Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

22.5.14

59. redna seja Vlade RS

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

 

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Vlada je predlog poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov v III. poglavju ureja ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, in sicer sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve vozila za gibalno ovirane invalide. Zakon za oba ukrepa predvideva, da se tako dobavitelji tehničnih pripomočkov kot tudi izvajalci prilagoditve vozila izberejo v postopku javnega naročanja. Ta način izbire zelo zožuje možnost izbire upravičencev, zožuje pa tudi dostopnost tako dobaviteljev tehničnih pripomočkov kot izvajalcev prilagoditve vozila.

 

Predlagana novela predvideva spremenjen način plačila tehničnih pripomočkov, kot tudi prilagoditve vozila, in sicer z vrednotnicami. Upravičenci bi namreč prejeli vrednotnico v višini, v kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila, s tem da bi lahko tehnični pripomoček kupili pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji ali izvedli prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu le-te. Poleg navedene spremembe sofinanciranja tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila želimo tudi težko in najtežje gibalno oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika. Za vse predlagane spremembe so že zdaj zagotovljena sredstva v proračunu, ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika pa se bo začel izvajati s koncem leta 2015, tako da finančnih posledic v letih 2014 in 2015 ne bo.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov ne presega izvajanja tekočih poslov Vlade Republike Slovenije. Z novelo zakona ne posegamo bistveno v že zdaj veljavno ureditev, ampak jo to le poenostavlja in približuje uporabnikom, tj. težko in najtežje senzorno in gibalno oviranim invalidom. Z novelo se uresničuje že sprejeta usmeritev, tj. izvedba ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov, s tem da se jim zagotovi večja možnost izbire in dostopnost tako tehničnih pripomočkov kot prilagoditve vozila ter dolgoročno tudi najnižja možna cena.

 

Treba je poudariti, da je sprememba nujna predvsem zaradi možnosti operativnega izvajanja že sprejetega zakona. Novela zakona predstavlja tudi uresničevanje smernic in ciljev iz Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020, saj predlagane rešitve temeljijo na človekovih pravicah, preprečevanju diskriminacije ter zagotavljanju enakih možnosti, odstranitvi ovir, s poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do okolja in informacij.

  

Vir: MDDSZ

 


Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ

 

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ.

 

Temeljni cilj, ki ga želi predlagatelj doseči s spremembo ZUJF, je odprava neskladnosti zakona z Ustavo Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Za ustavno nedopustno je Ustavno sodišče RS izreklo rešitev, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. Poglavitna rešitev predloga zakona z izenačitvijo pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za oba spola, izenačuje položaj javnih uslužbenk kot ženskih zavarovank s položajem, ki ga imajo javni uslužbenci kot moški zavarovanci in na ta način odpravlja ugotovljeno neskladnost z Ustavo Republike Slovenije.

 

Ostali cilji ostajajo enaki, kot so bili ob sprejemu ZUJF:
Ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja sledi cilju kadrovskega prestrukturiranja oziroma vzpostavitve ugodne starostne strukture javnih uslužbencev in spodbujanja dostopa do zaposlitve z boljšo medgeneracijsko porazdelitvijo. Določba, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev, zasleduje tudi cilj obvladovanja javnofinančnih izdatkov.

 

Med cilje, ki jih je Vlada Republike Slovenije zasledovala s predlagano ureditvijo, je vsekakor treba uvrstiti uresničevanje ciljev socialne politike oziroma politike zaposlovanja. Glede na proračunske zahteve ni možno ustvarjati novih delovnih mest v javnem sektorju. S predlagano rešitvijo se tako vzpostavlja stanje, ko bo olajšano zaposlovanje mladih.

 

Med cilji je tudi vzpostavljanje medgeneracijskega ravnovesja in prenosa izkušenj s starejših na mlajše, kakor tudi izmenjave znanja med generacijami, s čimer se dolgoročno zagotavljajo kvalitetnejše storitve javnega sektorja.

Nenazadnje pa je cilj predlagane ureditve tudi preprečitev morebitnih sporov o sposobnosti zaposlenega za opravljanje dela po določeni starosti.

