Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.5.14

Zagotovljen zadosten obseg pravic porabe za sklenitev aneksov za opravljanje OGJS linijskih avtobusnih prevozov za meseca maj in junij 2014

Vlada RS je na današnji dopisni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na postavko Gospodarska javna služba v linijskem prometu, uporabnika MZIP, v višini 650.000 evrov in izvršila prenose pravic porabe iz več proračunskih postavk MZIP na postavko Gospodarska javna služba v linijskem prometu, istega uporabnika, v skupni višini 3.345.645 evrov. Vlada je izvršila tudi prenos pravic porabe iz več proračunskih postavk MZIP na postavko Tekoča proračunska rezerva in konto Splošna proračunska rezervacija, v skupni višini 369.100 evrov.

 
Vlada je s prerazporeditvami zagotovila zadosten obseg pravic porabe za sklenitev aneksov za opravljanje OGJS linijskih avtobusnih prevozov za meseca maj in junij 2014.

 

 

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi