Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.6.13

Vlada izdala novelo Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank.

 

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank določa merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, da so upravičene do ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank ter merila in pogoje za določitev in izvajanje posameznih ukrepov. 

 

Medresorska komisija je 15. maja prejela prvo pobudo banke za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank v skladu z ZUKSB in uredbo. 16. maja je medresorska komisija poslala predlog vladi, da je banka primerna za izvedbo ukrepov. Še isti dan je sklep o primernosti banke sprejela tudi Vlada RS. Načrtuje se, da bodo prvi transferji slabih sredstev iz bank na Družbo za upravljanje terjatev bank izvedeni do konca junija.

 

Pri obravnavi pobude so se pokazale pomanjkljivosti sedanje ureditve, saj iz ZUKSB in uredbe ni razviden celoten postopek izvedbe ukrepov. Veliko nejasnosti se je pojavilo tudi pri vrednotenju sredstev za namen izvedbe ukrepov. Novela uredbe odpravlja omenjene pomanjkljivosti, v besedilu členov pa se upoštevajo tudi nekateri komentarji Evropske centralne banke.

 

Glavne rešitve uredbe so:
- komisija zahteva od banke, da sestavi podrobno, realno uresničljivo poslovno strategijo;
- v skladu z mnenjem ECB se iz poslovne strategije črta del o ukrepih za povečanje kreditov;
- komisija v okviru presoje poslovne strategije upošteva tudi rezultate skrbnega pregleda aktive banke in dodatnih obremenitvenih testov, ki jih izvede zunanji izvajalec;
- uvede se dvostopenjsko odločanje vlade. Vlada v skladu s 4. členom uredbe najprej odloči o primernosti banke za ukrepe. Dodatno se uvede še odločitev vlade o izvedbi ukrepov na podlagi poslovne strategije banke, v kateri se odloči o vsebini ukrepov;
- pred izvedbo ukrepov za povečanje osnovnega kapitala banke ali drugih kapitalskih instrumentov banke se mora izguba banke pokriti v breme za to razpoložljivih sestavin kapitala banke in sredstev obstoječih imetnikov kapitalskih instrumentov banke;
- ukrep povečanja osnovnega kapitala banke in drugih kapitalskih instrumentov lahko izvedeta Republika Slovenija ali DUTB;
- natančneje se opredeli vrednotenje oziroma realna dolgoročna ekonomska vrednost za namen prenosa tveganj;
- vrednost sredstev, ki se kot tvegane postavke prenašajo na DUTB, se določi glede na ocenjeno realno dolgoročno ekonomsko vrednost teh sredstev, zmanjšano za stroške refinanciranja in stroške upravljanja DUTB;
- stroški, ki se prenesejo na banko, morajo biti razumni in utemeljeni ter v pogodbi med banko in DUTB določeni na podlagi prehodnega mnenja komisije;
- pred postopkom zadolževanja mora DUTB pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance;
- spremeni se metodologija za ocenjevanje realne dolgoročne ekonomske vrednosti kreditnih terjatev. 

 

 

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi