Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

10.6.14

Vlada na dopisni seji o pripravljenih enajstih okoljskih projektih, ki še nimajo zagotovljenih virov financiranja

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji obravnavala problematiko enajstih okoljskih projektov, ki so pripravljeni s strani upravičencev (občin) in imajo v večini primerov zagotovljeno dokumentacijo za izvedbo del, zanje pa še ni zagotovljenih virov financiranja. V zvezi s tem, je vlada sprejela tudi mnenje na predlog priporočil državnega zbora, ki bo obravnavan na jutrišnji seji Državnega zbora Republike Slovenije. 


S ciljem pospešitve začetka del na omenjenih projektih, v izogib nevarnosti, da zapadejo že izdana dovoljenja s področja prostorskega urejanja za gradnjo, bančne garancije oziroma izvedena javna naročila, ter s ciljem, da se omogočijo pogoji za čim hitrejšo uvrstitev omenjenih projektov v večletni finančni okvir 2014-2020, je vlada predlagala, da upravičenci takoj pričnejo z izvedbo projektov. To bi tudi omogočilo, da se posamezen projekt uvrsti tudi še v obdobje 2007-2013 v kolikor bi se sprostila sredstva v okviru programskega obdobja 2007-2013.


Vlada je ocenila, da je mogoče pričeti z izvedbo naslednjih projektov s področja okolja:
• Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
• Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop - Občina Radovljica,
• Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 1. sklop,
• Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje,
• Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2. sklop,
• Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik,
• Oskrba s pitno vodo na območju Suhe Krajine.


Po končanem neodvisnem pregledu kakovosti in celovitosti projektov s pomočjo evropske pobude JASPERS pa bo mogoče pričeti tudi z izvedbo 4 okoljskih projektov:
• Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja  komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik.


Vlada predlaga upravičencem, da začnejo z izvajanjem projektov in jih financirajo iz lastnih (občinskih) virov. Navedeni projekti bodo ob izpolnjevanju pogojev prednostno uvrščeni za financiranje iz večletnega finančnega okvirja 2014-2020. V primeru izkazanih dodatnih možnosti po financiranju projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, pa se bodo lahko uvrstili v financiranje iz sredstev tega programskega obdobja. V kolikor bodo občine pristopile k izvajanju projektov, bodo lahko upravičene izdatke, ki bodo nastali v okviru posameznega projekta, v skladu s pravili evropske kohezijske politike uveljavile in jih povrnile iz proračuna EU.


Ob tem bosta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko redno spremljali izvajanje navedenih projektov in pravočasno seznanjali upravičence o pogojih za uvrstitev projektov v večletni finančni okvir 2014-2020 oziroma v programsko obdobje 2007-2013.

 

 

Vir: SVRK


Časovno obdobje

Potrdi