Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.6.13

Vlada sprejela dodatna pojasnila k odtujitvi naložb RS, KAD, SOD, Modre zavarovalnice, DSU in PDP

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela dodatna pojasnila k Predlogu sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., DSU, družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. in jih pošilja Državnemu zboru RS.


Dodatna pojasnila se nanašajo na preglednost prodaje naložb, nadzor nad postopki odtujitve in zakaj so družbe namenjene odtujitvi.
 

Prodaja posameznih naložb se bo izvajala pod nadzorom komisije, ki jo bo imenoval minister, pristojen za finance. Računsko sodišče bo lahko skladno s svojimi zakonskimi pooblastili izvajalo nadzor nad izvedbo posameznih prodajnih postopkov. Na navedeno kažejo tudi že izvedene revizije prodajnih postopkov (primer: prodajni postopek družbe SIJ, Splošne plovbe, TE-TOL, ipd).


Vključitev predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije bo možna kadarkoli. Komisija na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične osebe ali na zahtevo drugih državnih organov (Državni zbor RS, Vlada RS, Računsko sodišče, državno tožilstvo, ipd) uvede postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja.


Kupnina, dobljena od prodaje naložb, se bo razdelila med deležnike glede na lastniški delež v posamezni naložbi. Sredstva, ki pripadajo državi, se bodo na podlagi zakona, ki ureja javne finance porabila za: 
- za odplačilo dolgov v računu financiranja,
- namen, določen s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, kjer se podrobneje določi, za katere razvojne projekte se kupnina od posameznih naložb lahko porabi,
- nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države z namenom spodbujanja gospodarstva , ali
- plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.


Družbe KAD, SOD, MZ, DSU in PDP bodo sredstva iz kupnine uporabile za pokrivanje zakonskih obveznosti.


Prodaje kapitalskih naložb bodo izvedene na pregleden način z enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, pri čemer se bodo zasledovali ključni cilji vseh deležnikov, ki so:
- maksimizacija tržne vrednosti,
- dokapitalizacije družb z zmanjšanjem deleža države (izboljšanje kapitalske ustreznosti družbe) in pridobitvijo svežega kapitala za nov zagon gospodarske družbe,
- dokapitalizacije družbe s hkratnim umikom države iz gospodarske družbe (v tem primeru ni osnovni razlog umika maksimizacija tržne vrednosti naložbe, ampak ohranjanje delovnih mest in proizvodnje na lokacije s tem, da se poveča kapitalska ustreznost družbe).


Prodajo ali zamenjavo naložb bodo družbe SOD, KAD, DSU, PDP in MZ izvedle na podlagi ene od uveljavljenih javnih metod razpolaganja:
- javna ponudba (nezavezujoča ponudba),
- javna dražba, ki se javno objavi,
- javno zbiranje ponudb
- ponudba vrednostnih papirjev.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi