Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

30.7.09

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 39. seji, 30. julija 2009

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada določila razrez odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011

Vlada RS je na današnji redni seji določila okvirni razrez odhodkov po razvojnih politikah, ki bo podlaga za pripravo predloga državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Razrez proračunskih odhodkov po razvojnih politikah upošteva skupni obseg proračunskih odhodkov in spremembe v uvrstitvi posameznih proračunskih namenov v posamezno razvojno politiko. V mesecu avgustu, bodo delovne skupine, imenovane za posamezno razvojno politiko, pripravile razrez odhodkov po programih in podprogramih znotraj posamezne razvojne politike in razdelitev odhodkov po ministrstvih.

 

Vlada je sprejela osnutek Proračunskega memoranduma za obdobje 2010 – 2011 kot podlago za pripravo končnega besedila, ki ga bo sprejela skupaj s predlogom proračuna za leti 2010 in 2011. Vlada je sprejela tudi dopolnjeno Klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in razvojnih podprogramih.

 

Vlada podprla predlog premiera Pahorja, da za člana Evropske komisije predlaga dosedanjega komisarja dr. Potočnika

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom Predsednika Vlade Republike Slovenije Boruta Pahorja, da za člana Evropske komisije predlaga dr. Janeza Potočnika in ga tudi podprla.

 

Dr. Janez Potočnik je doktor ekonomskih znanosti. Kot direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj je koordiniral in sodeloval pri pripravi Strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije in Strategije Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo.

 

Vodil je Ožjo pogajalsko skupino za pogajanja o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, od leta 2002 do 2004 pa je bil minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve. Od 1. maja 2004 je bil član Evropske komisije v vlogi komisarja za delovno področje znanost in raziskave. Dr Janez Potočnik ima široko znanje na področju ekonomije, evropskih zadev in pozna delovanje institucij Evropske unije. 

 

Za Republiko Slovenijo je sprejemljivo dosedanje delovno področje, za katerega je bil zadolžen komisar, prav tako pa tudi delovna področja, ki ustrezajo izobrazbi, delovnim izkušnjam in do sedaj pridobljenim znanjem predlaganega kandidata.

 

Vlada je tudi pooblastila mag. Igorja Senčarja, Stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropski uniji, da posreduje predlog pristojnim institucijam Evropske unije, vlada pa bo s predlogom seznanila Državni zbor RS.

 

Informacija o potencialnem investitorju za naložbe v skupino Mura

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom načrta potencialnega investitorja za reorganizacijo Skupine MURA. 


Sprejem Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012

Vlada RS je na današnji seji sprejela Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012 ter zagotovila sredstva za izvedbo ukrepov v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012. In sicer 13,5 milijona EUR v letu 2009, 51,8 mio EUR v letu 2010, 53,3 mio EUR v letu 2011 in 41,7 mio EUR v letu 2012.

 

Za zmanjševanja emisij toplogrednih plinov prevzete z ratifikacijo Kjotskega protokola je vlada v proračunu RS zagotovila sredstva iz EU programov v višini 39 mio EUR v letu 2009, 66,2 mio EUR v letu 2010, 68,0 mio EUR v letu 2011 in 69,4 mio EUR v letu 2012.

 

Vlada je zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, da v okviru sprejetega kadrovskega načrta zagotovijo kadrovske vire za izvedbo vseh ukrepov opredeljenih v Operativnem programu. Vlada pa bo zagotovila dodatne kadrovske vire v okviru kadrovskega načrta Eko sklada. Ministrstvo za okolje in prostor naj do konca leta 2009 pripravi predlog spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida tako, da uvede okoljsko dajatev na pogonska goriva v višini do 0,02 EUR/l kot vir financiranja nakupa kjotskih enot in emisijskih kuponov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

 

Vlada je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za zunanje zadeve, da sredstva mednarodne razvojne pomoči prioritetno usmerijo v  spodbujanje izvedbe projektov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam, zlasti v državah jugozahodnega Balkana.

