Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

2.11.01

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji, dne 2. novembra 2001

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki ga bo poslala v obravnavo v Državni zbor po skrajšanem postopku. Cilj zakona je, da se uredi zagotavljanje sredstev za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. S predlagani spremembami bo lahko država zagotovila Slovenski odškodninski družbi dodatno premoženje v obliki finančnega ali stvarnega premoženja, ki ga bo Slovenska odškodninska družba uporabila za poplačilo denarnih odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki že izhajajo iz veljavnega zakona. Prav tako se ukinja proračunski sklad, ker le-ta nima stalnih virov financiranja, in ker se koncept zagotavljanja sredstev postavlja drugače, kot je to predvidel zakon, že natečena sredstva pa se bodo prenesla na Slovensko odškodninsko družbo. Zakon določa, da bo država prenesla na Slovensko odškodninsko družbo del svojega premoženja za zagotovitev sredstev za plačilo denarnega dela odškodnin. Slovenska odškodninska družba bo s tem premoženjem upravljala in prihodke iz tega naslova namenila za financiranje izdatkov po tem zakonu.

 

Po ocenah Ministrstva za gospodarstvo, podanih v postopku priprave proračunov za leti 2002 in 2003, bi bilo potrebno po veljavnem zakonu za izplačilo denarnega dela odškodnine v letu 2002 zagotoviti sredstva v višini 8,4 mlrd SIT in za leto 2003 sredstva v višini 8,2 mlrd SIT. Ker se je na posebni namenski proračunski postavki pri Ministrstvu za finance (v računu finančnih terjatev in naložb) do vložitve tega zakona nabralo 6 mlrd SIT iz naslova kupnin, ki jih vplačuje Slovenska razvojna družba, bo potrebno v letu 2002 zagotoviti še 2,4 mlrd SIT in za leto 2003 še dodatnih 8,2 mlrd SIT. Predlog zakona je vključen v paket zakonov, ki jih Vlada Republike Slovenije posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije po 13. členu ZJF, saj gre za zakon, ki bo omogočil izvršitev proračunov Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 v načrtovanem obsegu izdatkov.

 

 

Vlada RS se je na današnji dopisni seji seznanila tudi z dosedanjim potekom postopka za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla. Vlada se je ob tem odločila za nadaljnjih 30 dni podaljšati 45 dnevni rok za sprejem odločitve o oddaji koncesije, ki ga je določila z razpisno dokumentacijo na 38.seji Vlade RS dne 26. julija 2001. Rok za sprejem odločitve je določen v razpisni dokumentaciji in je 45 dni od dneva odpiranja ponudb, kar pomeni, da rok poteče 5. novembra 2001. V tem roku komisija še ne bo prejela dodatnih zahtevanih pojasnil in je zato vladi predlagala sprejem odločitve za podaljšanje roka za odločitev o podelitvi koncesije.

 

Strokovna komisija za odpiranje ponudb je ugotovila, da sta na razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla prispeli dve ponudbi. Ker je potekal postopek po 133. členu zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, 39/00) in v zvezi s 1. točko 2. odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih je ponudnikoma, ki sta predložila ponudbi, pisno postavila dopolnilna vprašanja. Na podlagi prejete dodatne dokumentacije in odgovorov ponudnikov komisija še vedno nima dovolj vsebinskih podatkov za pripravo izhodišč za pogajanja. Komisija je sprejela tudi odločitev, da se opravijo dodatna preverjanja glede možnosti izvoza nizko rizičnega materiala – klavničnih ostankov v tujino.

 

 

Vlada je poleg tega na današnji dopisni seji izdala soglasje k Letnemu programu dela za leto 2001 Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov.

 

Urad Vlade RS za informiranje

 


Časovno obdobje

Potrdi