Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.8.17

Vlada sprejela mnenje k predlogu priporočila v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu priporočila v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji, pri financiranju referendumske kampanje in uravnoteženost možnosti predstavitve stališč, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Skupina podpisanih poslank in poslancev zahteva sklic izredne seje Državnega zbora za obravnavo predloga priporočila Vladi v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji, pri financiranju referendumske kampanje in uravnoteženost možnosti predstavitve stališč. 

Vlada uvodoma poudarja, da vodi politiko države, nastopa v imenu države ter je odgovorna za stanje na vseh področjih v državi. Vlada je v večini primerov predlagateljica zakona in je s tem že po naravi stvari ne le zainteresirana, temveč tudi odgovorna za sprejem in uveljavitev predlaganega zakona ali določene rešitve. V primeru razpisa referenduma je tako v skladu z zakonodajo Vladi omogočeno aktivno in enakopravno sodelovanje v referendumski kampanji, predvsem, kadar je predlagateljica zakona in kot odgovorna za delovanje na vseh področjih v državi, ima možnost, da lahko učinkovito predstavi stališča do referendumskega vprašanja oziroma, da ustrezno predstavi zakonske ali druge predlagane rešitve volivcem, ki se bodo odločali na referendumu. Vlada kot organizator referendumske kampanje je enako kot vsak drug organizator referendumske kampanje dolžna spoštovati določbe ZVRK, s čimer je tudi zagotovljena večja transparentnost referendumske kampanje.

S sklepom, ki ga je sprejela 20. 7. 2017, je Vlada RS odločila, da sodeluje v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper. Za organizatorja referendumske kampanje je določila Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM). V sklepu je vlada tudi določila, da se za izvedbo kampanje v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper organizatorju kampanje UKOM-u zagotovijo sredstva v višini 97.000,00 EUR. 

Vlada RS oziroma pristojna vladna služba, ki jo določi Vlada RS je v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) lahko organizator referendumske kampanje. Omenjeni zakon tudi določa, da lahko Vlada s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo pristojni službi Vlade RS, kadar je ta organizator referendumske kampanje, vendar so ta sredstva omejena; in sicer ne smejo presegati 25% dopustne višine stroškov iz ZVRK. Zakon torej določa omejitev v skladu s katero lahko vlada oziroma vladna služba za referendumsko kampanjo nameni največ četrtino sredstev, ki je kot omejitev v splošnem predpisana za organizatorje referendumskih kampanj. Pristojna služba Vlade za izvedbo referendumske kampanje ne sme pridobivati drugih sredstev. 

Vlada RS se je v preteklosti že aktivno vključila v referendumsko kampanjo. Vlada RS (UKOM) se je kot organizator referendumske kampanje vključila pri zakonodajnem referendumu o  Zakonu o malem delu (referendum je potekal 10. 4. 2011), o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (referendum je potekal 5.6.2011), o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (referendum je potekal 5. 6. 2011) in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju   (referendum je potekal 5. 6. 2011).

ZVRK je bil zadnjič spremenjen leta 2013. Novela ZVRK-B je zasledovala cilj večje transparentnosti financiranja volilne in referendumske kampanje in zagotovitve podrobnejših podatkov v poročilih volilne in referendumske kampanje ter zagotovitve učinkovitega nadzora nad spoštovanjem določb zakona. Z novelo so bila izpolnjena priporočila Računskega sodišča RS in GRECO — skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope. V skladu s priporočili GRECO mora organizator med drugim v poročilu o volilni in referendumski kampanji, ki se posreduje in javno objavi na spletnih straneh Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), podrobno poročati o vseh pomembnih finančnih vidikih izvedbe posamezne volilne ali referendumske kampanje. GRECO v končnem poročilu ugotavlja, da je Republika Slovenija mdr. tudi z omenjeno novelo pokazala pomemben napredek. Pri pripravi novele ZVRK-B v postopku posvetovanja z javnostjo ni bilo prejetega nobenega predloga za spremembo členov ZVRK, ki jih navajajo predlagatelji priporočil. 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi