Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.11.13

33. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo predloga Zakona o finančni upravi

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o finančni upravi in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

 

Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo se je ukinil carinski nadzor na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, zato je Vlada Republike Slovenije ocenila, da je nujno preučiti primernost porazdelitev nalog carinske in davčne službe oziroma, ali je obstoječa organiziranost najboljša z vidika stroškov delovanja upravnih organov in z vidika zagotavljanja učinkovitega pobiranja obveznih dajatev ter zagotavljanja ustreznih storitev za zavezance.

 

Vlada tako ocenjuje, da je zaradi pričakovanih novih okoliščin, ki jih je in jih še bo prinesel vstop Hrvaške v EU, in zaradi povečanja učinkovitosti pri pobiranju obveznih dajatev ter večje racionalnosti organiziranosti služb, ki so pristojne za pobiranje javnih dajatev, primerno, da se davčna in carinska služba združita v enotno finančno upravo.

 

Z združitvijo obeh služb v enotno finančno upravo se uresničujeta tudi cilj racionalizacije postopkov v službah in optimizacija stroškov do zdaj ločenih organov. Prav tako se želijo bolje izkoristiti zaposleni, s katerimi razpolagata službi. Poenotenje kontrolnih mehanizmov služb in zbirk podatkov bo omogočilo celovito in kakovostno obravnavo zavezancev kakor tudi zmanjšanje administrativnih ovir pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, po drugi strani pa tudi zmanjšanje upravnega bremena za finančno upravo.

 

Združitev bo novemu organu zagotavljala tudi enotno, učinkovito in hitro izvajanje nalog, enako obravnavo vseh davčnih zavezancev, zmanjševanje stroškov na strani davčnih zavezancev in davčnega organa, enako dostopnost davčnih storitev za vse davčne zavezance ter enakomernejšo obremenjenost vseh zaposlenih.

 

Cilj predloga zakona je vzpostaviti pravni okvir za nadaljnji razvoj upravnega organa, pristojnega za pobiranje obveznih dajatev, kot sodobno organiziranega upravnega organa. Sodobno organizirana finančna uprava si prizadeva za zakonito, strokovno, politično nevtralno, odprto in pregledno ter učinkovito delovanje. Njenega delovanja ne sme določati le nadzorna naloga, ampak mora delovati kot storitveni servis zavezancev in razvijati partnerske odnose z zavezanci, ki so pripravljeni prostovoljno in zakonito izpolnjevati svoje obveznosti glede plačevanja obveznih dajatev. V tem smislu mora tudi finančna uprava delovati v skladu z načeli k uporabniku usmerjene javne uprave. Ti cilji se dosegajo predvsem s poenostavitvijo in standardizacijo postopkov, zmanjševanjem administrativnih ovir, zmanjševanjem upravnega bremena in izboljšanjem kakovosti dela.

 

Temeljni cilj predloga zakona je urediti tako organizacijo in delovanje finančne uprave, ki bo zagotavljala izvajanje zakonov o obdavčenju, tako da bo pobiranje obveznih dajatev sledilo načelu prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti zavezancev ob hkratnem zagotavljanju ustreznega izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezancev, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo v rokih in na način, določen z zakonom.

 

Pričakovani učinki združitve, ki se nanašajo na opravljanje nalog, so zmanjševanje administrativnih ovir za zavezance, poenotenje inšpekcijskih pregledov, možnost dostopa oziroma vzpostavitve skupnih zbirk podatkov, kar bo omogočilo celovito in kakovostno obravnavo zavezancev (kršitve, odprte terjatve, enotna davčna izvršba po zavezancu), boljša organiziranost skupnega organa in učinkovitejše organiziranje dela.

 

Pričakovani učinki, ki se nanašajo na organizacijski vidik, so združitev notranjih organizacijskih enot, ki opravljajo istovrstne naloge (obračun, odmera, nadzor nad vplačevanjem obveznih dajatev, izterjava in preiskave za uspešnejše zatiranje in pregon kriminalnih dejanj, na primer uvedba mobilnih enot preiskav v zvezi s sivo ekonomijo, ki bi bila organizirana v finančni upravi) ter učinkovita izraba zaposlenih.

 

Predlog zakona ureja načela delovanja, organizacijo, naloge in pooblastila finančne uprave, zbiranje podatkov ter vodenje davčnega registra in evidenc, pravice ter posebnosti delovno pravnih razmerij uslužbencev finančne uprave in druga vprašanja, povezana z delovanjem finančne uprave.

 

V prvem poglavju predloga zakona (splošne določbe) so določeni vsebina zakona, opredelitev pojmov, uporabljenih v tem zakonu, in zunanja prepoznavna podoba (zastava in znak).

 

V drugem poglavju predloga zakona so določena načela za delovanje organa.