Vlada je v zvezi z izvajanjem ukrepov določenih v Operativnem programu naložila Službi Vlade RS za podnebne spremembe, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor usmerja in usklajuje aktivnosti za izvedbo vseh ukrepov predvidenih v Operativnem programu, usklajuje morebitne spremembe in dopolnitve Operativnega programa s programi in strategijami, ki jih sprejme Vlada ter da vsako leto do 1. aprila pripravi in Vladi predloži v sprejem poročilo o izvajanju Operativnega programa.

 

Vlada je namreč decembra 2006 sprejela Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, ki je opredeljeval ključne ukrepe in instrumente za doseganje kjotskih ciljev ter obveznosti posameznih gospodarskih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov. Le-ti so vključevali zakonske obveznosti uvajanja ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, promocijo obnovljivih virov energije, vključujoč biogoriva kot pogonska goriva, spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, povečanje toplotne izolativne lastnosti gradbenih materialov ter ukrepe povečanja energetske lastnosti stavb, če naštejemo le najpomembnejše.

 

V Poročilu o izvrševanju Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, pa je bilo oktobra leta 2008 ugotovljeno, da se je od 25 ukrepov, zadovoljivo izvajalo samo 10 ukrepov, 4 ukrepi so se izvajali delno zadovoljivo, kar 10 ukrepov z največjim potencialom zmanjšanja emisij TGP pa nezadovoljivo (vsi v sektorju promet).

 

Posledica tega je naraščanje emisij toplogrednih plinov, zlasti v sektorju prometa. Preliminarne ocene o emisijah TGP za leto 2008, ki je prvo leto izpolnjevanja obveznosti prevzete z ratifikacijo Kjotskega protokola kažejo, da:

- je Slovenija presegla dovoljeno količino emisij TGP v letu 2008 za okvirno 1,0 mio ton CO2 ekv.,

- se je večletni trend naraščanja emisij TGP nadaljuje, predvsem zaradi:

- prepočasne tehnološke prenove termoelektrarn,

- neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- naraščanja emisij TGP iz prometa, kar je posledica povečanja tranzitnega prometa in neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja javnega prometa,

- neizvajanja ukrepov v prometu, ki je za sektorjem proizvodnja električne energije in toplote drugi največji sektor emisij toplogrednih plinov,

- je kritično neizvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP sprejetih v okviru Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije (AN URE) ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), kljub temu, da so bila za izvedbo večjega dela programov odobrena sredstva iz kohezijskega sklada EU že leta 2007, a se praktično še niso začela črpati, niti še niso zagotovljeni vsi kadrovski in finančni pogoji za njihovo črpanje,

- nedoseženega zmanjšanja emisij TGP v preteklih letih ni mogoče v celoti nadomestiti z dodatnimi ukrepi, ker ni zadostnega kratkoročnega tehničnega potenciala zmanjšanja emisij TGP,

- povečanja emisij TGP iz prometa ne bo možno v celoti nadomestiti z zmanjšanjem emisij TGP v drugih sektorjih.

 

Zato je za izpolnitev obveznosti, ki jo je Republika Slovenija prevzela s podpisom in ratifikacijo Kjotskega protokola, je potrebno izvesti vse ukrepe opredeljene v tem Operativnem programu, dodatno pa mora Republika Slovenija za del svoje obveznosti kupiti pravice do emisije TGP na mednarodnem trgu.

 

Vlada o vmesnem poročilu o opravljenih nadzorih prehoda na nov plačni sistem

Vlada RS je na današnji seji obravnavala vmesno zbirno poročilo o opravljenih obveznih nadzorih prehoda na nov plačni sistem v javnem sektorju pri uporabnikih proračuna po posameznih ministrstvih.

