Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

21.11.12

38. redna seja Vlade RS

Foto: UKOM

Vlada RS se je seznanila s poročilom o intervencijskih stroških ob poplavah v novembru 2012

Vlada Republike Slovenije se je na seji 21. novembra seznanila s poročilom o intervencijskih stroških ob poplavah  v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012. Poročilo obravnava intervencijske stroške v 103 občinah v Severnoprimorski, Gorenjski, Koroški, Ljubljanski, Zahodnoštajerski, Vzhodnoštajerski, Podravski, Posavski in Zasavski regiji. Izdelano je na podlagi poročil pristojnih državnih organov in organov lokalnih skupnosti, poročil reševalnih služb, gasilcev in Civilne zaščite ter poročil izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na podlagi zbranih poročil so ugotovljeni intervencijski stroški v višini 21.734.280,46 evrov.

 

Vlada RS je na seji sprejela sklep, da Ministrstvo za finance v okviru proračunske rezerve zagotovi sredstva v višini 9.665.697,47 evrov za pokritje nujnih intervencijskih stroškov naslednjim proračunskim uporabnikom:

  • Ministrstvu za obrambo v višini 935.927,63 evrov in sicer za prostovoljna gasilska društva v višini 863.476,11 eurov, za gasilske enote širšega pomena v višini 35.393,30 evrov, za zanovitev materialnih sredstev v državnih rezervah v višini 37.058,22 evrov;
  • Ministrstvu za kmetijstvo in okolje sredstva za interventna dela na vodotokih do višine 4.729.769,84 evrov;
  • Ministrstvu za infrastrukturo in prostor sredstva za interventna dela na infrastrukturi do višine 4.000.000,00 evrov.

 

Vlada RS je sprejela sklep, da se občinam zagotovi povrnitev stroškov v višini razlike med višino proračunske rezerve, zagotovljene v proračunih občin, ter dejanskimi interventnimi stroški. Generalštabu Slovenske vojske, Policiji in Upravi RS za zaščito in reševanje se intervencijski stroški ne povrnejo.

 
 

Vlada RS se je seznanila z odgovorom ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka na interpelacijo

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka. Ministrov odgovor je vlada podprla.

 

Minister Gorenak je v celoti zavrnil vse očitke predlagateljev interpelacije. Podrobno je pojasnil potek preverjanja podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma o slabi banki. Odgovoril je tudi na vse konkretne očitke, navedene v interpelaciji.  V sklepnem delu odgovora pa je poudaril, da morata tako Državni zbor kot ministrstvo za notranje zadeve sprejeti vse potrebne ukrepe, da se kaj podobnega ne bo nikoli več zgodilo. Nesprejemljivo pa je, je zapisal minister, da predlagatelji interpelacije tako objektivno kot subjektivno krivdo za nastalo situacijo pripisujejo izključno ministrstvu oziroma ministru Gorenaku. Napaka je lahko nastala v celotnem krogotoku dokumentov.
 
 

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Vlada RS je na današnji seji sprejela uredbo o oskrbi s pitno vodo. Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo, nadalje določa standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe in ukrepe za opravljanje javne službe, in sicer:

  1. vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo (operativni program oskrbe s pitno vodo), in
  2. obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.

Določa pa tudi načine in pogoje oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.

 

Bistvene spremembe glede na sedaj veljavni Pravilnik o oskrbi s pitno vodo se nanašajo na določbe, ki se nanašajo na lastno oskrbo s pitno vodo. Predlagana ureditev prepušča občinam, da svojo obveznost opremljanja določenih območij poselitve z javnim vodovodom izvršujejo samostojno, kar pomeni, da lahko zgradijo nov javni vodovod ali prevzamejo morebiten obstoječ zasebni vodovod v dogovoru z njegovimi lastniki. Prav tako predlagana uredba ne vsebuje obveznosti izvajalcev javne službe, ki bi se nanašale na zasebne vodovode. Občine morajo na svojem območju voditi evidenco tako javnih kot tudi zasebnih vodovodov. Ostale obveznosti v zvezi z zasebnimi vodovodi oziroma lastno oskrbo s pitno vodo pa so odgovornost lastnikov zasebnih vodovodov oziroma njihovih upravljavcev.

 

V uredbi so določena tudi prehodna obdobja. Tako morajo občine prilagoditi svoje predpise uredbi in urediti medsebojna razmerja in razmerja z upravljavci javnih vodovodov v enem letu od uveljavitve uredbe, ki bi začela veljati 1. 1. 2013.

 

Rok 31. 12. 2015, ki je trenutno predpisan (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo) v zvezi z izpolnjevanjem standardov opremljenosti na območjih z manj kot 15.000 prebivalci s stalnim prebivališčem, ostaja nespremenjen.
 


Časovno obdobje

Potrdi