Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

26.8.14

70. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020 in pooblastila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da Operativni program pošlje v formalno presojo in sprejem Evropski komisiji.

 

Operativni program za materialno pomoč za obdobje od 2014 do 2020 je podlaga za izvajanje Sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene, ki ga je EU ustanovila v letu 2014. Sloveniji je sedemletno obdobje dodeljenih skupaj 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Sklad z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovnih materialnih dobrin ter spremljevalnimi ukrepi prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.

 

Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo postopek izbora partnerskih organizacij že opravilo še pred potrditvijo operativnega programa s strani Evropske komisije. Pomoč iz sklada bo na voljo osebam, ki živijo v težkih materialnih in socialnih okoliščinah. Upravičene osebe do pomoči bodo pakete s hrano oz. materialne dobrine lahko prevzele na razdelilnih mestih partnerskih organizacij. Prve dobave hrane v skladišča partnerskih organizacij so predvidene konec leta 2014.

 

Vir: MDDSZ

 
 

Vlada potrdila spremembo pri spodbudah za zaposlovanje

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji potrdila spremembo projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov, v okviru podprograma Spodbude za zaposlovanje, ki se povečuje iz vrednosti 8.171.047,75 evrov na vrednost 13.171.047,75 evrov.

 

Povečanje vrednosti projekta je potrebno za zagotovitev sredstev za izvajanje novega programa Zaposli.me v okviru Programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

 

Dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo skoraj 51% vseh prijavljenih oseb. Oseb brez izobrazbe je v evidenci 32.529, kar pomeni 28 % vseh prijavljenih. Med mladimi do 30 let (28.121) je 21,2 % oseb s terciarno izobrazbo. V evidenci je prijavljenih tudi 17.824 invalidnih oseb.

 

Glede na stanje na trgu dela dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo največji delež vseh prijavljenih brezposelnih oseb. V letošnjem letu je Zavod že objavil 2 javni povabili Zaposli.me 5 in Zaposli. me plus, sofinanciranimi iz sredstev Evropskega socialnega sklada, s  katerimi smo omogočili enoletno zaposlitev 2.131 težje zaposljivim osebam.

 

Obe javni povabili sta bili zaradi porabe razpoložljivih sredstev predčasno končani. Namen povečanja sredstev za nov program Zaposli.me je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine težje zaposljivih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev. V okviru programa bi se za 12 mesecev lahko zaposlilo 1.100 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

 

Vir: MDDSZ

 

 

Vlada sprejela poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 v letu 2013

 

Vlada RS je danes na redni seji sprejela četrto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 v letu 2013 in ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo.

 

Poročilo obravnava delovanje instrumentov razvojne politike v Pomurski regiji v letu 2013, ki po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 obsega območja 30 občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

 

Po sprejetju Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010−2015 se je dejansko izvajanje ukrepov začelo v februarju 2010. Zakon opredeljuje štiri ukrepe za razvojno podporo pomurski regiji, od katerih predstavljajo prvi trije intervencijo v obliki finančnih in fiskalnih ugodnosti, četrti ukrep pa je horizontalen in usmerjen v prednostno obravnavo pomurske regije v nekaterih ključnih programih kohezijske politike EU, ki se izvajajo v Sloveniji.

 

V marcu 2013 je bil v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2015 (Program) v okviru prvega instrumenta "Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest", objavljen peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisanih je bilo skupaj 5.300.000 EUR nepovratnih sredstev za leti 2013 in 2014. V letu 2013 se je izvedlo 18 projektov začetnih investicij. Skupna vrednost sofinanciranih investicij znaša 12.672.482,99 EUR. V letu 2013 je bilo izplačanih 1.100.250,68 EUR. V poročilu so poleg navedenega prvega instrumenta, ki predstavlja največji del financiranja v okviru celotnega programa, podrobno opisane tudi vse aktivnosti v okviru drugega instrumenta "Spodbujanje razvoja človeških virov", tretjega instrumenta "Socialno podjetništvo", četrtega instrumenta "Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije" in petega instrumenta "Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji".

 

Spodbude za zaposlovanje (povračilo prispevkov delodajalcem) je v letu 2013 koristilo 25 podjetij, ki so zaposlila 117 prikrajšanih oziroma brezposelnih delavcev. Delodajalcem, ki so z vlogo za povrnitev prispevkov pridobili pravico do povrnitve stroškov zaposlitve, je bilo do 31. 12. 2013 izplačanih skupaj 332.720,52 EUR.

 

Davčne olajšave za zaposlovanje je v letu 2012 koristilo 35 davčnih zavezancev, v skupni vrednosti 966.558  EUR. Podatki za leto 2013 bodo predstavljeni v petem letnem poročilu.

 

Davčne olajšave za investiranje je v letu 2012 koristilo 238 davčnih zavezancev v skupni vrednosti  7.669.794  EUR. Na podlagi obračunskih podatkov za leto 2012 je davčno olajšavo za investiranje uveljavljalo 154 pravnih oseb v skupni višini 6.867.858 EUR. Iz obračuna akontacije dohodnine od dohodkov iz opravljanja dejavnosti je v letu 2012 olajšavo za investiranje na območju občin, ki so določene v skladu z ZRPPR1015 uveljavljalo 84 fizičnih oseb v skupnem znesku 801.936 EUR. Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le 2,74 % vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Davčni obračuni za leto 2013 bodo predstavljeni v petem letnem poročilu.

 

V letu 2013 se je nadaljeval projekt Medpodjetniški izobraževalni center - MIC. V celoti je bila zaključena adaptacija objekta Medpodjetniški izobraževalni center in kupljena različna tehnološka oprema. Rezultat je obnovljen objekt v skladu z vsemi zahtevami moderne gradnje objektov za izobraževanje in usposabljanje v EU. Objekt je sodoben in opremljen s sončno elektrarno, solarnimi kolektorji in kogeneracijo. Sestavni del centra je tudi moderno opremljena avtoservisna delavnica. V letu 2013 je MIZŠ skladno s pogodbo o sofinanciranju izplačalo MIC Pomurje 1.351.464,70 EUR sredstev.

 

V letu 2013 se je nadaljevalo izvajanje treh projektov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva iz Pomurske regije iz sektorjev novi materiali, elektroindustrija in elektronika ter energetika,  odobrenih na javnem razpisu "Razvojni centri slovenskega gospodarstva" v letu 2010. V letu 2013 je bilo izplačanih 5.226.766,32 EUR. Do konca leta 2013 je bilo ustvarjenih 162 novih delovnih mest, ustanovljenih 5 novih podjetij ter prijavljenih 14 pravic intelektualne lastnine.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2013 nadaljevalo z aktivnostmi in prednostno angažiralo sredstva iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. Skladno z Uredbo PRP 2007-2013 se vlogam, katerih lokacija naložbe se nahaja na območju upravičenih občin Pomurske regije, dodeli dodatnih 10 odstotnih točk, ne glede na ostala merila za izbor. V letu 2013 je bilo objavljenih 12 javnih razpisov v okviru 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 in prijaviteljem iz Pomurske regije izplačanih sredstev v višini 27.638.278,84 EUR. V mesecu juliju 2013 je bila na Vladi RS sprejeta tudi sprememba Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2013 skupaj z občinami nadaljevalo z izvedbo projekta vodooskrba Pomurja. Projekt vodooskrbe Pomurja je vključen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI 2007 - 2013), v indikativni seznam velikih projektov. Izgradnja omrežja se bo financirala v okviru sredstev Kohezijskega sklada. V sklopu posameznih projektov se bo iz Kohezijskega sklada financirala tudi novogradnja ter rekonstrukcija vodnih virov in transportnih vodovodov. Sistemom A, B in C je bila v letu 2013 izdana odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev (Sistem D je odločbo o odobritvi sredstev prejel že v letu 2012). Projekti so v izvedbi.

 

Vir: MGRT

 

 

Uvrstitev  73 novih projektov v načrt razvojnih programov  za obdobje 2014 - 2017

 

Na današnji seji je Vlada Republike Slovenije uvrstila 73 novih projektov v načrt razvojnih programov  za obdobje 2014 - 2017.

 

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico, je bilo izbranih 16 investicijskih projektov.

 

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2014 in 2015 pa 13 investicijskih projektov.

 

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 - 2016, ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016, instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev se bo financiral nakup in adaptacija poslovnih prostorov za potrebe razširitve PIK Kočevje.

 

V veljavnem načrtu razvojnih programov je za namene financiranja ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji veljaven evidenčni projekt 1536-10-1000, Program Pomurske regije 2010-2015. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, je bilo izbranih 43 investicijskih projektov.

 

Maribor

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. marca letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico. Razpisanih je bilo skupaj 3.319.000 evrov, od tega za leto 2014 1.641.000 evrov in za leto 2015 1.678.000 evrov.

Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo za sofinanciranje 16 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je 1.575.748,23 EUR in za leto 2015 1.383.517,29 EUR, skupaj 2.959.265,52 EUR. Projekti se bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano enoto. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 135 novih delovnih mest.

 

Hrastnik-Radeče-Trbovlje

Na Javnem razpis MGRT, objavljenem 21. marca,  za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je bilo razpisanih skupaj 2.928.985 evrov, od tega za leto 2014 1.500.000 evrov in za leto 2015 1.428.985 evrov.

Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo za sofinanciranje 16 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je 1.575.748,23 EUR in za leto 2015 1.383.517,29 EUR, skupaj 2.959.265,52 EUR. Projekti se bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano enoto. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 135 novih delovnih mest.

 

PIK Kočevje

Program Pokolpje 2016 se izvaja s sedmimi ukrepi in štirimi instrumenti. V okviru instrumenta Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev se predvideva vzpostavitev in razvoj dveh inkubatorjev: PIK Kočevje in TRIS Kanižarica v občini Črnomelj.

TRIS Kanižarica je še v fazi nastajanja, PIK Kočevje je že delujoči podjetniški inkubator. Z načrtovano razširitvijo bodo inkubirana 3 nova podjetja in dani pogoji za nova delovna mesta. Investicija je ocenjena na 678.910,00 EUR.

 

Pomurje

MGRT je 14. marca 2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Razpisanih je bilo skupaj 9.028.364,00 evrov, od tega za leto 2014 - 3.891.016,00 evrov in za leto 2015 -  5.137.348,00 evrov.

Na osnovi ocene projektov je strokovna komisija ugotovila, da razpisana sredstva zadostujejo za sofinanciranje 43 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja za leto 2014 je 3.488.459,90 EUR in 1.671.421,38 EUR za leto 2015, skupaj 5.159.881,28 evrov. Vsi projekti se bodo izvajali na upravičenem območju na lokacijah kjer imajo družbe sedež ali registrirano podružnico. Predvidoma bodo sofinancirani projekti ustvarili 91 novih delovnih mest.

 

Vir: MGRT

 
 

  •  Celotno sporočilo za javnost ( doc (434 KB))/( pdf (274 KB))

Časovno obdobje

Potrdi