 

Vlada se je na današnji seji seznanila z vmesnim poročilom o opravljenih obveznih nadzorih prehoda na nov plačni sistem v javnem sektorju pri uporabnikih proračuna po posameznih ministrstvih. Vlada je  pristojnim ministrstvom naložila, da do 1. decembra 2009 pripravijo dokončno poročilo o opravljenih obveznih nadzorih prehoda na nov plačni sistem v javnem sektorju pri uporabnikih proračuna po posameznih ministrstvih, s posebnim poudarkom na nadzoru finančnih učinkov  prehoda na nov plačni sistem. Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za šolstvo in šport pa je naložila, da zaradi realnejše ocene finančnih učinkov izvedejo dodatne nadzore pri uporabnikih proračuna s pomočjo Ministrstva za javno upravo, Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pa, da posebej preverijo razloge za izrazito povišanje zahtevnosti organizacijske strukture pri posrednih uporabnikih proračuna iz svoje pristojnosti in v okviru dokončnega poročila navedejo sprejete ukrepe za ublažitev posledic povišanja zahtevnosti organizacijske strukture.

 

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila tudi, da na podlagi dosedanjih ugotovitev pri obveznih nadzorih, pri vseh uporabnikih proračuna zagotovijo odpravo vseh nepravilnosti, upoštevajo naslednje:

a. pri prevedbi nominalnih zneskov osnovnih plač delovnih mest in javnih uslužbencev je potrebno dosledno upoštevati 49. b člen ZSPJS,

b. javnim uslužbencem, ki so bili do dneva prehoda na nov plačni sistem s 1. avgustom 2008, v skladu s področno zakonodajo, zaposleni na delovnih mestih višje zahtevnosti, na katerih so delo opravljali z nižjo stopnjo izobrazbe, se osnovna plača zniža v skladu s 14. členom ZSPJS,

c. javne uslužbence, ki so od prehoda na nov plačni sistem s 1. avgustom 2008 zaposleni na  delovnih mestih višje zahtevnosti, za katera spremembe zahtevnosti niso bila dogovorjena s kolektivno pogodbo in za katera ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, je potrebno razporediti na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje, 

d. zagotovijo ustrezno organizacijsko strukturo, upoštevaje usmeritve in sklepe vlade o nedopustnosti višanja zahtevnosti strukture delovnih mest v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ob prehodu na nov plačni sistem,

e. zagotovijo pravilnost določitve plačnega razreda javnim uslužbencem, zlasti iz naslova napredovanja na delovnem mestu oziroma v nazivu ali ob prehodu na novo delovno mesto oziroma v naziv,

f. zagotovijo, da bodo v aktih o sistemizaciji uporabljena zgolj delovna mesta iz kolektivnih pogodb in drugih podzakonskih predpisov, ki veljajo za posamezne delodajalce, razen v primerih, ko je dopustno sistemizirati delovna mesta iz drugih kolektivnih pogodb, ker gre za posebno delovno mesto iz dejavnosti, za katero velja druga kolektivna pogodba,

g. za javne uslužbence, ki so zaposleni v skladu s točko c. tega sklepa ne velja določilo tretjega odstavka 3.a člena, zato ni mogoče zahtevati vračila preveč izplačanih plač,

h. pristojna ministrstva zagotovijo odpravo vseh nepravilnosti do 1. oktobra 2009 in o tem poročajo Ministrstvu za javno upravo.

 

Vlada je Ministrstvu za javno upravo naložila, da sistemsko uredi pristojnosti inšpekcije za izvajanje inšpekcijskega nadzora v skladu s 44. členom ZSPJS.

Vmesno zbirno poročilo o opravljenih obveznih nadzorih prehoda na nov plačni sistem v javnem sektorju pri uporabnikih proračuna po posameznih ministrstvih je objavljeno na spletni strani MJU (www.mju.gov.si ).

 

 celotno sporočilo za javnost (812 KB)

 


Časovno obdobje

Potrdi