Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.12.13

Vlada prerazporedila sredstva splošne proračunske rezervacije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji prerazporedila sredstva splošne proračunske rezervacije na postavko Dodatne obveznosti do ZPIZ, uporabnika Ministrstva za finance, v višini 87.113.397,37 evrov.

 

Ministrstvo za finance je na podlagi ocene denarnega toka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ugotovilo, da na proračunski postavki 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ ni dovolj pravic porabe. Ob pripravi rebalansa je bilo na tej proračunski postavki zagotovljeno 1.137.728.904 EUR pravic porabe, in sicer ob predpostavki, da bo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (KAD) zagotovila ZPIZ sredstva v višini 120 mio EUR. Od tega je KAD zagotovila le 50 mio EUR. Preostalih 70 mio EUR bi bilo namreč po 62. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) zagotovljenih iz 10% kupnin, če bi bile kapitalske naložbe RS v letu 2013 prodane v skupni vrednosti, ki bi znašala vsaj 700 mio EUR. Ker ti pogoji niso bili izpolnjeni, RS KAD-u ni nakazala 10 % kupnin in KAD ni mogla ZPIZ zagotoviti 70 mio EUR.

 

Republika Slovenija ima po 5. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) obveznost zagotavljati upravičenkam ali upravičencem izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja po tem zakonu tudi v primeru, ko odhodki ZPIZ presegajo prihodke od prispevkov za obvezno zavarovanje. Tovrstne obveznosti so po ZIPRS1314 obravnavane kot obveznosti, ki se morajo poravnati, ne glede na zagotovljene pravice porabe. V ZIPRS1314 je določeno, da se obveznosti na politiki Pokojninsko varstvo na podlagi odločitve vlade plačujejo tudi če presegajo pravice porabe, zagotovljene na postavkah. V izogib povečanju proračunskega primanjkljaja, je Ministrstvo za finance predlagalo, da se manjkajoče pravice porabe zagotovijo z razporeditvijo iz Tekoče proračunske rezerve.


Časovno obdobje

Potrdi