Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.2.14

Vlada zaradi posledic žledoloma novelirala Uredbo o trošarinah in zagotovila dodatna sredstva v boju proti gospodarskemu kriminalu in korupciji

Vlada zaradi posledic žledoloma novelirala Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente


Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Poglavitni namen noveliranja uredbe je znižanje trošarine na dizelsko gorivo zaradi povečane uporabe transportne kmetijske in gozdarske mehanizacije ter  večjih agregatov zaradi sanacije škode po žledu.


V skladu z zakonom se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 13. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, in to v skladu z gospodarsko politiko Republike Slovenije.


S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
- za plinsko olje za pogon iz točke 2.1 s 404,88 € na 375,07 € / 1000 litrov.


Zaradi spremenjenih trošarin, bo prišlo do naslednjih sprememb drobnoprodajnih cen glavnih energentov:
pri D-2 znižanje z 1,362 €/l na 1,326 €/l oziroma za 0,036 €/liter.


Spremenjena trošarina bo praviloma veljala do vključno 17. februarja 2014.


Vir: MF

 

 

Vlada razporedila pravice porabe

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji razporedila pravice porabe in s tem zagotovila dodatna sredstva za delovanje tožilstva, Komisije za preprečevanje korupcije, Policije in Urada RS za preprečevanja pranja denarja v boju proti gospodarskemu kriminalu in korupciji.


Vlada se je že v svojem dosedanjem delovanju zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti in možnosti storila vse, da organom odkrivanja, pregona in sojenja omogoči učinkovito izvajanje njihovih nalog na tem področju. Tako je že izvedla številne aktivnosti na zakonodajni in operativni ravni v smislu dviga uspešnosti pregona kaznivih dejanj. S sredstvi predlaganimi s to razporeditvijo pravic porabe se zagotavljajo najnujnejši materialni pogoji za doseganje navedenih ciljev. Tožilstvom se iz tekoče proračunske rezerve razporejajo sredstva v višini 1.700.113 evrov za plače in materialne stroške, s katerimi bo omogočen začetek kadrovskih postopkov s katerimi se postopno, do konca leta, zagotavlja najnujnejše kadrovske okrepitve, v obliki 30 državnih tožilcev, 40 strokovnih sodelavcev in ustreznega števila drugega državnotožilskega osebja. Temu je dodan tudi sorazmerni del potrebnih dodatnih sredstev iz naslova povečanih materialnih stroškov.


Komisiji za preprečevanje korupcije se z razporeditvijo namenjajo sredstva v višini 69.000 evrov, ki nujno potrebna na področju investicij in materialnih sredstev, za nakup in nadgradnjo informacijske podpore delovanju Supervizorja, interne analitične aplikacije Corruptio in za vzpostavitev elektronske analitike načrtov integritete ter za dodatni zaposlitvi na področju nadzora in preventive.


Ministrstvu za notranje zadeve se razporejajo sredstva v višini 3.034.637,52 evrov namenjena za povečanje števila delovnih mest kriminalistov na področju obravnave gospodarskega kriminala in korupcije. Sredstva so namenjena za redno opremo 56 kriminalistov v sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav (za osebno opremo, informacijske in telekomunikacijsko opremo in materialno tehnična sredstva).


Uradu RS za preprečevanje pranja denarja se zagotovi dodatna sredstva v višini 100.000 evrov za 4 nove zaposlitve, s katerimi bodo okrepili kadrovsko strukturo z namenom pridobitve inšpekcijskih pristojnosti in posledično še učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala.

 

Vir: MF

 

 


Časovno obdobje

Potrdi