Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.10.13

30. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. S tem usklajuje določbe o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z določbami novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je prinesel vrsto novosti, ki posodabljajo vodenje matične evidence in ga usklajujejo s predpisi o varovanju osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva. Predlog zakona uvaja tudi pomembna novost za delodajalce, in sicer da morajo prijavo za delavca vložiti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.

 

Predlagani zakon uvaja tudi elektronsko obliko prijave v obvezna socialna zavarovanja, in sicer tako za vse pravne kot tudi za vse fizične osebe, s čimer olajšujemo poslovanje zavezancev za vlaganje prijav in odpravljamo eno od velikih administrativnih ovir, na katero so večkrat opozorili tako poslovni subjekti kot državni organi. Elektronska prijava bo uveljavljena s 1. 1. 2016. Za fizične osebe bo tudi po letu 2016 še vedno na voljo možnost pisne prijave v zavarovanje, kar je bila zahteva Ministrstva za zdravje in ZZZS.

 

Predlog ZMEPIZ-1 določa obveznost delodajalca, da kopijo potrdila o vloženi prijavi v zavarovanje in odjavi iz zavarovanja vroči delavcu, s čimer predlog zakona zagotavlja pravno varnost delavcev, ki morajo biti obveščeni tako o začetku zavarovanja kot tudi o prenehanju zavarovanja. Z vročanjem potrdil o prijavi v zavarovanje se ne zavezuje več nosilcev javnih pooblastil, ki prijavljajo zavarovance na podlagi priznanih pravic (na primer Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - ZPIZ, center za socialno delo), saj to predstavlja velik strošek.

 

Predlog ZMEPIZ-1 predvideva razbremenitev delodajalcev tudi pri posredovanju podatkov o osnovah in plačanih prispevkih, tako da bo od 1. 1. 2017 ZPIZ podatke za oblikovanje obrazcev M-4 prejel neposredno od davčnega organa.

 

Vir: MDDSZ

 

 

Vlada sprejela predlog novele Zakona o vinu

 

Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu.
 

Osnovni cilj predloga zakona je povečanja deleža prijave pridelka vina in omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. Osnovni načeli zakona sta zaščita potrošnika in zaščita pridelovalca grozdja in vina. Predlog krepi obe osnovni načeli zakona, saj s povečanim nadzorom ščiti potrošnika pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina, pridelovalca grozdja in vina pa pred nelojalno konkurenco.

 

Z namenom povečanja deleža prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina, daje predlog zakona vinarski inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti tudi pristojnost nadzora nad prometom z vinom v gostinskih obratih, omejuje točenje neustekleničenega vina, poenostavlja postopek kaznovanja, zvišuje kazni za prekrške in določa način izračuna pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije.

 

Za namen učinkovitejšega nadzora predlog daje pristojnost nadzora nad sporočanjem podatkov v register pridelovalcev grozdja in vina ter odrejanja ukrepov v tem delu tudi upravnim enotam, s čimer se bo na tem področju lahko obseg nadzora pomembno povečal.

 

Predlog predvideva tudi dvig kazni za prekrške in sicer za večje prekrške na trikratno vrednost obstoječih, za manjše prekrške pa na polovico kazni za večje prekrške. Hkrati predlog usklajuje kazenske določbe z Zakonom o prekrških in inšpekciji omogoča izrekanje kazni v razponu. S predlogom pa se v zakonu usklajujejo tudi sklici na veljavne EU predpise.

 

Vir: MKO

 

 

Vlada za učinkovitejše črpanje potrdila prerazporeditev evropskih sredstev

 

Za učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike in v izogib tveganju za njihovo morebitno izgubo do konca programskega obdobja 2007-2013 je Vlada Republike Slovenije potrdila spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), organu upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je naložila, da po potrditvi na nadzornem odboru, posreduje spremenjena operativna programa Evropski komisiji in ju nato, na podlagi usklajevanj, tehnično dopolni. Vlada Republike Slovenije soglaša z začetkom izvajanja instrumentov že pred uradno potrditvijo operativnih programov s strani Evropske komisije, in sicer za spremembe v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za razvojno prioriteto "Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost" ter spremembe, ki se nanašajo na spodbujanje investicij v tehnološko opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente.

 

Vlada se je spremembe operativnih programov odločila zaradi tveganja nezadostne porabe sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v primerjavi z načrtovano. Le ta je posledica nedavnega odstopa malih delničarjev od izvedbe projekta Izgradnje novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki ga je Evropska komisija potrdila 18. februarja 2012.

 

Vlada se je zato odločila, da se 15.035.897 evrov razpoložljivih evropskih sredstev s področja letalske in letališke infrastrukture v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, prerazporedi na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013. Omenjena sredstva se bodo koristila v okviru 1. razvojne prioritete - Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, za krepitev podpornega okolja za podjetja (spodbujanje investicij v tehnološko opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente). MGRT bo poskrbelo, da bodo sredstva za te namene razpisana v najkrajšem možnem času.

 

Vir: MGRT

 

  • Celotno sporočilo za javnost ( doc (292 KB))/( pdf (215 KB))

 


Časovno obdobje

Potrdi