Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.3.13

53. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA, vir: UKOM

Memorandum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške glede problematike LB na Hrvaškem

 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Memorandum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške glede problematike LB na Hrvaškem. Besedilo Memoranduma sta v angleščini parafirala državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tone Kajzer ob predhodni soglasni podpori Odbora za zunanjo politiko DZ z dne  6.3.2013 in hrvaška ministrica za zunanje zadeve Vesna Pusić. V imenu Slovenije ga bo podpisal predsednik vlade Janez Janša.

 

Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške z Memorandumom dosegata soglasje, da se bo rešitev za prenesene devizne vloge Ljubljanske banke na Hrvaškem poiskala na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Priloga C). Istočasno se vladi zavežeta, da bosta celovito rešitev za to vprašanje našli čim prej in da bosta v ta namen aktivno pristopili k nadaljevanju pogajanj pod okriljem Banke za mednarodne poravnave v Baslu (BIS), skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva.

 

Na podlagi Memoranduma bo Vlada Republike Hrvaške do končne rešitve te problematike zagotovila mirovanje vseh sodnih postopkov, ki sta jih sprožili dve hrvaški banki (ZaBa in PBZ) v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Prav tako bo zagotovila, da se glede rešitve te problematike ne začnejo novi sodni ali kakršni koli drugi postopki izven okvira, ki ga določa Sporazum o vprašanjih nasledstva. Dogovorjeni Memorandum tako potrjuje stališče, ki ga je Slovenija ves čas zagovarjala, da se o isti zadevi ni mogoče istočasno pogajati in tožiti.

 

Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da bo zaradi čimprejšnjega dokončanja ratifikacijskega procesa po podpisu Memoranduma pričela s postopkom ratifikacije Pogodbe o pristopu Hrvaške k EU v Državnem zboru.

 

Vir: MZZ

 

 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014

 

Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leti 2013 in 2014 je pripravljen na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti v okviru petih ukrepov APZ.

 

Glede na sprejeti proračun RS 2013 in 2014 bomo v okviru Načrta APZ za leti 2013 in 2014 za izvajanje ukrepov APZ namenili skupaj 155.499.910 EUR, od tega:  

 • 65.335.658 EUR iz integralnega proračuna,
 • 90.164.252 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada (OP RČV 2007-2013).

 

Sredstva po ukrepih APZ smo za leti 2013 in 2014 v večji meri usmerili v programe, ki pomenijo neposredno zaposlitev in v tiste, ki za brezposelne pomenijo pridobivanje novih znanj in veščin za njihovo večjo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela (usposabljanja in izobraževanja). Z izvajanjem programov APZ in aktivnosti bomo v letih 2013 in 2014 dosegli naslednje učinke in rezultate:
- 73.582 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ,
- 21.392 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev,
18.414 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlenih.

 

Vir: MDDSZ

 

 

 

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

 

Glavni cilji Energetskega zakona, ki ga je danes sprejela vlada, so:

 • prenos tretjega energetskega svežnja v slovensko zakonodajo;
 • uskladitev z Direktivo 2009/28 glede na pisni opomin in obrazloženo mnenje Evropske komisije;
 • ureditev razmerij v povezavi z uredbami,
 • odprava pomanjkljive opredelitve glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter
 • notranja uskladitev zakona glede na predlagane spremembe.

Cilj predloga zakona je na novo urediti skupna pravila notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom, pa tudi predpisati pravila za ločevanje in certificiranje operaterja prenosnega sistema za elektriko ter pravno in funkcionalno ločevanje operaterjev prenosnih sistemov zemeljskega plina.

 

Prav tako naj bi se uredila pravila za delovanje sistemskih operaterjev in notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom v skladu z določili tretjega energetskega svežnja tako, da se krepijo konkurenca na tem trgu, pravice potrošnikov – odjemalcev, hkrati pa povečuje zanesljivost oskrbe z elektriko in zemeljskim plinom.

 

Energetski zakon je sistemski zakon o delovanju energetskega sistema, ki je bil do zdaj spremenjen petkrat. Vse spremembe doslej, razen novele EZ-D, so bile namenjene prilagoditvi naše zakonodaje evropskemu pravnemu redu, ureditvi pogojev za delovanje trga z električno energijo, regulatorjev, ureditvi izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike in plina ter učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.

 

Vir: MZIP

 

 

 

 

 

Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu in ga na podlagi prve alineje prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Bistveni cilji predlaganega zakona, ki jim je sledila Vlada pri oblikovanju predloga besedila so:

 • uskladitev s pravnim redom EU,
 • odprava neskladij v veljavnem zakonu,
 • uskladitev z drugimi predpisi,
 • zmanjšanje administrativnih ovir v smislu pospešitve in poenostavitve postopkov,
 • določitev jasnih pogojev za pridobitev pravic ter vsebine vloge,
 • zagotovitev večje pravne varnosti strank v postopkih.

V zvezi s prenosom evropske direktive je v zakon vključena prepoved geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

 

Odpravljajo se napake, nejasnosti in pomanjkljivosti določb veljavnega zakona, ki bodisi onemogočajo ali zavirajo reševanje upravnih in drugih postopkov.

 

Dopolnjen je postopek podeljevanja rudarskih pravic za raziskovanje in za izdajo rudarskega koncesijskega akta, popravljeni so pogoji za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje, rešeno je podeljevanje koncesij pri širitvah in podaljševanje koncesij po 31.12.2013, urejeno je potrjevanje rudarskih projektov v postopku sklepanja koncesijskih pogodb in vpis odgovornih rudarskih revidentov v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Usklajen je način pridobivanja potrdila o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti urejanja prostora ter določena način ugotavljanja skladnosti in vsebina potrdila. Zaradi zmanjševanja administrativnih ovir se ukinja obvezna izdelava programa izkoriščanja mineralnih surovin in poročanje o načrtovanem izkopu mineralne surovine v naslednjem letu, dodane pa so prehodne določbe, ki urejajo način uveljavljanja že pridobljenih pravic po prenehanju veljavnosti in uporabe starega zakona.

 

Vir: MZIP

 • Celotno sporočilo za javnost

Časovno obdobje

Potrdi