Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.9.13

Vlada sprejela mnenje glede predloga priporočil s strani skupine poslank in poslancev o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor banke

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede predloga priporočil s strani skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) z dne 9. septembra 2013 o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor banke z denarjem slovenskih državljanov.


Vladi RS je bilo predlagano, da poda mnenje glede predloga priporočil s strani skupine poslank in poslancev z dne 9. septembra 2013 o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor banke z denarjem slovenskih državljanov. Poslanci namreč zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na katerem bi razpravljali o nedavno sprejetih ukrepih Probanki in Factor banki na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.


Na podlagi 85. člena Ustave RS ter prvega odstavka 58. člena Poslovnika DZ zahteva skupina poslancev sklic izredne seje DZ glede predloga priporočil o problematiki reševanja zasebnih bank in navaja svoje pomisleke glede aktualnega reševanja ter Vladi RS in Banki Slovenije predlaga sprejem priporočil.


Vlada pošlje mnenje DZ na podlagi 169.c člena in drugega odstavka 116. člena Poslovnika DZ. Vlada podaja naslednje mnenje:

• V skladu z novimi pravili Evropske komisije (EK) o državnih pomočeh morajo države članice spodbujati izstop neuspešnih bank s trga. Vedno kadar banka ne more vzpostaviti dolgoročnega uspešnega poslovanja, je treba izvesti postopek izstopa. Postopek mora potekati tako, da se ohrani finančna stabilnost. EK priznava, da kreditnih institucij ni mogoče likvidirati z običajnimi postopki, zato v primeru likvidacije kreditne institucije dovoljuje državno pomoč.

• Ocena o uporabi posameznih najprimernejših nadzornih ukrepov na podlagi ZBan-1 je v pristojnosti BS, ki je odgovorna za finančno stabilnost. V primeru nadzorovanega prenehanja poslovanja bo šlo za delujočo banko, premoženje banke pa se bo unovčevalo postopno. V primeru stečaja banke pa bi banki prenehalo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, v celoti bi bile poplačane le zajamčene vloge deponentov, medtem ko bi bile terjatve drugih upnikov poplačane po unovčitvi stečajne mase, praviloma v nizkih deležih.

• Odločitev o uporabi ukrepa nadzorovanega prenehanja bank je vlada sprejela na svoji seji dne 6. septembra 2013 na podlagi predloga medresorske komisije. Predlog medresorske skupine je bil oblikovan in sprejet na podlagi pobude BS ter na podlagi začasnega pozitivnega mnenja EK z dne 6. septembra 2013 k predlaganemu ukrepu izdaje poroštva RS za obveznosti Factor banke d.d. ter Probanke d.d. iz naslova črpanja neposrednega posojila v skrajni sili.

• Vlada nima podatkov o izrekanju izrednih ukrepov obravnavanima bankama, saj to sodi v pristojnost BS.

• Za ukrep, pri katerem morajo imetniki depozitov v višini nad 100.000 evrov privoliti, da se jim premoženje spremeni v navadne delnice, v Sloveniji ni pravne podlage. Vlada se sicer strinja, da glavnega bremena sanacije ne bi smeli nositi izključno davkoplačevalci, zato bodo breme v prvi vrsti nosili lastniki bank in imetniki podrejenih lastniških instrumentov. 

• V primeru plačilne nesposobnosti Faktor banke ali Probanke bi bila ogrožena finančna stabilnost v RS. Zaradi prepletenost obeh bank z drugimi finančnimi institucijami v RS, bi s stečajem omenjenih bank okužili druge finančne institucije v državi. Simptomi okužbe bi bili znižanje plačilne sposobnosti in ravni kapitala. Prav tako bi se s stečajem bank prenehale nekatere kritične funkcije (npr. plačilne storitve), kar bi dodatno obremenilo gospodarstvo RS in oslabilo finančno stabilnost. Poslovanje drugih bank pa bi se okužilo tudi preko t.i. »bank run«, ker bi varčevalci pospešeno dvigovali svoje vloge.

• Vodenje poslov oziroma določanje poslovne politike banke je v pristojnosti uprave, nadzor nad poslovanjem banke pa je v rokah nadzornega sveta in BS.

• Vlada v zvezi s časovnico sprejetja ukrepov pred rezultati stresnih testov za slovenske banke pojasnjuje, da je bilo ukrepe nujno sprejeti že sedaj. Z vsakršnim odlaganjem ukrepov bi se položaj v bankah še dodatno poslabšal, kar bi povečalo stroške nadzorovane likvidacije. Po ugotovitvah BS bi banki postali nelikvidni v mesecu septembru oziroma oktobru, kar bi pomenilo nezmožnost poslovanja. Glede na navedeno je bilo v obeh bankah v skladu s pobudo BS nujno hitro ukrepati .


Vlada glede posameznih priporočil poslancev podaja naslednje mnenje:


• Vlada predlaga, da podrobnejše razloge za odločitev za predlaganje ukrepov obrazloži Banka Slovenije.

• Vlada Republike Slovenije ne razpolaga s poimenskim seznamom oseb z depoziti v višini nad 100.000 EUR in z njimi povezanimi osebami, ker za to nima pravnih podlag.

• Vlada nima pristojnosti za izvedbo ukrepov za zamrznitev vlog, ki jih imajo pri Probanki d.d. in Factor banki d.d. lastniki obeh bank, bivši člani uprav in nadzornih svetov, ter z njimi povezane osebe. Tovrstni ukrepi sodijo v pristojnost Banke Slovenije.

• Vlada Republike Slovenije ne razpolaga s poimenskim seznamom oseb, ki so v času enega leta pred datumom uvedbe nadzorovane likvidacije, iz naslova depozitov, dobile izplačanih več kot 100.000 EUR, ker za to nima pravne podlage.

 

 

Vir: MF

 

 


Časovno obdobje

Potrdi