Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

29.10.01

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji, 29. oktobra 2001

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah bo vlada posredovala v Državni zbor v obravnavo po hitrem postopku. Sedaj veljavni zakon o ekonomskih conah je Državni zbor je sprejel konec maja 1998. Le ta kot enega od obveznih pogojev za pridobitev ugodnosti na področju davka od dobička pravnih oseb navaja, da mora uporabnik ekonomske cone najmanj 51 % prihodkov doseči z izvozom blaga in storitev. Ta pogoj pomeni, da se podeljuje državna pomoč za izvoz blaga in storitev, kar je v neposrednem nasprotju z določbami zakona o nadzoru državnih pomoči, Asociacijskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko unijo ter obveznostmi, ki jih je Slovenija sprejela z ratifikacijo paketa sporazumov o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, zato je nujno potrebna sprememba zakona, ki bo dodeljevanje državnih pomoči v ekonomskih conah za uporabnike le-teh uskladila z nacionalnim pravnim redom glede državnih pomoči in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

 

S predlaganimi spremembami zakona o ekonomskih conah bo zakon usklajen z zakonom o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS; št. 1/00 in 30/01), sporazumom o subvencijah in izravnalnih ukrepih, ki je priloga k marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95) in evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/99). S spremembami zakona se preoblikujejo pogoji za uveljavljanje davčnih ugodnosti za poslovanje v ekonomskih conah tako, da so davčne ugodnosti zagotovljene za:

- začetne investicije,

- ustvarjanje novih delovnih mest, ki je povezano z začetnimi investicijami ter za

- ustvarjanje drugih novih delovnih mest, ki niso neposredno povezana z začetnimi investicijami.

 

Ti pogoji uveljavljajo splošna načela dodeljevanja državnih pomoči, ki so že opredeljena na podlagi zakona o nadzoru državnih pomoči. Državne pomoči, dodeljene na podlagi obravnavanega predloga so usmerjene predvsem v regionalni razvoj in spodbujanje zaposlovanja.

S predlaganimi spremembami zakona se davčne ugodnosti za uporabnike ekonomskih con ne bodo več uveljavljale glede na njihovo izvozno usmerjenost, ampak se bo državna pomoč lahko dodelila za začetne investicije, z njimi povezano ustvarjanje novih delovnih mest ali za ustvarjanje drugih delovnih mest, ki niso neposredno povezana z začetnimi investicijami. Oblike davčnih ugodnosti na področju davka od dobička pravnih oseb, bodo ostale enake kot po dosedanji ureditvi, na novo bodo so določeni podrobnejši pogoji za uveljavitev teh davčnih ugodnosti, ki pa ne bodo strožji od pogojev, kot že sicer veljajo za dodeljevanje državne pomoči v okviru shem državnih pomoči za regionalni razvoj in za zaposlovanje. Tako bo določena zgornja meja dopustne državne pomoči in sicer v višini 40 % upravičenih stroškov, ugodnejši pogoji pa bodo določeni za mala in srednja podjetja. Natančno bo določeno, kateri stroški se štejejo za upravičene stroške in 'čas trajanja investicije oziroma delovnega mesta'. Zaradi preprečitve morebitnih zlorab pri uveljavljanju državnih pomoči v ekonomskih conah, bo moralo podjetje, ki uveljavi davčno ugodnost, vendar ne zadrži investicije v regiji oziroma delovnega mesta za predpisan čas, vrniti sorazmerni del dodeljene državne pomoči. Ukinila se bo posebna carinska ureditev za opremo, ki se uporablja v ekonomskih conah za opravljanje dejavnosti, saj takšna posebna olajšava ni dopustna z vidika usklajevanja carinskih predpisov z evropskimi in ustvarja različne pogoje poslovanja pri nabavi domače in uvožene opreme.

 

Z zakonom bo določeno prehodno obdobje za uporabnike ekonomskih con, ki so na dan uveljavitve tega zakona uveljavljali davčne olajšave v skladu z doslej veljavnimi določbami. Spremembe zakona naj bi se uveljavile s 1. januarjem 2002, saj se davek od dobička pravnih oseb obračunava vedno za koledarsko leto in bi lahko medletne spremembe pogojev za uveljavljanje določene davčne stopnje pomenilo spremembo pogojev poslovanja med letom, kar je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.

 

Na podlagi zakona o ekonomskih conah trenutno poslujeta dve ekonomski coni – v Mariboru in v Kopru. V obeh conah po podatkih Carinske in Davčne uprave RS posluje 75 podjetij – uporabnikov cone. V skladu z zakonom o ekonomskih conah niso vsi uporabniki ekonomskih con uživali davčnih ugodnosti. Davčne ugodnosti je v letu 1999 izkoristilo skupno 31 uporabnikov; v letu 2000 25 uporabnikov, za leto 2001 pa je začasne odločbe davčnega organa doslej prejelo 24 uporabnikov ekonomskih con.

 

 

S predlogom uredbe o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin se cene neosvinčenih bencinov in plinskega olja za pogon znižajo. Na podlagi povprečja desetih borznih kotacij cen naftnih derivatov in gibanja tečaja dolarja bo s 30. 10. 2001 prišlo, ob povečanju trošarine pri bencinih za 2 SIT/l ter pri plinskem olju za pogon (D-2) za 1 SIT/liter, do znižanja drobnoprodajnih cen bencina in znižanja plinskega olja za pogon D2, medtem ko bo drobnoprodajna cena plinskega olja za ogrevanje (KO-EL) ostala nespremenjena.

 

Na podlagi uredbe, ki jo je Vlada RS sprejela danes na dopisni seji, se bodo trošarine jutri, 30.10.2001 povečale za neosvinčeni bencin za 2,27%, drobnoprodajne cene bencinov pa se bodo znižale za 1,5 SIT/l, trošarina za plinsko olje za pogon (D2) se poveča za 1,6%, drobnoprodajna cena D-2 pa se zniža za 1,2 SIT/l . Tako bodo drobnoprodajne cene za neosvinčen bencin 91 padle iz 169,10 SIT /l na 168,10 SIT/l,

za neosvinčen bencin 95 iz 170,10 SIT /l na 168,60 SIT/l in

za neosvinčen bencin 98 iz 179,0 SIT /l na 178,10 SIT/l ter za

plinsko olje D2 iz 153,70 SIT/l na 152,50 SIT/l.

Navedeno povečanje trošarin pomeni v povprečju 208 mio SIT na mesec dodatnih sredstev v proračun RS.

 

 

Uredba o spremembi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov spreminja prvi odstavek 2. člena tako, da uvaja povišanje posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe iz dosedanjih 1,5 SIT /l na 1,7 SIT/l za motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi ter 1,6 SIT/l za dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi ter 1,6 SIT/kg za kurilno olje. Vlada Republike Slovenije se je že septembra 2000 v dodatnih pogajalskih izhodiščih za pristop Slovenije k Evropski uniji- poglavje energija- in nadalje na 3. zasedanju Pridružitvenega odbora leta 2001 zavezala, da bo ustrezno prilagodila višino nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe, tako da bo zagotovila realizacijo oblikovanja 90- dnevnih zalog naftnih derivatov (od tega 130.000 ton do konca leta 2001). S sprejemom Uredbe bo tako omogočena realizacija oblikovanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov po planu za leto 2001 in s tem izpolnjena obveza, dana EU.

 

 

 

Urad Vlade za informiranje


Časovno obdobje

Potrdi