Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

10.6.13

Sprememba Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

 

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Z uredbo ureja pravni režim glede zahtev za kakovost zunanjega zraka v okoljevarstvenih dovoljenjih (OVD), spremenjeni in dopolnjeni pa sta tudi prilogi uredbe, ki vsebujeta vrste naprav, ki morajo po tej uredbi pridobiti OVD in izjeme za mejne vrednosti emisije snovi v zrak.

 

Obstoječi pravni režim glede zahtev za kakovost zraka v OVD je bil pomanjkljiv, ker ni predvideval mehanizmov za pridobitev ali spremembo OVD na območjih, na katerih je presežena mejna vrednost v zunanjem zraku v času pred sprejetjem načrtov za kakovost zraka, prav tako pa ni podrobneje postopkovno urejal pridobitve ali spremembe OVD na takih območjih po sprejetju omenjenih načrtov. Sprejeta sprememba uredbe te pomanjkljivosti odpravlja.

 

V primeru, ko je na območju, kjer se nahaja naprava, presežena mejna vrednost za določeno onesnaževalo v zunanjem zraku, pa za to območje še ni sprejet načrt kakovosti zraka, se za obstoječe naprave, ki morajo zagotoviti ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, v OVD omeji njihov največji masni in volumski pretok iz vseh odvodnikov iz naprave. Prav tako so za te naprave možne spremembe v obratovanju samo, če po spremembi masni pretok iz celotne naprave ni povečan.

 
Po sprejetju načrta za kakovost zraka za neko območje se lahko v skladu z obveznostmi za zmanjševanje emisij, kot bodo določene v omenjenem načrtu za posamezne naprave, njihova emisija snovi v zrak zmanjša z naborom ukrepov - od organizacijskih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, do omejevanje uporabe ali proizvodnje surovin, goriv ali izdelkov, ki povzročajo večje emisije snovi in njihovo zamenjavo, do omejitve obratovanja naprav ali uvedbe strožjih najboljših referenčnih razpoložljivih tehnik, z uporabo katerih se dosežejo nižje mejne vrednosti emisije od predpisanih. Ministrstvo lahko torej za dosego ciljev iz načrtov, kot eden od ukrepov zmanjša mejne vrednosti emisij v OVD teh naprav.

 

Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) je takih naprav približno 26, delujejo pa v različnih sektorjih (npr. energetika, cementarne, proizvodnja anorganskih spojin, kovinska industrija, idr….). Te naprave bodo, glede na zahteve v načrtih, morale po sprejetju in novelaciji načrtov o kakovosti zraka v naslednjih 3 - 4 letih zmanjšati svoje emisije.


V uredbi je bilo v prilogi 4 treba spremeniti ali dopolniti tudi poimenovanja in opise določenih vrst naprav, za katere je potrebno pridobiti OVD. Priloga se sicer zgleduje po nemškem predpisu in je že pri njenem sprejetju prišlo do določenih nejasnosti v izvajanju, ki jih sedanja sprememba odpravlja. Gre za spremembe pri napravah za proizvodnjo elektrike, za proizvodnjo poliuretanskih in polistirenskih izdelkov, proizvodnjo vlaknin, papirja in lesnih kompozitov, naprave za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupel ali živalskih odpadkov, naprave za obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov.

 

V prilogi 10 je vlada spremenila tudi določene mejne vrednosti emisij na osnovi pripomb in pobud pred in med javno obravnavo osnutka uredbe. Pobude so prišle tako iz strani upravljavcev naprav, kot tudi s strani ARSO, pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in zainteresirane javnosti (društvo Eko krog in Občina Zagorje). Ministrstvo je pobude proučilo in nekatere tudi upoštevalo tako, da so sprejete mejne vrednosti primerljive z vrednostmi iz nemških in avstrijskih predpisov in z vrednostmi, ki so dosegljive z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, kot so podane v Referenčnih dokumentih o najboljših razpoložljivih tehnikah (t.i. BREFih). Gre za izjeme glede emisij iz ogrevnih peči in peči za toplotno obdelavo kovin, iz naprav za proizvodnjo poliuretanskih in polistirenskih izdelkov, naprav za proizvodnjo vlaknin, papirja in lesnih kompozitov, iz pivovarn, iz naprav za mehansko in biološko obdelavo odpadkov in naprav za obdelavo površin materialov.

 

 

vir: MKO


Časovno obdobje

Potrdi