Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

6.9.13

22. redna seja Vlade RS

Vlada in Banka Slovenije uvedli ukrepe po Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

 

Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta z današnjo odločitvijo začeli izvajati ukrepe na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

 

Tako je vlada na podlagi predloga medresorske komisije danes obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije z današnjim dnem začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke  ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

 

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe - fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

 

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

 

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

 

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov.  

 

V skladu z Zakonom o bančništvu je Svet Banke Slovenije imenoval naslednje izredne upravitelje:

 

V Probanki d.d.:

-          dr. Imre Balogh, predsednik uprave,

-          g. Igo Gruden, član uprave in

-          g. Marko Novak, član uprave.

 

V  Factor banki d.d.:

-          g. Klaus Schuster, predsednik uprave,

-          g. Matevž  Slapničar, član uprave in

-          g. Vitomir Krašovec, član uprave.

 

Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti dosedanjih članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke in pristojnosti skupščine Banka Slovenije.

 

Vir: MF in Banka Slovenije

 

 

 

 

Vlada dala soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID banki

 

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo s SID banko podpisalo pogodbo o zagotovitvi sredstev za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa v višini 120 milijonov evrov iz državnega proračuna. Z ukrepi bo podprtih najmanj 100 razvojnih projektov podjetij. Poleg tega bo do konca leta 2016 zagotovljeno financiranje poslovanja najmanj 1000 mikro, malih in srednje velikih podjetij in ohranitev predvidoma do 30.000 delovnih mest.

 

Predlagani ukrep sledi usmeritvi 28 Slovenske industrijske politike, sprejete na vladi 6. 2. 2013, Sklep št. 31000-1/2013/5: Podpora rasti in razvoju podjetij ter širitvi na tuje trge prek dolžniških virov financiranja (instrumenti finančnega inženiringa: subvencioniranje obrestnih mer, mikrokrediti, mikrogarancije, krediti in mezzanine krediti, garancije...). Ukrep je skladen tudi z Nacionalnim reformnim programom 2013 - 2014, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 8. redni seji 9. 5. 2013.

 

MGRT je v sodelovanju s SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana (SID banka) oblikovalo "Ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij" (v nadaljevanju: ukrep finančnega inženiringa). V ta namen bo pri SID banki vzpostavljen posojilni sklad, kot posebni podračun (brez lastnosti pravne osebe) za namen ugodnega dolžniškega financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP).

 

Vir: MGRT

 

 

Vlada se je seznanila z 2. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016

 

Vlada RS se je seznanila z 2. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016.

 

2. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016 je 22. 4. 2013 obravnaval in sprejel Svet območnega razvojnega partnerstva Pokolpje. Območje zaznamuje v obdobju gospodarske krize vrsta dogodkov, ki pomembno vplivajo na razvoj. Pokazalo se je, da je gospodarska kriza najbolj prizadela ravno obmejna območja v Sloveniji, ki so bila glede na kazalce gospodarske razvitosti že pred pojavom krize najbolj ranljivi del države. Zaradi stopnjevanja gospodarske krize na teh območjih je Vlada Republike Slovenije s sprejetjem novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sistemsko uredila sprejem in izvajanje ukrepov razvojne podpore problemskim območjem z visoko brezposelnostjo. V Pokolpju je vlada ukrepe razvojne podpore usmerila v razvojno prestrukturiranje in odpravljanje infrastrukturnih ovir. Sprejela je program spodbujanja konkurenčnosti in še šest drugih ukrepov razvojne podpore.

 

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 je sestavljen iz štirih instrumentov. Ukrep 1:

 

  • V okviru prvega instrumenta, Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest, so bili od začetka izvajanja Programa do konca leta 2012 objavljeni trije javni razpisi, od tega sta dva zaključena.V letu 2011 je bil objavljen prvi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, na katerem je bilo razpisanih 5.050.000 EUR. Izvaja se 32 projektov, katerim je bilo odobrenih 4.098.851,92 EUR. Skupna vrednost projektov je 15.305.227,47 EUR. Ustvarjenih bo 166 novih delovnih mest in 51 novih ležišč v turistični ponudbi. V povprečju bo na projekt začetne investicije ustvarjenih 5,19 delovnih mest, za eno delovno mesto bo odobrenih v povprečju 24.692,00 EUR. Po pregledu zahtevkov za izplačila, znaša v letu 2011 ostanek sredstev  838.477,19 EUR, v letu 2012 pa 411.524,91 EUR, kar je v največji meri posledica odstopov od pogodb. V letu 2012 je bil objavljen drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest za leto 2012. Namenjen je bil manjšim investicijam, razpisanih je bilo 700.000 EUR. Sofinanciranje je bilo odobreno 21 projektom v vrednosti 700.000 EUR, ustvarjenih bo 81 novih delovnih mest in obnovljenih 12 turističnih ležišč. Skupna vrednost projektov znaša 1.965.782,45 EUR. V povprečju bo na projekt začetne investicije ustvarjenih 3,9 delovnih mest, za eno delovno mesto bo odobrenih v povprečju 8.641,98 EUR. Konec leta 2012 je bil objavljen tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v letih 2013 in 2014. Razpisanih je bilo 4.872.314,00 EUR. Rezultati razpisa bodo znani v letu 2013. Izvajanje instrumenta 1 v letih 2011 in 2012 je dokazalo, da v Pokolpju obstaja interes za investiranje in da so razpoložljiva finančna sredstva v okviru Programa nezadostna. Ker gre za uspešen instrument državne pomoči, je potrebno z izvajanjem javnih razpisov nadaljevati in razširiti razpoložljiv finančni okvir.
  • V okviru drugega instrumenta "Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev" so se v Podjetniškem inkubatorju Kočevje nadaljevale aktivnosti za mlada podjetja, in sicer omogočanje ugodnejših pogojev najema prostorov in ponudba nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja. Začet je bil razvoj novega inkubatorja - Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica - Črnomelj). 
  • V okviru tretjega instrumenta "Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike" je bila za dislocirano enoto DSO Metlika za osebe z demenco v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija z geodetskim posnetkom, študija prometnih tokov in revizija projekta. Zaradi zamud pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, se gradbena dela predvidena za pomlad 2012 še niso pričela. Projekt Doma starejših občanov Kočevje pomeni gradnjo enote z velikostjo 2.000 m2 za 48 stanovalcev. Cilj projekta je izboljšati in razviti manjkajoče in zahtevnejše sestavne dele institucionalne mreže storitev za starostnike ter dvigniti raven domske oskrbe v skladu s povišanimi normativi na tem področju.
  • V okviru četrtega instrumenta "Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju" so razvojne institucije na območju izvajale obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016, privabljanje investicij na območje, krepitev razvojnih zmogljivosti, pripravo regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje in nudile pomoč ministrstvu pri izvajanju programa Pokolpje 2016.

 

V okviru Ukrepa 2 programa Pokolpje "Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost" se finančne spodbude v letih 2011 in 2012 niso izvajale. Razlog so zamude pri pripravi in sprejemanju podzakonskih aktov.

 

Ukrep 3 programa Pokolpje "Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju"  se v letih 2011 in 2012 ni izvajal. Razlog so zamude pri pripravi in sprejemanju podzakonskih aktov.

 

V okviru Ukrepa 4 "Spodbude za trajnostni razvoj podeželja" so aktivnosti na ukrepih potekale, objavljeni so bili javni razpisi, potekale so kontrole zaključenih projektov in izplačila.

 

Ukrep 5 programa Pokolpje "Garancije s subvencijo obrestne mere" za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo se v letih 2011 in 2012 še ni pričel izvajati.

 

V okviru Ukrepa 6 "Prometna infrastruktura v Pokolpju" se izvajajo dela na 4 instrumentih, in sicer instrumentu 6.1 "Cestna infrastruktura - projekt tretja razvojna os", instrumentu 6.2 "Cestna infrastruktura - projekt tretja A razvojna os", instrumentu 6.3 "Cestna infrastruktura - obnova regionalne ceste R1-216 (partizanska magistrala)" in instrumentu 6.4 "Železniška infrastruktura na območju Pokolpja". Načrtovane aktivnosti na projektih v letih 2011 in 2012 niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi neustreznega zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev.

 

V okviru Ukrepa 7 "Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju" je v letu 2012 bila izvedena 20 kV kabelska povezava med Ručetno vasjo ter obrtno cono Vrtača v Semiču.

 

Iz poročila izhajajoči podatki kažejo na to, da se v prvih dveh letih izvajanja programa niso izvajale aktivnosti iz vseh ukrepov, ki jih določa program, oziroma se aktivnosti niso izvajale v dinamiki in obsegu določenem v programu.

 

Vir: MGRT

 

Celotno sporočilo za javnost  (doc) (343 KB)/ (pdf) (241 KB)

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi