Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.6.13

13. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

Nov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11 in 47/12) je začel veljati konec februarja 2011, uporabljati pa bi se moral začeti s 1 julijem 2011. Zaradi omejevanja proračunskih sredstev v preteklih letih, nalog ni bilo mogoče pravočasno izvesti. Zato se je rok za uveljavitev nove metode z novelo zakona v letu 2012 zamaknil na 30. junij 2013. Aktivnosti na uveljavitvi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka so se lahko začele izvajati šele proti koncu leta 2012. V decembru so bile izdelane kalkulacije, v začetku leta 2013 pa pridobljeni potrebni podatki Statističnega urada RS (podatki o hektarskih pridelkih in strukturi pridelave kmetijskih pridelkov po statističnih regijah). Prvi, na tej osnovi izdelani izračuni, so bili preverjeni s strani strokovne inštitucije in nato, v skladu z določbo zakona,  javno razgrnjeni. Odzivi so v glavnem kazali na nesprejemljivost izračunov, ki naj bi bili nerealno (pre)visoki, opozorili pa so tudi na nekatere napake v izračunih, na neprimernost nekaterih podatkov SURS, pa tudi na nekatere metodološko neprimerne rešitve. Predvsem pa se je kot pomanjkljivost zakona pokazalo, da bi ta moral za uveljavitev prvih izračunov predvideti daljše obdobje za usklajevanje izračunov in da bi bilo primerneje, da se kmetje z novimi izračuni lahko seznanijo za leto vnaprej.

 

Predlog zakona zato:

 • odpravlja ugotovljeno metodološko pomanjkljivost in za oceno pridelave v gozdarstvu izračune katastrskega dohodka poleg bonitete zemljišča upošteva tudi rastiščni koeficient, in poleg podatka o povprečnem poseku upošteva tudi strukturo gozdnih lesnih sortimentov,
 • uveljavlja postopek ugotavljanja katastrskega dohodka za leto vnaprej (določa, da se novi izračuni objavijo do 30. junija tekočega leta, kot ocena dohodka pa se upoštevajo šele v naslednjem letu),
 • ureja prehodno obdobje v letu 2013, ko z namenom podaljšanja roka za usklajevanje izračunov in upoštevanja drugih podatkov za oceno pridelave v gozdarstvu, kot datum za objavo novih izračunov določa 31. avgust 2013,
 • ureja prehodno rešitev za določitev katastrskega dohodka za leto 2013 na način, da ta, glede na katastrski dohodek za leto 2012 za zavezance ne bo višji kot 10 %,
 • ureja možnost vpogleda v katastrski dohodek posameznega lastnika za leto vnaprej, in
 • vsebuje prehodno določbo za leto 2013 za navezavo datuma izračuna katastrskega dohodka (31. avgust) z datumom upoštevanja tega podatka za namene dohodnine (30. junij). 

 

Vir: MF
 
 

Vlada odločila o pomoči družbi Svea, d. d.

 
Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Svea, Lesna Industrija, d. d., Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, dodeli državna pomoč za reševanje v obliki kratkoročnega kredita za čas priprave programa prestrukturiranja v višini 1.387.900,00 EUR za obdobje 6 mesecev od dneva nakazila sredstev po obrestni meri, ki ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki predstavlja vsoto izhodiščne obrestne mere določene s strani Evropske komisije, povečane v skladu z diskontno stopnjo po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči.

 

V zavarovanje vračila dodeljenega kredita se na podlagi  neposredno izvršljivega  notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju  denarne terjatve zagotovi ustanovitev zastavne pravice  v korist Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na nepremičnem in premičnem premoženju družbe SVEA, lesna industrija, d. d. 

 

Državna pomoč za reševanje se dodeli pod pogoji, da:

 • se uprava družbe Svea, lesna industrija, d. d., pogodbeno zaveže, da bo sredstva uporabilo izključno za namene reševanja z namenom odpravljanja likvidnostne krize in plačilne nesposobnosti in ne za nove investicije;
 • se uprava družbe Svea, lesna industrija, d. d., pogodbeno zaveže, da v roku 3 mesecev pripravi program celovitega prestrukturiranja, ki bo družbi povrnil dolgoročno konkurenčno sposobnost  preživetja na trgu in dolgoročno plačilno sposobnost (razmerje EBITDA : zadolženost podjetja =  1:3);
 • se družba Svea, Lesna Industrija, d. d., pogodbeno zaveže, da v obdobju 3 let od izplačila državne pomoči  za reševanje delničarjem ne bo izplačevala dividend,  ter da bo v obdobju 3 let od izplačila državne pomoči za reševanje ohranjala vzdržno, poslovanju prilagojeno maso plač,
 • se banke (NLB, d. d., Abanka Vipa, d. d.,  Unicredit, d. d., Gorenjska banka in Poštna banka, d. d.) s sporazumom zavežejo, da bodo v postopku prestrukturiranja razdolžile družbo in zagotovile njeno kapitalsko ustreznost ter dolgoročno ekonomsko vzdržnost in med ostalimi ukrepi v kapital družbe konvertirale najmanj za 6.000.000,00 EUR svojih terjatev;
 • se večinski lastniki družbe Svea inženiring, d. o. o., ki je 69-odstotna lastnica družbe Svea, lesna industrija, d. d., brezplačno in brezpogojno odpovejo lastništvu in svoje družbeniške deleže prenesejo na Slovensko odškodninsko družbo,  d. d.

 

Uprava družbe Svea, lesna industrija, d. d., od lokalne skupnosti pridobi ustrezno zagotovilo, da bo družbo za obdobje 3 let od izplačila državne pomoči  za reševanje skladno s pravili državnih pomoči oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in zagotovilo, da bo lokalna skupnost  aktivno sodelovala pri razreševanju problematike iskanja zaposlitve presežnih delavcev družbe Svea, d. d. Vlada Republike Slovenije bo zagotovila II. fazo državne pomoči za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega kredita ali poroštva Republike Slovenije za dolgoročni kredit v ocenjeni višini do 3.600.000,00 EUR ob pogoju, da bodo izpolnjene zaveze iz 3. točke tega sklepa, ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.

 

Vir: MGRT

 
 

Vlada o Poročilu o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013

 
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom o  izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013 . Obenem je Vlada RS zadolžila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za notranje zadeve, da najkasneje do 30. 6. 2013 pripravita enoten  dokument  s  ciljem  zagotovitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti  (združitev  ukrepov  strateških  programov) ter zadolžila vse resorje, da  imenujejo nove oziroma potrdijo  dosedanje  člane  stalne  medresorske delovne skupine za področje priprave  boljših  predpisov,  ki  bodo  odgovorni za realizacijo ukrepov v okviru  enotnega  dokumenta. Imena članov skupine resorji do 21. 6. 2013  posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve.

 

Drugo poročilo zajema aktivnosti resorjev glede realizacije prenovljenega Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, in sicer za obdobje oktobra 2012 do maja 2013. Omenjeni prenovljeni Akcijski program je 5.7.2012, potrdila Vlada RS in vsebuje 269 ukrepov  njegov cilj pa je zmanjšanje administrativnih bremen za gospodarstvo za 25 odstotkov (360 mio evrov na letni ravni).

 

O stopnji realizacije niso poročali resorji, ki pokrivajo področje okolja, kohezije in izobraževanja.

 • V prenovljenem Akcijskem programu je bilo v obdobju oktober 2012 - maj 2013 realiziranih 28 ukrepov, kar predstavlja 10,4 % delež realizacije od vseh ukrepov iz prenovljenega programa.
 • Če bi analizirali obdobje od julija 2012 (ko je bil potrjen prenovljen Akcijski program) do maja 2013 je bilo realiziranih skupaj 70 ukrepov, oziroma 26 %.
 • V obdobju od leta 2009 do marca 2012 pa je bilo na podlagi prvotnega Akcijskega programa že realiziranih 162 ukrepov po posameznih področjih.
 • Skupno je trenutno (2009 - maj 2013) realiziranih 232 ukrepov od skupno 414, oziroma 56 % vseh ukrepov.

 

Za večino še nerealiziranih ukrepov je predviden rok realizacije konec leta 2013, zato je potrebno, da resorji pospešijo aktivnosti na tem področju in čim bolj kvalitetno realizirajo ukrepe za zmanjšanje zakonodajnih bremen, pri čemer je največji poudarek potrebno nameniti prioritetnim področjem oziroma realizaciji 20-ih ključnih ukrepov (iz Akcijskega programa "minus 25 %" ter ostalih strateških dokumentov (Agenda 46 +, Zahteve slovenske obrti, Akt za mala podjetja, Nacionalni reformni program 2013-2014, Program stabilnosti 2013), ki so pomembni za razvoj in dvig konkurenčnosti gospodarstva).

 

Zaradi kakovostne izvedbe in pospešitve realizacije programa ter ažurnega spremljanja izvedbe programa je od oktobra 2011 vzpostavljen spletni portal (http://www.stopbirokraciji.si ). Namen portala je seznanitev z vsemi aktualnim informacijami glede izvedbe programa, izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku,...) ter posredovanju dodatnih predlogov poenostavitev s strani uporabnikov.
 

Z namenom večjih sinergijskih učinkov in v izogib poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in posledično veliko večjim vplivom na realizacijo, Vlada RS zadolžuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za notranje zadeve, da pripravita enotni dokument s ciljem zagotovitve boljšega poslovnega okolja in posledično dvig konkurenčnosti.

 

Posamezne dokumente:

 • Agenda 46+ (Gospodarska zbornica Slovenije),
 • Zahteve slovenske obrti (Obrtno podjetniška zbornica Slovenije),
 • Akcijski program za OAO in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 % (MNZ),
 • Paketi za spodbujanje gospodarstva (MGRT) ter
 • Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja (MGRT),

 

bo nadomestil enoten dokument s konkretnimi opredelitvami ukrepov, zavezami, predlogi rešitev, z rezultati oziroma kazalniki, nosilci ter roki realizacije.

 

Vir: MNZ
 


Časovno obdobje

Potrdi