 

V tretjem poglavju predloga zakona so določene organizacija in naloge finančne uprave. Finančna uprava Republike Slovenije bo upravni organ v sestavi ministrstva za finance. Notranje organizacijske enote finančne uprave sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi. V tem poglavju so določene tudi naloge finančne uprave. Pri določitvi obsega in vsebine nalog združenega organa se izhaja iz obstoječih nalog davčnega in carinskega organa, določenih z Zakonom o davčni službi, Zakonom o carinski službi in Zakonom o davčnem postopku.

 

Predlog določa temeljne naloge finančne uprave (davčne in carinske naloge), naloge v zvezi z delovanjem finančne uprave (računovodske in finančne naloge pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti) in t. i. nedavčne naloge (izvršba terjatev denarnih nedavčnih obveznosti).

 

Četrto poglavje predloga zakona ureja pooblastila uradnih oseb. Za opravljanje nalog finančne uprave imajo uradne osebe v okviru nalog delovnega mesta, na katero so razporejene, določena pooblastila.

 

V petem delu predloga zakona je urejeno zbiranje podatkov finančne uprave, to je vodenje in vzdrževanje davčnega registra in drugih evidenc.

 

Šesti del predloga zakona ureja posamezne vsebine o položaju, pravicah in dolžnostih uslužbencev finančne uprave, ki so v sistemskih predpisih drugače urejene oziroma jih ti ne urejajo.

 

Sedmi del ureja priznanja uslužbencem in drugim osebam za njihove zasluge pri delovanju finančne uprave, osmi del pa prepoved posnemanja in uporabe uniforme, oznak in simbolov finančne uprave.

 

V devetem delu predloga zakona so določene kršitve obveznosti po predlogu zakona in sankcije zanje.

 

Deseti del predloga zakona ureja podelitev statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti in posebni institut, finančno preiskavo, enajsti del vsebuje prehodne določbe, s katerimi se urejajo vprašanja uveljavitve posameznih ureditev, in končno določbo, ki ureja začetek veljavnosti in uporabe predloga zakona.

 

Vir: MF

 

Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov

Vlada RS je na današnji seji potrdila Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov.

 

Izhodišča predstavljajo osnovo za celovito sistemsko prenovo krovne, pa tudi sektorske zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov, katere namen je vzpostavitev bolj preglednega in učinkovitega delovanja in upravljanja vseh organizacij, procesov in vsebin na področju prostorskega načrtovanja, gradbenih dovoljenj, zemljiške politike itd. Dokument vsebuje opis stanja in možne rešitve oziroma smeri delovanja na 18 problemskih sklopih tega področja, kot jih je identificiralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Vlada je s tem v zvezi naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da do 31. decembra 2013, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, pripravi izhodišča normativnih sprememb tistih predpisov iz njegovega delovnega področja, ki so povezani z vsebinami iz Izhodišč normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, zlasti glede postopkov okoljskih presoj in okoljevarstvenih dovoljenj, tako da bodo ti učinkoviti, obenem pa bodo v njih dosledno upoštevane zahteve prava EU.

 

Vlada nalaga Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Ministrstvu za kulturo ter Ministrstvu za notranje zadeve, da oblikujejo skupno delovno skupino, ki bo pripravila predloge potrebnih zakonskih sprememb.

 

Vlada je naložila ministrstvom, da na svojih delovnih področjih pregledajo tiste zahteve v veljavni zakonodaji, ki so povezane z vsebinami iz Izhodišč normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, in v postopku priprave zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve sodelujejo z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor s predlogi za izboljšanje zakonske ureditve, upoštevajoč prizadevanja vlade za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen na vseh področjih, ki vplivajo na učinkovitost postopkov prostorskega načrtovanja, projektiranja in dovoljevanja.

 

Vir: MzIP

 

Predlog Zakona o enotni ceni knjige

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o enotni ceni knjige.

 

Zakon o enotni ceni knjige določa nova pravila na področju delovanja knjižnega trga, saj bodo založniki svobodno določali ceno, ki pa je ne bo mogoče spreminjati najmanj šest mesecev, bralci pa bodo knjige na kateremkoli prodajnem mestu lahko kupili po enotni ceni. Boljša dostopnost knjige in višja bralna kultura torej predstavljata končna cilja zakona, več prodanih knjig – Slovenci smo med najslabšimi kupci knjig v Evropi -  pa posledično prinaša tudi boljši položaj avtorjev in založnikov.

 

Zakon o enotni ceni knjige tako ureja stanje na knjižnem trgu z vidika posebnega statusa knjige kot kulturne dobrine in je novost v naši pravni praksi, sicer pa podobno ureditev poznajo v 12 državah članicah EU.

