Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

2.1.14

39. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

 

Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 
Zakon daje pravno in sistemsko podlago za dolgoročno načrtovanje razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov kmetijske politike ter ukrepe za bolj učinkovito delovanje in bolj pravične odnose vzdolž celotne agroživilske verige.

 
Zaradi prilagoditve spremembam evropske zakonodaje in s ciljem večje zaščite potrošnika, pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov in živil, je zakon potreboval nekaj vsebinskih sprememb. Določbe zakona je bilo treba spremeniti oziroma dopolniti v delu, kjer ni v celoti usklajen oziroma ne daje potrebnih pravnih podlag za izvajanje predpisov EU, in v delu, ki ureja promet s kmetijskimi pridelki in živili ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, hkrati pa dodati nove določbe, ki bodo omogočale urejanje bolj pravičnih odnosov v celotni verigi preskrbe s hrano in s tem zagotovitev pogojev za razvoj vseh njenih členov.

 
Zakon v ta namen predvideva vzpostavitev instituta varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Varuh bo spremljal ravnanja deležnikov v agroživilski verigi in o svojih ugotovitvah letno poročal vladi ter ji predlagal ustrezne ukrepe. Zakon predvideva tudi skrajšanje plačilnih rokov za hitro pokvarljiva živila in najdaljši možni plačilni rok za ostala živila. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sicer določa plačilne roke, a je treba za hitro pokvarljiva živila skrajšati rok na 45 dni in na ta način urediti plačilno disciplino znotraj celotne verige preskrbe s hrano, saj le tako lahko ohranjamo agroživilstvo v dobri in zdravi kondiciji, ki je kot tako nujno potrebno za vse ostale gospodarske in negospodarske panoge. Predpisani najdaljši možni plačilni roki se bodo uveljavili postopno in bodo polno učinkovali s 1.1.2016. Obenem zakon opredeljuje tudi nedovoljena ravnanja, s katerimi ena stranka s svojo znatno tržno močjo, ki je razvidna iz obsega ali vrednosti prodaje, v nasprotju z dobrimi poslovni običaji, izkorišča drugo pogodbeno stranko. Nadzor nad izvajanjem nedovoljenih ravnaj bo vršila Javna agencija RS za varstvo konkurence. 

 
Nadalje se z novelo zakona usklajujejo določbe glede varnosti in kakovosti živil ter nadzora, saj je s spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev in Zakona o državni upravi, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prevzela tudi pristojnosti za področje varnosti živil neživalskega izvora po celotni verigi.

 
Zakon s ciljem boljše ureditve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vzpostavlja bolj pregleden sistem, ki bo zlasti majhnim kmetijam omogočal dodatni vir dohodka, hkrati pa spodbudil kmetije, da izkoristijo lastne potenciale in na ta način razvijajo svojo dejavnost. Hkrati pa bo zakon z namenom preprečevanja nelojalne konkurence in sive ekonomije preprečil, da bi kmetija istovrstno osnovno kmetijsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost hkrati opravljala tudi v drugi organizacijski obliki (npr. kot s.p. ali gospodarska družba).

 

Vir: MKO

 


Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih

 

Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

 

S predlagano dopolnitvijo Zakona o vojnih invalidih se omogoči vdovam po padlih borcih v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, da lahko uveljavijo pravico do družinske invalidnine kot samostojne uživalke.

 

Osnovni cilj za dopolnitev navedenega zakona je olajšati pogoje vdovam padlih borcev, ki so izgubili življenje pri opravljanju vojaških dolžnosti ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, da lahko uveljavijo pravico do družinske invalidnine tudi kot samostojne uživalke, ne glede na dopolnjen starostni pogoj. Dopolnitev zakona ima minimalne finančne posledice na proračun. Glede na ocenjeno število možnih upravičenk, to pomeni približno 22.000,00 evro letno.

 

Vir: MDDSZ

 


Vlada določila besedilo novele Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

 

Spremembe in dopolnitve Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament so potrebe zaradi prenosa Direktive 2013/1/EU, ki v določenem delu spreminja kandidacijski postopek za primer, ko kandidira državljan Unije v državni članici, ki ni matična država članica. Poleg sprememb, ki so potrebne zaradi prenosa navedene direktive, predlog zakona predvideva še možnost navajanja povezav med nacionalnimi strankami in evropskimi političnimi strankami v kandidacijskem postopku, v volilni kampanji in na glasovnicah.

 

Po novem bo v primeru, ko bo na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan države članice EU, treba priložiti izjavo, da mu v matični državi ni bila odvzeta pravica do kandidiranja na volitvah v Evropski parlament. Poleg tega bo v takšnem primeru po novem zaradi učinkovitejše identifikacije kandidatov treba priložiti tudi podatke o datumu in kraju rojstva in zadnji naslov prebivališča v matični državi članici. Izjava kandidata o obstoju volilne pravice se bo pri matični državi kandidata preverjala preko Državne volilne komisije. Če bodo poslane informacije v nasprotju z vsebino izjave kandidata, bo kandidatura zavrnjena ali pa v primeru kasnejšega prejetja informacij Državni zbor ne bo potrdil mandata oziroma bo poslancu prenehal mandat, če bo izvoljeni kandidat mandat že začel izvrševati.

 

Hkrati se v skladu s priporočili Evropske komisije z dne 12. 3. 2013 o krepitvi demokratične in učinkovite izvedbe volitev v Evropski parlament (2013/142/EU) v zakonu na novo določa, da se v kandidacijskem postopku, na glasovnicah in v volilni kampanji lahko označujejo politične povezave nacionalnih političnih strank z evropskimi političnimi strankami.

 

Prenos direktive je pomemben tudi zaradi bližajočih se volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale med 22. in 25. majem.

 

Vir: MNZ

 


Vlada podprla kandidaturo dr. Danila Türka za mesto GS OZN

 

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 39. seji  seznanila z namero dr. Danila Türka, da kandidira za mesto generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN).

 

Vlada kandidaturo dr. Danila Türka za generalnega sekretarja OZN podpira, v času kandidature pa mu bo zato zagotavljala tudi ustrezno vsebinsko podporo.

 

Drugi petletni mandat generalnemu sekretarju OZN Ban Ki-Moonu poteče 31. decembra 2016. Do volitev in imenovanja novega generalnega sekretarja OZN bo prišlo v letu 2016, novi generalni sekretar OZN pa bo mandat nastopil 1. januarja 2017.

 

Vir: MZZ

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( doc (258 KB))( pdf (172 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi