Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

26.4.13

Vlada določila besedilo predloga sklepa DZ o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., v družbi Peko, tovarna obutve, d.d.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga sklepa DZ o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., v družbi Peko, tovarna obutve, d.d., in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

Družba Peko, d.d. se je znašla v izredno slabem finančnem položaju. Dokapitalizacija s strani države v višini 6 milijonov EUR v začetku leta 2012 je bila izvedena v manjšem obsegu kot je bilo prvotno načrtovano (12 milijonov EUR + 3 milijonov EUR zasebni vlagatelj), zaradi česar se plan prestrukturiranja, ki ga je pripravila uprava družbe, ni izvedel v načrtovanem obsegu. Vlada RS je s sklepom 47607-33/2011/3 z dne 22. 12. 2011 družbi naložila vstop zasebnega investitorja (denarna dokapitalizacija), katerega pa je družba neuspešno iskala vse do sredine leta 2012.

 

Glede na okoliščine in pogoje Vlade RS v zvezi z dokapitalizacijo družbe Peko ter potrebne aktivnosti in roke za izpolnitev zahtev, ki so bile s strani predstavnikov Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKNRS) preostalim obstoječim lastnikom družbe Peko predstavljene septembra 2012, je bila posledično s strani vseh lastnikov izražena pripravljenost za prodajo njihovega lastniškega deleža v okviru skupnega nastopa pri prodaji delnic družbe Peko z namenom čim boljšega ekonomskega učinka. V novembru 2012 je bila med obstoječimi lastniki družbe Peko (Republika Slovenija 66,80%, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 25,23%, Gorenjska banka 5,86% in SKB Banka 2,11%,) sklenjena Pogodba o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Peko. Imenovana je bila šest-članska komisija za vodenje postopka skupne prodaje (v nadaljevanju: Komisija), v katero so bili imenovani predstavniki AUKNRS (sedaj SOD), DSU, SKB banke in Gorenjske banke ter Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Javni poziv za zbiranje ponudb za nakup 100% lastniškega deleža oziroma vseh 10.851.268 delnic družbe Peko je bil objavljen dne 23. 11. 2012. Postopek prodaje je potekal v več fazah. Do roka sta prispeli dve zavezujoči ponudbi. Oba ponudnika sta bila s strani Komisije pozvana k izboljšanju. Na podlagi usklajevanj in pogajanj z obema ponudnikoma je Komisija določila rok za predložitev končnih zavezujočih ponudb do 27. 3. 2013. 28. 3. 2013 je Komisija sprejela sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, medtem ko je drugo ponudbo zaradi neustreznih zavarovanj ocenila kot neustrezno.

 

2. 4. 2013 je direktor DSU soglašal s predlagano prodajo in o tem sprejel sklep, da se 2.737.741 navadnih delnic družbe Peko z oznako PEKR, ki jih ima v lasti DSU in ki predstavljajo 25,2297 % delež v osnovnem kapitalu družbe, proda družbi Osimpex, d.o.o. iz Osijeka, R. Hrvaška.

 

Na podlagi navedenega Vlada RS predlaga državnemu zboru, da sprejme soglasje k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., v družbi Peko, tovarna obutve, d.d.

 

vir: MF
                                                                                                          


Časovno obdobje

Potrdi