Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.2.13

50. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela besedilo statuta Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB)

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela besedilo statuta Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

 

Državni zbor RS je 23. 10. 2012 sprejel zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je namenjen krepitvi stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji.

 

Zakon ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Sklad za stabilnost bank (SSB) ter ukrepe za krepitev stabilnosti bank v Republiki Sloveniji z namenom ohranitve stabilnosti finančnega sistema v celoti. V skladu z določbo petega odstavka 4. člena ZUKSB ima Vlada RS pristojnost, da na predlog ministrstva za finance in po posvetovanju z Banko Slovenije sprejme statut DUTB.

 

V skladu s prvim odstavkom 183. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora biti statut delniške družbe sestavljen v obliki notarskega zapisa. Ministrstvo za finance je v postopku ustanavljanja DUTB besedilo statuta DUTB uskladilo z notarjem, tako da ga lahko notar pripravi v obliki notarskega zapisa.

 

Sprejem statuta s strani Vlade RS je nujen pogoj za uspešen vpis družbe v sodni register in s tem ustanovitev družbe, zato je ministrstvo za finance predlagalo vladi, da sprejme besedilo statuta.

 

Vir: MF

 

Soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 2013 in 2014

 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 2013 in 2014, ki ga je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obravnaval in sprejel 18. 12. 2012.

 

V skladu s 165. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, v nadaljevanju: ZPIZ-2) se v finančnem načrtu opredelijo sredstva iz prispevkov, državnega proračuna in drugih virov, ki so potrebna za zagotavljanje pravic in izvajanje zavarovanja ter drugih obveznosti. Finančni načrt tako zajema vse načrtovane prihodke in odhodke Zavoda, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme Zavoda v koledarskem letu (načelo denarnega toka).

 

Finančni načrt skladno s tretjim odstavkom 165. člena ZPIZ-2 sprejme Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Vlada RS pa daje soglasje k finančnemu načrtu.

 

Za leto 2013 je načrtovano, da bodo skupni prihodki  zavoda znašali 4.916.703.621 EUR in bodo za 1,2% višji od leta 2012.

 

Sredstva iz državnega proračuna po 161. členu ZPIZ-2 za "Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ" (pokojnine in druge dajatve po posebnih predpisih) so načrtovane v višini 332.570.554 EUR ali 6,8% vseh prihodkov Zavoda, kar pa je za 2% manj kot leta 2012.

 

Sredstva iz državnega proračuna po 162. členu ZPIZ-2 za "Dodatne obveznosti do ZPIZ" (kritje razlike med prihodki in odhodki Zavoda) bodo znašala 996.579.493 EUR ali 20,3% vseh prihodkov Zavoda. Ti prihodki bodo za 4,1% višji kot leta 2012.

 

Skupni odhodki Zavoda so za leto 2013 načrtovani v višini 4.916.703.621 evrov in so za 1,2 odstotka višji od ocene za leto 2012, predvsem zaradi višjih odhodkov za pokojnine ter posledično višjega prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev.

 

Za leto 2013 je v skladu z ZPIZ-2 načrtovana uskladitev pokojnin ter nadomestil plač v višini rasti povprečne bruto plače v letu 2012. Ker je z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2012 predvidena 0,5-odstotna rast povprečne bruto plače, je za leto 2013 načrtovana uskladitev pokojnin in nadomestil plač v višini 0,5 odstotka.

 

Skupni prihodki v letu 2014 bodo znašali 4.955.424.723 EUR in bodo za 0,8% višji od načrtovanih za leto 2013.

 

Prilivi sredstev iz državnega proračuna po 161. členu ZPIZ-2, za pokojnine in druge dajatve po posebnih predpisih bodo znašali 325.919.143 EUR ali 6,6% v strukturi celotnih prihodkov Zavoda. V primerjavi z letom 2013 bodo torej za 2% nižji, predvsem zaradi nižje rasti uživalcev.

 

Sredstva iz državnega proračuna po 162. členu ZPIZ-2, za kritje razlike med prihodki in odhodki Zavoda, bodo znašala 947.783.874 EUR. V strukturi prihodkov Zavoda bodo udeležena z 19,1%.

 

Skupni odhodki Zavoda so za leto 2014 so načrtovani v višini 4.955.424.723 evrov in so za 0,8 odstotka višji kot v letu 2013, predvsem zaradi rasti povprečnega števila uživalcev pokojninskih in invalidskih dajatev.

 

Finančni načrta Zavoda za leto 2013 in Finančni načrt Zavoda za leto 2014 sta izdelana skladno z 161. in 162. členom ZPIZ-2, tako da je v obeh načrtovanih letih dosežena izravnava med rednimi prihodki in odhodki tekočega leta.

 

Finančni načrt Zavoda za leti 2013 in 2014 je obravnaval in sprejel Svet Zavoda 18.12.2012.

 

Vir: MDDSZ

 

Določitev območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila območja pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav.

 

V skladu s poplavno EU direktivo smo morali v Republiki Sloveniji določiti območja pomembnega vpliva poplav. Konec meseca julija 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog območij pomembnega vpliva poplav, ki je vključeval 56 območij. V mesecih juliju, avgustu in septembru 2012 je potekalo posvetovanje z javnostmi, v okviru katerega je prispelo cca 50 predlogov lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti. Na podlagi temeljito pregledanih ter obdelanih predlogov in na podlagi kriterijev iz poplavne directive, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj tudi izločilo. Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.

 

Po zelo grobi oceni bi za obvladovanje poplavne ogroženosti na teh najbolj kritičnih območjih v Sloveniji potrebovali cca 600 mio. EUR. Vire financiranja izvedbe programa investicij in drugih (predvsem negradbenih) dejavnosti za obvladovanje poplavne ogroženosti na teh 61 območjih gre iskati predvsem v okviru raznih EU skladov in drugih EU finančnih mehanizmov, Vodnega in Podnebnega sklada ter nacionalnega in lokalnih proračunov ter potencialno tudi v okviru možnih javno-zasebnih partnerstev.

 

Ministrstvo je pripravilo tudi okvir za spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti, katerih bolj aktivno izvajanje v npr. prihodnjih 10 letih ne bi pomenilo samo precejšen premik na področju obvladovanja poplavne ogroženosti ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja, temveč tudi prispevalo k ponovni krepitvi oz. zagonu gospodarstva, še posebej na področju gradbeništva.

 

O izvajanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav bo ministrstvo, pristojno za vode, poročalo Vladi RS na vsakih 12 mesecev. Prvič bo o trenutnem stanju obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav poročalo najkasneje do 30. 6. 2013. Nato pa bo vsakih 12 mesecev, vsako leto do 30. 6. tekočega leta, Vladi RS poročalo o trenutnem stanju obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav.

 

Vir: MKO


Časovno obdobje

Potrdi