Zakon o enotni ceni knjige tako ureja precej neurejeno stanje na slovenskem knjižnem trgu, za katerega je značilna velika razpršenost založniških subjektov (1409 izdajateljev je izdalo knjige v letu 2012) in izredno slabo delujočem knjižnem trgu, ki korenini v slabo razviti in delujoči knjigarniški mreži, nizkih nakladah in povprečno visoki ceni knjige (19,23 evrov). Kljub temu, da bo zakon na eni strani regulator in stabilizator slovenskega knjižnega trga, pa na drugi strani ne bo dušil komercialnih pobud in prodajnih inovacij udeležencev v knjižni verigi. 

 

Osnutek Zakona o knjigi je Ministrstvo za kulturo pripravilo na pobudo Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, ki združuje 59 knjižnih založnikov in knjigotržcev, katerih skupni realizirani promet predstavlja 90 odstotkov panoge. Zakon torej odraža potrebo večjega dela založniške in knjigotrške panoge, ministrstvo pa je zakon preverilo in dopolnilo še v široki javni razpravi, v okviru katere je ministrstvo prejelo 42 odzivov različnih predstavnikov zainteresirane javnosti. Vse prispele pripombe je ministrstvo podrobno preučilo, številne upoštevalo in pripravilo osnutek Zakona o enotni ceni knjige, ki predstavlja pomemben korak k boljši dostopnosti knjige, kar je tudi izkušnja držav s takšno ureditvijo (Avstrija, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija, Nizozemska), kjer povprečna cena knjige raste počasneje od rasti življenjskih stroškov. V primerjavi z navedenimi državami je predlog zakona v prosto konkurenco posegel v daleč najmilejši meri, saj je določil najkrajše obdobje trajanja enotne cene, ki jo založniki posameznemu naslovu še vedno postavijo sami, morajo pa se je držati pri prodaji končnim kupcem na vseh prodajnih mestih najmanj šest mesecev (drugod od 8 do 18 mesecev).

 

Prav zato, ker je zakon nastajal skozi živahno in mestoma tudi polemično javno razpravo, je Ministrstvo za kulturo prepričano, da bodo njegovi učinki na dolgi rok pozitivni tako glede dostopnosti knjige po različnih prodajnih poteh, glede spreminjanja navade kupovanja knjig in glede postopnega nižanja cene knjige na račun povečane prodaje.

 

Sam zakon pa ponuja nastavke za nadaljnji razvoj področja knjige in konsolidacijo vseh deležnikov, ki na njem sodelujejo, tudi v naslednjih smereh:

 
1. Javni agenciji za knjigo nalaga spremljanje knjižnega trga (evidentiranje prvega prodajnega dne) in jo s tem usmerja k analitičnemu spremljanju le tega in posledično k oblikovanju ustreznih razvojnih politik;

 
2. Založnike spodbuja k temu, da definirajo nekatere skupne naloge, denimo portal knjige na trgu, saj smo ena redkih evropskih držav, ki tega ne posedujemo, kar je slabo tako za bralce in kupce knjig kot za založniško stroko;

 
3. Založnike, knjigarne, Javno agencijo za knjigo ter Ministrstvo za kulturo spodbuja k temu, da ob uveljavitvi zakona izvedejo kampanjo za promocijo kupovanja knjig, kar bo prispevalo k razvoju bralne kulture;

 
4. Spreminja odnos bralcev do kupovanja knjig, ki je obremenjen s predsodki, da so slovenske knjige drage in težje dostopne.

 
Zakon o enotni ceni knjige z minimalnim urejanjem knjižnega trga zavezuje kulturno politiko k izvajanju celovitih ukrepov na področju knjige, ki bodo vključevali tako avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice kot tudi projekte s področja razvijanja bralne kulture. Zgolj takšen celovit pristop omogoča dolgoročni in trajnostni razvoj področja.

 

Vlada bo predlog zakona predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

 

Vir: MK

 

 

Vlada potrdila prispevek Skladu Združenih narodov za otroke za nujno humanitarno pomoč prizadetim na Filipinih

 

Vlada RS je sklenila, da za humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu na območjih, ki jih je prizadel tajfun Haiyan, nameni 60.000,00 EUR. Prispevek, ki je namenjen Skladu Združenih narodov za otroke (UNICEF) bo zagotovilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Priprava ocen potreb na prizadetih območjih je v teku. Urad OZN za koordinacijo humanitarne pomoči  v prvih ocenah navaja, da je prizadetih 9,5 milijonov ljudi, skoraj 620.000 ljudi je razseljenih.

 

UNICEF se je takoj odzval na najnujnejše potrebe saj ocene kažejo, da bi lahko bilo prizadetih do  4 milijone otrok. Mobilizirali so terapevtsko hrano za otroke, zdravstvene komplete, vodo in higienske komplete za podporo do 3000 družin na prizadetih območjih, prioritetno v regiji Tacloban, kjer bo pomoč dostavljena takoj, ko bo mogoč dostop.

 

Vir: MZZ

 

Celotno sporočilo za javnost ( doc (274 KB)) ( pdf (210 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi