Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.7.14

67. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014

Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014 in ga posreduje Državnemu zboru RS.


Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah Vlada predloži Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta ter ocene realizacije do konca leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve ter podatke o poroštvih.


Dokument Spremembe proračuna za leto 2014, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 15. novembra 2013, je v bilanci prihodkov in odhodkov predvidel prihodke v višini 8.621,8 mio EUR in odhodke v skupni višini 9.639,8 mio EUR. Skladno sprejetim proračunom bi primanjkljaj v letu 2014 znašal 1.018,1 mio EUR oziroma 2,9% tedaj napovedanega bruto domačega proizvoda za leto 2014.


Do konca junija so bili prihodki realizirani v višini 4.164,8 mio EUR ali 48,3 % sprejetega proračuna in odhodki v višini 4.852,8 mio EUR ali 50,3 % sprejetega proračuna za leto 2014, tako da znaša proračunski primanjkljaj 688,0 mio EUR.
Račun finančnih terjatev in naložb je bil realiziran v obsegu 34,6 % načrtovanega, pri čemer glavnino predstavljajo plačila zapadlih poroštev.
Od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 se je dolg državnega proračuna povečal za 3,3 milijarde EUR in je na dan 30.6.2014 znašal 25,3 milijarde EUR oziroma 70,0 % BDP.


Izpostaviti velja, da je državni proračun v prvi letošnji polovici leta ustvaril neto proračunski presežek do proračuna EU v višini 136,9 mio EUR.
Ob navedenih ocenah gibanja prihodkov (8.508,5 mio EUR) in odhodkov (9.666,6 mio EUR) bi primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku ob koncu leta 2014 dosegel 1.158 mio EUR ali 3,2 % BDP.

 

Odstopanje od primanjkljaja zastavljenega s sprejetim proračunom je predvsem posledica:
• potrebe po dodatnem proračunskem financiranju pokojninske blagajne v višini cca. 140 mio EUR,
• višje stanje dolga od predvidenega v sprejetem proračunu, kar pomeni dodatnih 151 mio EUR za plačila obresti,
• prihodki od koncesij za radijske frekvence za mobilno telefonijo v višini 150 mio EUR
• izdatki za obvezne gospodarske javne službe v železniškem prometu in vzdrževanje državnega cestnega omrežja.

 

Upoštevaje navedene ocene možnega primanjkljaja državnega proračuna do konca leta 2014 ocenjujemo, da primanjkljaj sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-95 po obračunskem načelu ne bo presegel napovedanih 3,2 % bruto domačega proizvoda, kot izhaja iz dopolnjenega Programa stabilnosti (brez enkratnih učinkov dokapitalizacije bank).

 

Vir: MF

 


Vlada sprejela sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti)

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti).

 

Ministrstvo za finance je ugotovilo, da na podlagi ocene denarnega toka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) na proračunski postavki 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ ni dovolj pravic porabe. Ocenjuje se, da bi bilo treba dodatno zagotoviti najmanj 124.000.000,00 EUR. Republika Slovenija ima po 5. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) obveznost zagotavljati upravičenkam ali upravičencem izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja po tem zakonu tudi v primeru, ko odhodki ZPIZ presegajo prihodke od prispevkov za obvezno zavarovanje. Ker iz tekoče proračunske rezerve pravic porabe ni mogoče zagotoviti, je vlada odločila, da se tudi v tem primeru postopa v skladu z 12. členom ZIPRS1415.

 

Glede na obstoječe posle ter planirano novo zadolževanje v letošnjem letu planirana plačila obresti po stanju na dan 5. 5. 2014 presegajo zagotovljene pravice porabe za 151.006.727,20 EUR. Za plačilo obresti na proračunskih postavkah tako ni dovolj pravic porabe za plačilo vseh planiranih obveznosti, iz tekoče proračunske rezerve pa le-teh ni mogoče zagotoviti, Vlada RS je odločila, da se v tem primeru postopa v skladu z 39. členom ZJF in 12. členom ZIPRS1415, ki določata, da se obveznosti iz državnega oziroma občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in poroštev poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna ter da se obveznosti za servisiranje javnega dolga, ki presegajo pravice porabe, zagotovljene na teh postavkah v proračunu, na podlagi odločitve vlade plačujejo tudi nad to višino.

 

Vir: MF

 


Vlada Državnemu zboru RS posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014

Vlada RS je na današnji seji posredovala Državnemu zboru RS podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014.
Zakon o davčnem postopku določa obveznost Vlade RS, da Državnemu zboru RS posreduje podatke o stanju in gibanju davčnega dolga dvakrat letno, in sicer hkrati s predložitvijo predloga zaključnega računa proračuna za posamezno leto v revizijo računskemu sodišču in hkrati s poročilom o polletnem izvrševanju državnega proračuna.


Davčna uprava RS in Carinska uprava RS sta pripravili poročili o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014, vsaka na svojem področju.


Davčni dolg zavezancev za davek na dan 30. 6. 2014, znaša po poročilu DURS 1.447.107.791 EUR, po poročilu CURS pa 29.965.642 EUR, skupaj torej 1.477.073.433 EUR.

 

Vir: MF

 

 

Celotno sporočilo za javnost ( pdf (262 KB))( doc (414 KB)) 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi