Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.1.18

Vlada RS odgovorila na poslanski vprašanji

Vlada odgovorila poslanki Jelki Godec  v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu

 

Vlada Republike Slovenije  je na današnji dopisni seji  sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. 

Politiko varnosti in zdravja pri delu na državni ravni opredeljuje nacionalni program, ki predstavlja dokument o nacionalni strategiji na področju varnosti in zdravja pri delu v določenem obdobju. Nacionalni program upošteva smernice in priporočila, ki jih določajo mednarodnopravni akti, prav tako pa sledi zakonodaji in akcijskim programom EU, prilagojenim nacionalnim okoliščinam. Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije po posvetovanju s strokovno javnostjo in socialnimi partnerji, sprejme pa ga Državni zbor Republike Slovenije. Vlada in socialni partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu lahko kadarkoli predlagajo tudi spremembe ali dopolnitve programa. 

V tem trenutku je za obravnavo na Vladi RS pripravljen predlog nove nacionalne strategije varnosti in zdravja pri delu, ki med drugim upošteva ugotovitve Analize izvajanja resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu iz leta 2003 in oceno stanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Predlog strategije sledi tudi usmeritvam dokumenta o strateškem okvirju EU za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2014–2020 ter Sporočilu Evropske komisije COM(2017)12 o posodobitvi zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu. Predlagana strategija ni omejena na določeno časovno obdobje, v izhodišču pa upošteva projekcije na trgu dela in v delovnem okolju do leta 2026. Strategijo bodo spremljali triletni akcijski programi, ki bodo po izteku evalvirani.

Skladno z določilom 41. člena Zakona o varnostni in zdravju pri delu (ZVZD-1) so delodajalci dolžni Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter vsako kolektivno nezgodo. IRSD vodi evidenco teh prijav in je njen upravljavec. IRSD si že vrsto let prizadeva, da bi delodajalci nezgode prijavljali v elektronski obliki, saj bi to pomenilo manjšo administrativno obremenitev tako za delodajalce kot tudi za IRSD. Zdaj mora namreč IRSD vse podatke iz prijav v fizični obliki ročno vnašati v informacijski sistem, za kar potrebuje skoraj dva zaposlena, saj prejme na leto prek 9 tisoč prijav. Ne glede na dolgoletna prizadevanja IRSD in kljub že vzpostavljenemu informacijskemu orodju do pomembnejših sprememb na tem področju za zdaj še ni prišlo.

 

IRSD o nezgodnih dogodkih obveščajo delodajalci v obliki prijav nezgod, občasno tudi delavci, predvsem kot prijave neustreznega ravnanja delodajalcev v primerih konkretnih nezgod. IRSD o nezgodnih dogodkih obveščata tudi Operativno-komunikacijski center (OKC) in Center za obveščanje RS (CORS). Vsako prejeto informacijo o nezgodi IRSD obravnava in se glede na okoliščine odloči, ali jo bo tudi raziskoval ali ne. Vse smrtne nezgode na ozemlju Republike Slovenije IRSD obravnava tako, da inšpektor opravi ogled mesta nezgode oziroma inšpekcijski nadzor na lokaciji delodajalca poškodovanega delavca. IRSD obravnava tudi nezgode pri delu, v katerih se delavci težje poškodujejo ter občasno tudi, če se lažje poškodujejo, če iz pridobljenih informacij izhajajo pomembnejše kršitve zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. 

IRSD je sicer, kot že navedeno, na leto obveščen o več kot 9 tisoč nezgodah pri delu. Kršitve, ki jih pristojni inšpektorji ugotavljajo, so zelo različne in se nanašajo praktično na vsa področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

IRSD je seznanjen s prijavami delodajalcev, tako je statistika števila prijav odvisna od njihove vestnosti pri prijavljanju. Ugotavljamo, da se je število prijavljenih nezgod (brez nezgod, ki se zgodijo na poti na delo in z dela) do vključno leta 2016 rahlo zniževalo, v letu 2017 pa ponovno beležimo porast. Zniževanje števila prijavljenih nezgod v zadnjih letih (razen 2017) še ne pomeni, da so se razmere na področju varnosti in zdravja pri delu izboljšale, dvig v letu 2017 pa po naši oceni sovpada z večjo gospodarsko aktivnostjo in povečanim številom delavcev, vključenih v delovne procese delodajalcev. Ocenjujemo, da poročevalska vestnost delodajalcev ostaja na istem nivoju. Podatki o nezgodah pri delu, prijavljenih Inšpektoratu RS za delo (nezgode pri delu s smrtnim izidom, nezgode pri delu, zaradi katerih so delavci nezmožni za delo več kot tri delovne dni, kolektivne nezgode): 

- leto 2017 (podatki na dan 16.1.2018): 9.568 prijav, 

- leto 2016: 9.168 prijav,- leto 2015: 9.367 prijav,

- leto 2014: 9.457 prijav. 

