Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.7.13

Vlada sprejela mnenje glede TEŠ 6

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s priporočili Državnega zbora o problematiki investicije v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovenske energetike in sprejela mnenje, ki bo predstavljeno v Državnem zboru.

 

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je predlagala Državnemu zboru, da sprejme tri priporočila vladi kot lastnici HSE v zvezi z investicijo v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovensko energetiko.

 

Ob obravnavi odgovora na sklepe Odbora za finance in monetarno politiko in Odbora za  infrastrukturo in prostor, ki sta pozvala Vlado RS, da zagotovi uresničevanje pogojev za poroštvo po zakonu, ki ureja poroštvo za posojilo TEŠ, je Vlada RS sprejela naslednje sklepe:

 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o stanju na projektu postavitve nadomestnega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, d.o.o., (TEŠ) ter jo pošlje Odboru za finance in monetarno politiko ter Odboru za infrastrukturo in prostor Državnega zbora RS.

 

2. Vlada ugotavlja, da projekt ne zagotavlja izvedbe v časovnih in cenovnih okvirih, kot so bili opredeljeni ob odločanju o investiciji. Iz razpoložljive dokumentacije razlogi povišanja vrednosti investicije niso razvidni v zadostni meri, prav tako razpoložljiva dokumentacija ne zagotavlja zadostnih podlag za sprejemanje nadaljnjih odločitev.

 

3. Vlada predlaga Računskemu sodišču, da v okviru svojih pristojnosti izvede revizijo investicije v blok 6 TEŠ.

 

4. Vlada nalaga ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo, da s pomočjo mednarodne, neodvisne specializirane družbe pripravi pregled možnih opcij in predlog nadaljnjih korakov, povezanih z investicijo v blok 6 TEŠ in družbo TEŠ.

 

5. Vlada nalaga TEŠ, da najkasneje do 30. 10. 2013 pripravi novelacijo investicijskega programa za projekt  bloka 6 TEŠ. Novelacija naj poleg obveznih elementov vsebuje tudi analizo občutljivosti investicije glede na možne spremembe vhodnih podatkov (stroški investicije, stroški obratovanja in delovanja bloka 6 TEŠ, prodajna cene električne energije, cena premoga, cena CO2 kuponov ter drugih podatkov, ki lahko pomembno vplivajo na vrednost investicije v blok 6 TEŠ).

 

6. Vlada nalaga Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), da do 30. 10. 2013 predstavi vpliv spremenjenih razmer povezanih z investicijo v blok 6 TEŠ na likvidnost, poslovanje in poslovne rezultate družbe HSE in TEŠ ter oceno tveganja za unovčitev poroštva Republike Slovenije.

 

7. Državno pravobranilstvo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Ministrstvom za finance v roku treh mesecev pripravi poročilo o zakonitosti ravnanj organov HSE in TEŠ, in v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlagajo ukrepe za zaščito interesov Republike Slovenije. Vsa dokumentacija in poročilo Državnega pravobranilstva se posredujejo organom pregona. 


Vlada RS se strinja s poslanci Državnega zbora, da morajo v HSE, d.o.o. in TEŠ, d.o.o. spremljati stanje projekta nadomestnega bloka 6 v TEŠ, ugotavljati tveganja, ki so jim izpostavljeni zaradi sprememb razmer in iskati ukrepe za njihovo obvladovanje, ter da morajo pristojni organi za preprečevanje korupcije in za pregon kaznivih dejanj storiti vse, kar je v njihovi pristojnosti, da se ugotovi odgovornost vseh vpletenih za morebitna protipravna ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja, ki imajo za posledico povečevanje stroškov projekta in zamude pri njegovem dokončanju.


Časovno obdobje

Potrdi