Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

19.3.14

50. redna seja Vlade RS

Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank

 

Vlada RS se je uvodoma seznanila z informacijo Banke Slovenije o stanju v slovenskem bančnem sistemu ter informacijo Banke Slovenije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah. Na podlagi mnenja Banke Slovenije je vlada danes odločila, da je Banka Celje primerna za začetek postopka za izvedbo ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). 

 

Banka Slovenije je na podlagi izvedenih aktivnosti petih bank (Banka Celje, Gorenjska banka, UniCredit Banka Slovenije, Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank) za pokrivanje kapitalskega primanjkljaja, izhajajočega iz neugodnega scenarija stresnih testov ugotovila, da so vse banke izvedle zahtevane aktivnosti, s katerimi so odpravile oz. zmanjšale pričakovani kapitalski primanjkljaj. Banka Celje, kljub  izvedenim aktivnostim ni bila uspešna pri iskanju potencialnih investitorjev.

 

Vlada je tako sklenila, da se bodo postopki po ZUKSB nadaljevali, če Banka Celje ne bo pravočasno dokapitalizirana s strani zasebnih vlagateljev. Banka Celje, kljub prizadevanjem v omenjenem obdobju ni uspela ustrezno okrepiti svojega kapitalskega položaja, zato je Banka Slovenije od banke zahtevala izvedbo dokapitalizacije. Če dokapitalizacija s strani zasebnih vlagateljev ne bo izvedena, bo vlada izvršila svojo zavezo po dokapitalizaciji banke in prenosu tveganih postavk na DUTB, dano decembra 2013, kar bi pomenilo pričetek postopkov za pridobitev državne pomoči.

 

Pri Gorenjski banki se kljub precejšnjemu zmanjšanju pričakovanega kapitalskega primanjkljaja in trenutno visoki kapitalski ustreznosti v letu 2014 pričakuje možnost realizacije dodatnih izgub iz kreditnega tveganja. Posledično bo Banka Slovenije banki podaljšala rok za dokončno izvedbo ukrepov za okrepitev kapitalskega položaja najkasneje do 31. 12. 2014. Vlada je na podlagi omenjene informacije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah odločila, da svojo zavezo za dokapitalizacijo Gorenjske banke podaljšuje do 31. 12. 2014.

 

Banka Slovenije je lani v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter pod okriljem opazovalcev iz Evropske komisije, ECB in EBA koordinirala in nadzorovala izvedbo skrbnega pregleda reprezentativnega dela bančnega sistema. Izvedba omenjenega skrbnega pregleda je bila tudi predpogoj za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bančnega sistema (to je prenos slabih terjatev na DUTB in vzporedna dokapitalizacija). Rezultati pregleda, ki so ga opravile preizkušene mednarodne svetovalne družbe in ocenjevalci vrednosti nepremičnin so bili znani in objavljeni 12. decembra 2013.

 

Rezultati skrbnega pregleda bank so bili izhodišče za oceno potrebne dokapitalizacije ter za izvedbo ukrepov za krepitev kapitalskega položaja bank. Banke pa so bile po pristopih k pokrivanju kapitalskega primanjkljaja razdeljene v več skupin. Medtem ko so bili po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije v petih bankah (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki) nemudoma izvedeni ukrepi za krepitev stabilnosti (dokapitalizacija in ob predhodnem prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti ter v primeru NLB in NKBM prenos terjatev na DUTB), je preostalih pet bank vključenih v skrbni pregled prejelo zahtevo Banke Slovenije, da do konca januarja 2014 pripravijo podroben načrt aktivnosti za odpravo kapitalskega primanjkljaja in kapitalski primanjkljaj odpravijo najkasneje do 30. 6. 2014. Istočasno je Vlada Republike Slovenije tudi zagotovila ustrezna kapitalska varovala, če banke kapitalskega primanjkljaja ne bodo pokrile do konca junija letos.

 

Ob upoštevanju izvršenih aktivnosti in stanju kapitalske ustreznosti konec leta 2013, zaveza vlade za dokapitalizacijo ni več potrebna v primeru Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank.

 

Vlada je ob upoštevanju omenjenih informacij Banke Slovenije tudi sklenila, da podpira ukrepe v smeri nadaljnje konsolidacije v bančnem sektorju.

 

Vir: MF in Banka Slovenije

 


Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine

 

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

 

Predlog zakona je pripravljen na podlagi sklepov vlade na 47. redni seji dne 27. 2. 2014 in sklepov posveta vlade o tej problematiki z dne 14. 3. 2014 in 18. 3. 2014. Predlog zakona izenačuje obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin tako, da se vse stanovanjske nepremičnine obdavčijo z enako davčno stopnjo 0,15 %. Obenem zakon podaljšuje obdobje za uskladitev podatkov v registru nepremičnin z dejanskim stanjem za en mesec, in sicer do konca aprila 2014, podaljšuje obdobje za pripravo podatkov na geodetski upravi za odmero davka do 26. maja ter posledično za mesec in pol zamika tudi rok za prvo odmero davka v letu 2014.

 

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o davku na nepremičnine, s katerim se odpravlja razlikovanje v davčni stopnji med rezidenčnimi in nerezidenčnimi stanovanjskimi nepremičninami, na način, da se ukinja višja 0,5 % davčna stopnja za nerezidenčne nepremičnine, ki se bodo na podlagi spremembe obdavčevale po nižji 0,15 % davčni stopnji, to pomeni v letu 2014 okoli 20 mio evrov manj prihodkov. Z letom 2015, ko se bo davek od stanovanjskih nepremičnin odmeril od davčne osnove v višini 90 % posplošene tržne vrednosti, ugotovljene s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in ob upoštevanju rešitev predloga sprememb zakona, bo v državnem proračunu iz naslova tega davka skupaj za okoli 22 mio evrov manj prihodkov, v letu 2016, ko se za stanovanjske nepremičnine upošteva 100 % davčna osnova pa navedena rešitev pomeni za približno 24 mio evrov manj prihodkov iz naslova davka na nepremičnine v državnem proračunu.

 

V občinskih proračunih v letu 2014, 2015 in 2016, ob upoštevanju osnovnih zakonsko določenih davčnih stopenj in prehodnih določb, na podlagi katerih je potrebno občinam zagotoviti nespremenjen obseg prihodkov, kot so jih imele v letu 2012, zaradi predlagane rešitve predloga spremembe zakona ne bo prišlo do sprememb v višini prihodkov.

 

Vir: MF

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (235 KB))( doc (382 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi