Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.4.13

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji, 29. aprila 2013

Vlada sprejela spremenjen Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v novembru 2012

 

Vlada RS je danes na dopisni seji sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v novembru 2012, s katerim je nadomestila Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v novembru 2012, sprejet s sklepom Vlade RS z dne 25. 4. 2013.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zavedajoč se nujnosti ukrepanja pri odpravi posledic škode v gospodarstvu v primeru naravnih nesreč na eni strani in strogih pravil dodeljevanja državnih pomoči gospodarskih subjektom, ki veljajo v EU in Sloveniji, na drugi strani, pripravlja in izvaja aktivnosti za dodelitev pomoči gospodarskim subjektom, ki so utrpeli škodo v poplavah v novembru 2012.

 

V prvi fazi je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvedlo interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in na njem temelječem Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007-2013. Slovenski podjetniški sklad je objavil in izvedel javni poziv, na osnovi katerega smo dodelili 4,4 milijonov evrov pomoči po pravilu de minimis gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za škodo na strojih in opremi ter zalogah.

 

V drugi fazi je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravilo Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v novembru 2012. Na podlagi tega bo lahko dodelilo pomoč v višini 11 milijonov evrov gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.

 

Danes sprejeti program nadomesti program, sprejet 25. 4. 2013, ker je bil iz seznama oškodovancev izločen oškodovanec, pri katerem je nastala škoda v občini Cerknica,  ki pa ni zajeta v seznam občin, ki so jih prizadele poplave v novembru 2012. 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsem upravičencem poslalo obvestila, da predložijo dokazila o nastali škodi.

 

Vir: MGRT

 


Vlada dala soglasje k spremembi predmeta pogodbe št. 3111-ODCBP30/2010-571 (razširitev kvote dopolnilnega vzdrževanja za Pladenj/B51)

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje Ministrstvu za pravosodje k spremembi predmeta pogodbe št.3111-ODCBP30/2010-571 (razširitev kvote dopolnilnega vzdrževanja za Pladenj/B51). Ministrstvo za pravosodje lahko prične postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave ter po izpeljanem postopku sklene aneks k navedeni pogodbi.

 

V okviru programa projektov e-Sociala se preko operacije Evropskega socialnega sklada "Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov" med drugim financira tudi pogodba za razvoj in vzdrževanje interoperabilnostne komponente Pladenj/B51, ki predstavlja centralen mehanizem za standardizirano izvajanje elektronskih poizvedb na podatkovne vire.

Ker je od sklenitve zadnjega aneksa k pogodbi prišlo do nekaterih nepredvidenih dogodkov in situacij, ki so zahtevali intenzivnejše prilagajanje ter več sodelovanja s strani zunanjega izvajalca, kot je bilo prvotno predvideno, se je kvota predvidenih človek-dni že zelo zmanjšala. Pogodba velja še do konca leta 2013 in do takrat bo potrebno skrbeti za učinkovito sprotno prilagajanje sistema organizacijskim in tehnološkim spremembam v okolici in zagotoviti kar največjo intenzivnost uporabe te interoperabilnostne komponente, tudi izven konteksta e-sociale/ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po naših ocenah bo potrebno obstoječo kvoto 435 čl-dni + 120 čl-dni (aneks št.1), razširiti za dodatnih 200 čl-dni kar nam bo omogočilo nadaljnjo ustrezno podporo s strani zunanjega izvajalca.

Razširitev kvote za dopolnilno vzdrževanje bo omogočila sprotno odzivanje na nove oz. spremenjene zahteve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot vsebinsko odgovornega resorja za socialno politiko.
Poleg tega pa bo komponenta Pladenj/B51 uporabna tudi za druge institucije, pri čemer pa bo tudi potrebno zagotoviti določene prilagoditve in sodelovanje zunanjega izvajalca. Razširitev kvote za dopolnilno vzdrževanje bo omogočila tudi pokritje tega vidika, ki je zelo pomemben z vidika ESS operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov, preko katere zagotavljamo finančna sredstva.

 

Ministrstvo za pravosodje namerava izpeljati izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave, v skladu z drugo točko petega odstavka 29. člena ZJN-2. Skrajni rok izvedbe predmeta naročila je 30.4.2013. Predvideno obdobje trajanja naročila je do konca veljavnosti obstoječe pogodbe in sicer do 30.12.2013.

 

Vir: MP

 


Vlada sprejela predlog odgovora na tožbo zoper sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije

 

Vlada RS je sprejela predlog odgovora na tožbo tožeče stranke Zavod za šport Republike Slovenije Planica zoper sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport RS, št. 01403-32/2012/4 z dne 27. 11. 2012 in sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport RS, št. 01403-7/2013/5 z dne 21. 2. 2013 in ga bo poslala Upravnemu sodišču Republike Slovenije. Republika Slovenija kot tožena stranka, ki jo zastopa Vlada RS, predlaga zavrnitev tožbenega zahtevka. V predlogu odgovora tožena stranka predlaga naslovnemu sodišču zavrženje tožbe zaradi zamude prekluzivnega roka za vložitev tožbe oz. zavrženje tožbe, ker niso izpolnjene zakonsko določene predpostavke za upravni spor, saj izpodbijana sklepa nista dokončni upravni odločbi, ki bi bila izdana pri izvrševanju upravne funkcije tožene stranke. 

 

Vir: MIZŠ


Časovno obdobje

Potrdi