Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.2.14

45. redna seja Vlade RS

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o prevzemih

 

Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o prevzemih, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.

 

Cilj tega predloga zakona je sistemsko enakopravna obravnava vseh oseb po ZPre-1 pri oblikovanju učinkovitih nadzornih in postopkovnih mehanizmov za sankcioniranje kršiteljev. Predlagane dopolnitve ZPre-1 ostajajo znotraj veljavne zasnove prevzemne zakonodaje in ne spreminjajo temeljnih načel prevzemne zakonodaje.

 

Predlog zakona dopolnjuje splošno prevzemno ureditev, na podlagi katere si lahko nezakoniti prevzemnik med drugim povrne glasovalne pravice, če prevzemnega praga ali dodatnega prevzemnega praga ne presega več.

 

Vir: MGRT

 


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih in ga predloži Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku.

 

S predlaganim zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata določbi Direktive, vezani na vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih ter Priloga Direktive, ki je vezana na vpis kode pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom. Implementacija določb je bila predvidena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je Vlada RS sprejela na 52. redni seji dne 28.2.2013 in glede katerega je Državni zbor RS, po končani splošni razpravi na 12. seji 28. marca 2013, sprejel sklep, da zakon ni primeren za  nadaljnjo obravnavo, s čimer je bil postopek o predlogu zakona tudi končan.

 

Zaradi že odprtega postopka proti Republiki Sloveniji, glede zamude pri vključitvi in uporabi omrežja za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih, je potrebno predlog zakona sprejeti do konca marca 2014.

S tem predlogom zakona se določajo tudi globe za prekrške za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter globe za prekrške za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter odgovorne osebe navedenih oseb.

 

Vir: MzIP

 

 

Vlada sprejela  Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za uspešno Slovenijo

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za uspešno Slovenijo in jih posreduje socialnim partnerjem.

Slovenija se je v času krize soočila z enim najvišjih padcev gospodarske aktivnosti med državami EU, zato socialni sporazum opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev, sindikatov in Vlade RS za izvajanje aktivnosti v letih 2014 in 2015, ki bodo izboljšale dejavnike konkurenčnosti in dviga produktivnosti gospodarstva ter izboljšale možnosti izhoda Slovenije iz krize.

  

Cilji socialnega sporazuma je:
• Nov razvojni zagon temelječ na znanju in inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta, višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj v gospodarstvu in v javnem sektorju.
• Priprava in izvedba potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega sektorja.
• Zmanjšanje finančnih in normativnih obremenitev gospodarstva s povečanjem njegove izvozne konkurenčnosti v tržnih nišah na globalnih trgih.
• Uvedba aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, ki se kaže v korupciji, neupravičenem bogatenju posameznikov, posameznic in vedno večji neenakosti, načrtnem uničevanju podjetij, prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost ter  nespoštovanju zakonov in predpisov.
• Doseganje visoke ravni ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema socialnega in zdravstvenega varstva.
• Razvijanje ekonomske demokracije.

 

Ključni cilji ekonomske politike države:
• Postopna javnofinančna konsolidacija z uveljavljanjem ukrepov za vzdržnost javnofinančnih izdatkov in sprejem izvedbenih ukrepov za uveljavitev fiskalnega pravila za celoten sektor države.
• Sanacija bančnega sistema,
• Učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti in smiselna privatizacija.
• Razdolževanje podjetij.

Le razvojno naravnana in gospodarsko uspešna Slovenija bo lahko zagotavljala blaginjo prebivalstva in kakovostno raven socialne države.

 

Vir: MDDSZ

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (219 KB))( doc (318 KB))


Časovno obdobje

Potrdi