Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.3.14

Vlada sprejela sklep o dodelitvi pomoči Polzeli

Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Polzela, d. d., dodeli pomoč za reševanje v naslednji obliki:
• poroštva Republike Slovenije za kratkoročni kredit za čas priprave programa prestrukturiranja v višini 500.000,00  EUR za obdobje 6 mesecev od dneva nakazila sredstev po obrestni meri, ki ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki predstavlja vsoto izhodiščne obrestne mere določene s strani Evropske komisije, povečane v skladu z diskontno stopnjo po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči;
• kratkoročnega kredita za čas priprave programa prestrukturiranja v višini  500.000,00  EUR za obdobje 6 mesecev od dneva nakazila sredstev po obrestni meri, ki ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki predstavlja vsoto izhodiščne obrestne mere, določene s strani Evropske komisije, povečane v skladu z diskontno stopnjo po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči.

 
Družba Polzela, d. d., v zavarovanje dodeljenega poroštva RS in kratkoročnega kredita na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve zagotovi ustanovitev zastavne pravice v korist Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na nepremičnem premoženju družbe Polzela, d. d.

 
Državna pomoč se dodeli pod odložnim pogojem, da bo državna pomoč odobrena na podlagi posamične priglasitve Evropski komisiji.

 
V primeru, da je v roku 6 mesecev od nakazila sredstev  Evropski komisiji predložena vloga za dodelitev državne pomoči za prestrukturiranje, skupaj s programom prestrukturiranja družbe Polzela, d. d., se  veljavnost poroštva Republike Slovenije in trajanje kratkoročnega kredita podaljša do datuma odločitve Evropske komisije o skladnosti državne pomoči za prestrukturiranje s pravili skupnega trga EU.


Časovno obdobje

Potrdi