDV.

 

5) Povišuje prag za uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji iz 208.000 eurov na 400.000 eurov.

Zaradi povišanja praga iz 208.000 eurov na 400.000 eurov za uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji se ocenjuje, da se odstotek davčnih zavezancev, ki se bodo odločili za uporabo te ureditve, ne bo bistveno spremenil, zate se tudi ne pričakuje bistvenih finančnih učinkov.

 

6) Uvajajo ukrepi za preprečevanje davčnih goljufij.

V zvezi s preprečevanjem davčnih goljufij predlog zakona predvideva naslednje ukrepe:

• hitrejše (mesečno) poročanje o transakcijah znotraj Skupnosti in krajši rok za predložitev rekapitulacijskih poročil;

• določitev tržne vrednosti kot davčne osnove v zvezi z dobavami, ki se opravijo med povezanimi osebami;

• predložitev ustreznega zavarovanja za zavarovanje izpolnitve obveznosti še pred izvršitvijo vračila DDV, če davčni organ dvomi v upravičenost zahtevka za vračilo DDV;

• uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih, po katerem bodo namesto dobaviteljev, DDV dolžni obračunati in plačati prejemniki dobav, ki bodo imeli hkrati tudi pravico do odbitka;

• uvedba inštituta solidarne odgovornosti za plačilo DDV, po katerem bo v določenih primerih za plačilo DDV poleg dobavitelja blaga oziroma storitev odgovorna tudi oseba, kateri je dobavljeno blago oziroma kateri je storitev opravljena;

• določitev davčnega obdobja in plačila DDV v postopku inšpekcijskega nadzora, ko bo moral davčni zavezanec predložiti obračun DDV in plačati DDV še pred iztekom roka za predložitev in plačilo;

• zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti ob dodeljevanju identifikacijske številke za DDV oziroma kadarkoli po dodelitvi identifikacijske številke za DDV in v primerih pridobivanja motornih vozil iz drugih držav članic EU;

• ukrepi s področja prenehanja identifikacije za namene DDV, na podlagi katerih pritožba davčnega zavezanca ne bo zadržala izvršitve odločbe o prenehanju identifikacije za namene DDV. Pri zaznavi goljufije bo davčnemu zavezancu identifikacijska številka za DDV nemudoma odvzeta.

 

Cepivo in protivirusno zdravilo Relenza proti novi gripi A

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z aktualno informacijo v zvezi s pojavom novega virusa gripe, ter s potrebo po zagotovitvi protivirusnega zdravila Relenza in cepiva za obvladovanje širjenja novega virusa gripe.

 

Sklenila je, da se oblikujejo državne blagovne rezerve protivirusnega zdravila Relenza v naslednjih količinah: 40.000 enot v letu 2009 in 100.000 enot v letu 2010.

 

Oblikujejo se tudi državne blagovne rezerve cepiva za obvladovanje novega virusa gripe v naslednjih količinah: 900.000 doz cepiva v jeseni 2009 in 400.000 doz v prvih mesecih 2010. Količina cepiva zadošča za cepljenje 650.000 prebivalcev.

 

Vlada izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v Uradnem listu RS. Danes sprejeta uredba začne veljati 15. avgusta 2009.

 

Vlada je v skladu z 2. točko Dogovora o povprečnini za leto 2009, ki so ga na Ministrstvu za finance podpisali z reprezentativnima združenjema občin, zavezala Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da preučijo možnost za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev, kot predlagajo občine.

 

Predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije so predstavnikom resornih ministrstev predstavili svoje stališče, in sicer, da naj občine avtonomno odločajo o cenah komunalnih storitev, ker so to obvezne gospodarske javne službe na lokalni ravni, s tem, da bi se cene oblikovale po predpisani metodologiji, ter da bi imeli jasno določena merila in organe nadzora. Njihovo mnenje je bilo, da je strah glede nerazumnega povečanja cen komunalnih storitev neutemeljen.

 

Ministrstvo za gospodarstvo je glede na usmeritve Vlade RS predlagalo, da se opusti ukrep določitve cen na področju določanja cen komunalnih storitev in se pristojnost oblikovanja cen komunalnih storitev prenese samo na lokalno raven.

 

Ministrstvo za okolje in prostor zagotovi uveljavitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja najkasneje do 14.8.2009.


Vlada podprla izvedbo projekta vzpostavitve spletnega orodja »predlagam.vladi.si«

Vlada RS je na današnji seji potrdila vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si«, ki ga je predlagal in s katerim bo upravljal Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Projekt »predlagam.vladi.si« je del širših naporov za vključitev državljanov v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Projekt odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo ter med državljani samimi. Osnovni namen projekta je prebivalce Slovenije spodbuditi k posredovanju mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj. Na ta način želimo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo.

 

Uporabniki orodja bodo lahko sami opredelili in predstavili vsebino javnega problema, ki bi ga po njihovi oceni morala vlada sistemsko urediti. Predloge, ki bodo zbrali večinsko podporo, bo Urad posredoval pristojnemu vladnemu organu. Odgovor organa bo objavljen najkasneje v 30 dneh in bo predmet možne nadaljnje razprave.

Komunikacijski kanal »predlagam.vladi.si« ni orodje za komentiranje ter dajanje pripomb in dopolnjevanje gradiv v postopku vladnega odločanja, temveč daje prebivalcem Slovenije možnost, da izpostavijo zadeve in problematike, ki jih vlada v svojih procesih odločanja trenutno ne obravnava.

 

Orodje »predlagam.vladi.si« je nadgradnja estonskega projekta »TID+« (Today I decide), ki v Estoniji uspešno deluje že od leta 2001. V sodelovanju z Evropsko komisijo in Vlado Republike Estonije je estonska nevladna organizacija e-Governance Academy razvila odprto-kodno programsko rešitev, ki jo bomo v Sloveniji dodatno nadgradili in vpeljali nove funkcionalnosti.

 

Vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si« je predvidena do oktobra 2009, ocenjeni stroški projekta za leto 2009 so 6.000,00 EUR, medtem ko je v prihodnjih letih predvideno po 5.000,00 EUR letno za vzdrževanje in nadgradnje orodja.

 

 celotno sporočilo za javnost (409 KB)


Časovno obdobje

Potrdi