 

Kot je v svoji odločbi ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, je določba zakona glede pogojev prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbenke v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, zaradi česar je treba na novo določiti pogoje za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Hkrati se predlaga tudi prenehanje uporabe enajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2, ki je posegla v 188. člen ZUJF.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo neskladje z Ustavo Republike Slovenije tudi v delu, ki se nanaša na 246. člen ZUJF, kolikor se nanaša na javne uslužbenke. Ker pa je 246. člen ZUJF vključen v prehodne določbe in je urejal le vprašanje prenehanja pogodb o zaposlitvi za javne uslužbence, ki so ob uveljavitvi ZUJF izpolnjevali določene pogoje, ga danes ni možno neposredno uporabiti, saj sedaj pokriva to materijo 188. člen ZUJF. Zaradi navedenega je predvidena rešitev v prehodni določbi, kjer se določa, da ne glede na določbo tretjega odstavka 246. člena ZUJF in tretjega odstavka 188. člena ZUJF, lahko javnim uslužbenkam, ki so sklenile dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja pogodba o zaposlitvi preneha veljati, ko izpolnijo pogoje iz 1. člena predloga zakona.

 

Vir: MF

 


Vlada sprejela Načrt uravnavanja cen za leti 2014 in 2015

 

Vlada RS je danes na redni seji sprejela Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo z Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015 seznanilo neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da bodo pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti in pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na cene, lahko upoštevali usmeritve Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015.

 

Vlada pri vodenju ekonomskih politik spremlja tudi zagotavljanje stabilnosti cen. S svojimi politikami tako neposredno in posredno oblikuje makroekonomsko okolje, ki srednjeročno zagotavlja, da rast cen v Sloveniji ne odstopa od povprečne rasti cen na evrskem območju za več, kakor izhaja iz morebitnih razlik v gospodarski rasti in produktivnosti.

 

Cilj Vlade RS pri reguliranju cen je, da skupna rast cen, za katere veljajo različne oblike regulacije, v prihodnjih dveh letih ne bo presegla rasti cen, ki jo kot srednjeročni inflacijski cilj zagotavlja Evropska centralna banka in je opredeljena kot pozitivna medletna inflacija pod 2 %, vendar blizu te meje. Pri tem bo vlada dopuščala možnost, da rast posamezne skupine cen odstopa od tega cilja, če gre za sistemsko ureditev področja.

 

Pri usklajevanju davčnih obremenitev in taks bo Vlada RS poleg že sprejete zakonodaje, ki določa potek usklajevanja davčnih stopenj s stopnjami v EU, kot splošno načelo upoštevala, da tudi njihova povišanja ne presežejo ciljne rasti reguliranih cen, razen če gre za uskladitev z direktivami EU.

 

Pri cenah, ki jih ponudniki oblikujejo s soglasjem neodvisnih regulatorjev, Vlada RS pričakuje, da se bodo pri sprejemanju odločitev na področju reguliranih cen upoštevale usmeritve Vlade RS zaradi proučitve njihovega učinka na inflacijo.

 

Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015 zajema:

1) cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po Zakonu o kontroli cen: naftni derivati, daljinska energija za ogrevanje;

 
2) cene, ki so pod neposrednim nadzorom Vlade RS:
a) na podlagi Zakona o kontroli cen (pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo): prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu, učbeniki, ki so edini za posamezen predmet oziroma strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu (stari in novi učbeniki);
b) na podlagi drugih sistemskih zakonov ali uredb (pristojna druga ministrstva): prispevek za RTV, cestnina za osebna vozila in cestnina za tovorna vozila, dimnikarske storitve;
c) nekatere davčne in druge dajatve: trošarine in prispevek za obvezne rezerve pri naftnih derivatih, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu;

 
3) cene, ki so pod neposrednim nadzorom sistemskih regulatorjev in na njihovo oblikovanje Vlada RS nima vpliva: poštne storitve, telekomunikacijske storitve, omrežnina za elektriko in zemeljski plin.

 

Skupno povišanje cen, ki so pod različnimi oblikami regulacije, bo po oceni UMAR v letu 2014 znašalo 0,1 %, v letu 2015 pa 0,2 %. Odvisno bo od:

 
1. povišanja dela reguliranih cen, ki so pod neposrednim nadzorom Vlade RS (prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu, povračilo za uporabo cest, letna dajatev, prispevek za RTV, dimnikarske storitve in učbeniki, ki so edini za posamezen predmet oziroma strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu). V letu 2014 se bodo te cene skupaj povišale za 0,4 %, v letu 2015 pa za 0,5 %, njihov prispevek k inflaciji pa bo v obeh letih zanemarljiv (manj kot 0,05 o. t.). V izračun za leto 2015 so vključena tudi predvidena povišanja fiskalnih obremenitev (nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov). Pri izračunu za leti 2014 in 2015 niso upoštevane nekatere spremembe cen, ki so v načrtu sicer predvidene in so pod neposrednim nadzorom sistemskih regulatorjev. Tako pri nekaterih skupinah višine povišanj še niso znane (poštne storitve), pri drugih (telekomunikacijske storitve ter spremembe pri tarifnih postavkah omrežnine za elektroenergetska omrežja in zemeljski plin) pa bi bilo za natančnejšo oceno vpliva na inflacijo potrebnih več parametrov. Kljub temu ocenjujemo, da bo ob predlaganih spremembah vpliv na inflacijo neznaten;

 

2. gibanj cen na svetovnem trgu, ki bodo zaznamovala del reguliranih cen, za katere vlada določa le mehanizem, s katerim se oblikujejo te cene (tekoča goriva za prevoz in ogrevanje, cene daljinske energije); na te bodo namreč pomembno vplivali tudi gibanje tečaja ameriškega dolarja in cene nafte na svetovnem trgu.

 

Vir: MGRT

 


Vlada ustanovila Delovno skupino za usklajevanje pomoči Srbiji in BiH

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za usklajevanje pomoči Srbiji ter Bosni in Hercegovini za odpravo posledic katastrofalnih poplav, ki so prizadele ti dve državi.

 

Delovna skupina bo usklajevala vse oblike pomoči, ki jo Republika Slovenija lahko nudi, od materialne do sistemske, kjer se lahko vključijo slovenski strokovnjaki na področju hidrologije, zdravstva, odkrivanja min, protipoplavnih dejavnosti in podobno. Poleg tega bo pristojnim v obeh državah ponudila tudi bogate izkušnje, ki jih ima Slovenija na področju zaščite in reševanja.

 

Delovno skupino, ki bo delovala na ministrski ravni, bo vodil minister za obrambo Roman Jakič.

 


Vlada določila predlog za odpoklic veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji

 

Vlada RS je na svoji 59. seji po posvetovanju s predsednikom republike določila predlog, da se dr. Milana Balažica z 31. julijem 2014 odpokliče z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je dne 18. marca 2014 uvedlo izredni nadzor o delovanju Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri zaradi udeležbe Nicholasa Omana na odprtju konzulata Republike Slovenije v Melbournu, ki ga vodi častni konzularni funkcionar, dne 7. marca 2014. Po zaključku nadzora (14. aprila 2014) je ministrstvo za zunanje zadeve prejelo od udeležencev odprtja konzulata in pogostitve dodatna pričevanja in slikovni material, ki so v nekaterih točkah spremenili del ugotovitev nadzora. Izkazalo se je, da dr. Milan Balažic nima več zaupanja dela avstralskih Slovencev, zato je ministrstvo za zunanje zadeve ocenilo, da niso več izpolnjeni objektivni pogoji, da bi dr. Balažic še naprej opravljal naloge veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji, kjer so dobri odnosi z organizacijami slovenskih izseljencev in pristen stik z njimi ena najpomembnejših zadolžitev slovenskega veleposlanika.

 

Minister za zunanje zadeve je zato Vladi Republike Slovenije predlagal, da sprejme sklep, s katerim predsedniku republike predlaga, da dr. Milana Balažica z 31. julijem 2014 odpokliče z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji.

 

Vir: MZZ

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (186 KB))( doc (320 KB))

 

 


Časovno obdobje

Potrdi