Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.7.14

68. redna seja Vlade RS

Vlada se je sestala kot skupščina Slovenskega državnega holdinga

Vlada RS je na današnji redni seji v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga spremenila sklep, ki ga je sprejela 3. julija 2014.

Tako je v spremenjenem sklepu na predlog SDH razveljavila 2. točko sklepa vlade s 3. julija 2014, s katerim je naložila vsem organom upravljanja SDH, predvsem pa upravi, da do imenovanja nove vlade ne zaključi nobenega začetega postopka in ne začenja nobenih novih postopkov prodaje kapitalskih deležev države.

Obenem je spremenila 3. točko sklepa, tako da vlada sedaj predlaga upravi SDH, da v najkrajših mogočih predpisanih rokih skliče izredno skupščino Nove Ljubljanske banke in popolni sestavo nadzornega sveta NLB.

Vlada je spremenila tudi 5. točko sklepa in predlaga upravi SDH, da preveri obliko vložka Agrokorja v Mercator in skladnost tega vložka s predhodno podanimi zavezami prevzemnika.

Ob tem je Vlada RS na današnji seji sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za finance, da v sodelovanju s SDH d.d. do začetka septembra 2014 pripravi pregled pogojev prodaje kapitalskih naložb v državah EU, in sicer predvsem z vidika nefinančnih zavez (poleg cene tudi pogoje zaščite obstoječih delovnih mest in razvoj novih delovnih mest, strategije bodočega razvoja družbe, prenos znanj in najboljših praks,…).

 

Vir: MF

 

 

Vlada sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

Vlada RS je na današnji seji sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ob tem je pooblastila državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko Andrejo Kert, da ga pošlje v sprejem Evropski komisiji.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS) je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji ter dostopnosti, trajnostni razvoj.

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd). Dokument je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni. 

Koordinacijo priprave dokumenta je vodila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politik, ki bo dokument (po zagotovitvi končne redakcije dokumenta in morebitnih tehničnih uskladitvah) tudi posredovala v sprejem Evropski komisiji.

 

Vir: SVRK


Časovno obdobje

Potrdi