Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

27.7.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 38. seji, 27. julija 2009

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada obravnavala Predlog za določitev razreza odhodkov za pripravo predlogov proračunov RS za leti 2010 in 2011

Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala osnutek proračunskega memoranduma za leta 2010 do 2013 in sprejela zgornjo mejo proračunskih odhodkov za leti 2010 in 2011, ter zgornjo mejo proračunskega primanjkljaja in sprejela fiskalno pravilo.

 

Fiskalno pravilo.

Za boljše obvladovanje  javnofinančnih odhodkov je vpeljano  fiskalno pravilo, čeprav vlado k temu ne zavezuje noben zakon ali druga pravna podlaga. S fiskalnim pravilom je vlada določila zgornjo nominalno raven odhodkov državnega proračuna, ki ga ne bo mogoče preseči. Cilj fiskalnega pravila je, da proračunski odhodki iz domačih proračunskih virov (brez odhodkov, ki se financirajo iz sredstev Proračuna EU), vse do leta 2011 ostanejo nominalno na ravni  leta 2009.

 

Zgornja meja proračunskih odhodkov za leti 2010 in 2011.

Vlada je določila maksimalno nominalno višino odhodkov za leti 2010 in 2011 ter indikativno za leti 2012 in 2013, ki so vezani na domače vire (brez odhodkov, ki imajo vir v evropskem proračunu - EU sredstva) in znašajo:

za leto 2010: 8.956 mio EUR

za leto 2011:  8.956 mio EUR

za leto 2012:  9.476 mio EUR

za leto 2013:  9.835 mio EUR

 

Skladno s tem bo proračunski primanjkljaj za naslednja leta znašal:

za leto 2010: 1.786 mio EUR oz. 4,8% BDP

za leto 2011:  1.369 mio EUR oz. 3,5% BDP

za leto 2012:  1.420 mio EUR oz. 3,4% BDP

za leto 2013:  1.282 mio EUR oz. 2,9% BDP

 

Razrez proračunskih odhodkov po razvojnih politikah.

Vlada bo na četrtkovi redni seji vlade sprejela tudi razrez proračunskih odhodkov po razvojnih politikah, na tej podlagi bodo do septembra pripravljeni finančni načrti proračunskih uporabnikov.


Vlada podala Ugovor na predlog revizijskega poročila Računskega sodišča

Vlada RS je na današnji redni seji podala Ugovor na predlog revizijskega poročila Računskega sodišča RS o predlogu  zaključnega  računa  proračuna  Republike  Slovenije za leto 2008. Skladno z Zakonom o računskem sodišču RS mora revidiranec ali odgovorna oseba podati ugovor na predlog revizijskega poročila.

 

Ugovor se nanaša na ugotovitve v posameznih točkah Poročila, in sicer v delu revizije splošnega dela zaključnega računa, revizije pravilnosti izvrševanja proračuna in na mnenje računskega sodišča o pravilnost izvrševanja proračuna. Vlada je dodatno utemeljila določene podtočke predloga revizijskega poročila.

 

Računsko sodišče v splošnem delu zaključnega računa za leto 2008, v bilanci prihodkov in odhodkov, ni upoštevalo nekaterih dejavnikov za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. V nadaljevanju je vlada dodatno obrazložila ugotovitve o predlogu prodaje kapitalske naložbe v razdelku računa finančnih terjatev in naložb. Vlada prav tako ugovarja na določene postavke na pravilnost izvrševanja proračuna, ki se nanašajo na plače in druge odhodke zaposlenim, na delne tekoče in investicijske odhodke ter tekoče in investicijske transferje.


Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada RS je na današnji redni sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. V skladu z zakonom se trošarina za energente plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen (za ogrevanje ali za pogon).

 

Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, in to v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije. V skladu s tem pooblastilom lahko vlada poviša ali zniža trošarino za največ 50 % zneska, ki je določen z zakonom.

 

S predloženo uredbo se zniža trošarina za plinsko olje za pogon iz točke 2.1. s 463,48 € na 432,00 € za 1000 litrov oziroma za 0,03148 €/liter. Drobnoprodajna cena plinskega olja za pogon se bo znižala z 1,050 na 1,012 €/liter.

 


Časovno obdobje

Potrdi