Vlada Republike Slovenije ob tem še pojasnjuje, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obveščen o vseh poškodovanih delavcih (ne glede na število dni odsotnosti z dela) in je tudi poročevalec Republike Slovenije s tega področja za Eurostat. 


Vir: MDDSZ


Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila.

 

Vlada med drugim odgovarja, da je človeška ribica (Proteus anguinus) ena od najbolj prepoznavnih slovenskih živalskih vrst in je odgovornost za njeno ohranjanje posebej izpostavljena. Zato je z raziskavami pomembno pridobiti podatke o razširjenosti, velikosti populacij in možnih ali dejanskih vzrokih ogroženosti. Eden od teh je tudi neprimerna raba gnojil na občutljivem plitkem krasu. Strokovno utemeljena uporaba gnojil je pomembna tudi za varovanje okolja, zato je normirana. V evropskem prostoru je gnojenje krovno urejeno z Direktivo Sveta o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati s kmetijskih virov (nitratna direktiva). Nitratna direktiva je obvezujoča, zato se od držav članic EU pričakuje njeno dosledno izvajanje, vključno z nadzorom izvajanja ukrepov. Določbe nitratne direktive so v slovenski pravni red prenešene z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati s kmetijskih virov.

 

Plitki kraški vodonosniki so zaradi manjše samočistilne sposobnosti bolj ranljivi za kakovost pitne vode in dovzetni za ogrožanje življenjskega prostora tako črnega močerila (živi samo v Beli krajini) kot tudi drugih živalskih vrst v kraškem podzemlju.

 

Kakovost voda je v neposredni povezavi z dejavnostmi na površju, zlasti urbanizacijo in kmetijstvom. Zato so aktivnosti usmerjene v čiščenje komunalnih odplak, zlasti iz razpršenih virov, izboljšanju dobre kmetijske prakse, intenzivnejšemu svetovanju, pa tudi k preverjanju potrebe po spremembah predpisov.

Problematiko zmanjševanja in preprečevanja onesnaževanja kraških vodonosnikov obravnavajo in pripravljajo predloge rešitev službe Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za okolje (ARSO), inšpekcij, Zavoda RS za varstvo narave, Kmetijskega inštituta Slovenije, Direkcije RS za vode, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in društva. 

 

Za vzpostavitev posebnega režima je treba predhodno pridobiti konkretna dejstva o ogroženosti na tem območju in zlasti dejanske vzroke zanje. V letu 2018 bo v okviru rednega monitoringa kakovosti voda ARSO spremljal stanje na istih merilnih mestih. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo bo v letu 2018 izvedel vzorčenje tal na ostanke fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in nitratov na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO), določenimi z uredbami na državni ravni oziroma vodotokih ter vzorčenje tal, gnojenih z digestatom na težke kovine, nitrate, PAH in PCB-je. Dušik in pesticidi v tleh se na VVO ugotavljajo kot bilanca v dveh časovnih zaporedjih vzorčenja, in sicer predvidoma aprila in junija meseca. Težke kovine se ugotavljajo samo enkrat, praviloma ob drugem vzorčenju. Pri določanju območij za vzorčenje bo poudarek na območjih Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič).

 

Če bo potrebno, bo možno na podlagi rezultatov, ob soglasju pristojnih resorjev za okolje in kmetijstvo, vzpostaviti omejitve rabe na tem območju.

 

Ena od možnosti je Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, s katero se začasno prepove ali omeji dejavnosti, posege ali ravnanja, ki neposredno slabšajo stanje habitatov zavarovane živalske vrste ali jo neposredno ogrožajo.

Vir: MOP


Časovno obdobje

Potrdi