Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.4.13

Vlada RS sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000

Vlada RS je na današnji seji sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000, in sicer Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih, Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih, Uredbo o spremembi Uredbe o habitatnih tipih ter Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije glede Direktive o pticah.


S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih širimo obstoječe območje Natura 2000 za približno 2,4 % in s tem ostajamo na vrhu med državami Evropske unije z največjim deležem omrežja Natura 2000 (37,16 %). To je potrditev dejstva, da je narava v Sloveniji zelo raznovrstna in dobro ohranjena, kar je zagotovo velika primerjalna prednost pri iskanju možnosti nadaljnjega razvoja. Z uredbo se prenašajo neizpolnjene zahteve Direktive o varstvu prostoživečih ptic in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.


Z Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih so določena ekološko pomembna območja čez katera se širijo območja Natura 2000.

V Uredbi o spremembi Uredbe o habitatnih tipih se v prilogi dodajajo habitatni tipi, za katere moramo zagotoviti ohranjanje v območjih Natura 2000 in so bile te obveze določene po letu 2004.


Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov daje osnove za izkoriščanje nekaterih priložnosti, ki jih območja Natura nedvomno prinašajo in za ublažitev nekaterih neželenih posledic, ki jih izvajanje ukrepov na območjih Natura lahko prinese.


Vlada RS je sprejela tudi odgovor na obrazloženo mnenje glede Direktive o pticah. Evropska komisija je s pisnim opominom in obrazloženim mnenjem ugotovila, da Slovenija krši Direktivo o habitatih in Direktivo o pticah in s tem pravni red EU. Evropska komisija meni, da omrežje območij Natura 2000, ki ga je Slovenija vzpostavila leta 2004, ne zadošča v celoti zahtevam direktiv. Merilo, ki ga Evropska komisija uporablja za ugotavljanja izpolnjevanja ciljev vzpostavljenosti omrežja Natura 2000 ni delež (%) vključenega ozemlja, ampak:
- pri Direktivi o pticah so referenca območja pomembna za ptice (IBA inventar);
- pri Direktivi o habitatih se ob preverjanju meril in podatkov za vsako vrsto in habitatni tip določi indeks zadostnosti omrežja v posamezni državi. Za Slovenijo je bil ta indeks 73 %, s sprejetjem sprememb in dopolnitev uredbe pa je 92  %.

Obrazloženo mnenje je zadnja stopnja predsodnega postopka. Če država v tej fazi zadovoljivo ne odpravi očitane kršitve evropskega prava, Evropska komisija lahko začne sodni postopek. S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) je RS predele, kjer so strokovni podatki utemeljevali skladnost z merili iz direktive, vključili v omrežje Natura 2000, in tako izpolnila bistveno zahtevo Komisije. Slovenija vseh območij iz referenčnega IBA inventarja ni opredelila kot območje Natura 2000 na podlagi Direktive o pticah. Vsa razhajanja med očitki Evropske komisije iz obrazloženega mnenja in določitvijo območij Natura 2000 so pojasnjeni z izključno strokovnimi utemeljitvami, zato pričakujemo, da bo postopek proti Sloveniji ustavljen. 

S sprejetjem teh predpisov smo dokončali delo, ki smo ga v Sloveniji začeli leta 2003 in 2004 in  ohranjanje narave postavili na mesto, ki ji gre zaradi njenega pomena za to državo. Dokončali smo vzpostavljanje NATURA omrežja ter zagotovili jasne podlage za gospodarski razvoj in načrtovanje prostorskih ureditev. S sprejetjem teh dokumentov pa utrjujemo tudi  spoštovanjem pravnega reda EU in s tem  krepimo tudi  pravno državo. 

Zavedati se moramo, da je ohranjena biotska raznovrstnost tudi temelj našega zdravja, temelj za pridelavo zdrave hrane, zagotavljanje pitne vode in čistega zraka ter ravnovesja v naravi.

V Sloveniji z NATURO živimo že 9 let - omrežje Natura 2000 se je v Sloveniji že doslej razprostiralo na ozemlju 198 občin, v teh območjih je že ob ustanovitvi omrežja leta 2004 živelo več 10.000 ljudi. Slovenija je že ob vstopu v Evropsko unijo imela največji delež državnega ozemlja v območjih Nature 2000, tudi po teh spremembah ostajamo v evropskem vrhu – območje se poveča  za skupno 480 km2, to je površina nekaj več od 10 Cerkniških polj. Delež ozemlja Slovenije, ki je v območjih Natura 2000, naj bi se tako povečal za dodatnih 2,4 odstotkov, na skupno 37,16 odstotkov državnega ozemlja. Precej je tudi zemljišč, ki so doslej bila v območjih Natura 2000, odslej pa to niso več, teh je skupno 129 km2.

Za temi številkami stoji ogromno  strokovnega dela, ki so ga opravili strokovnjaki tako iz javnega sektorja kot zasebnega in nevladnega sektorja. Podlage za spremembe je pripravil Zavod RS za varstvo narave, po predpisani metodi in na podlagi strokovnih podatkov. Gradivo je nato preveril Strokovni odbor za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz vodilnih slovenskih institucij: Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Nacionalnega inštituta za biologijo, Inštituta za biologijo Jovana Hadžija Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Centra za kartografijo favne in flore, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za ribištvo.

Ob pripravi teh Uredb je bila izražena tudi velika zaskrbljenost gospodarstva,  da bo širitev  območij NATURA v Sloveniji  pomenila zastoj pri umeščanju objektov, zlasti energetike in infrastrukture,  v prostor. Menimo da bo ravno obratno – s tem dokumentom dajemo jasna izhodišča glede tega, kje je naša narava posebej dragocena in je posledično potrebno iskati take razvojne rešitve, ki bodo omogočale oboje  - razvoj in ohranitev narave. Ohranjena narava je nenazadnje eden najpomembnejših razlog za prihod turistov v Slovenijo.

 

vir: MKO


Časovno obdobje

Potrdi