Minister za kmetijstvo in okolje

mag. Dejan Židan

Magister Dejan Židan je rojen 16. 10. 1967 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Račah in jo zaključil leta 1982. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Šolo za živinorejsko veterinarske tehnike, ki jo je dve leti obiskoval v Mariboru, nato pa v Kamniku.

Študij na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je pričel leta 1986 in ga zaključil decembra 1992.

Njegova prva zaposlitev je bila v Oddelku za reprodukcijo Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje v Murski Soboti, kjer je opravljal pripravništvo. Strokovni izpit na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil septembra 1994. Po pripravništvu je bil za krajši čas zaposlen v perutninarski obratni veterinarski ambulanti Agromerkurja, ter nato pri Nabergoj veterinarskem inženiringu.

Avgusta 1995 je nastopil delo na Veterinarskem zavodu Slovenije, Oddelku za reprodukcijo območne enote Murska Sobota. Podiplomski magistrski študij je pričel v študijskem letu 1996/97 in ga uspešno zaključil decembra 1999. Od leta 2000 je poleg dela v Oddelku za reprodukcijo opravljal še naloge koordinatorja in nato vodje območne enote Murska Sobota VZS.

Po preoblikovanju organizacije veterinarske službe je opravljal dela vodje enote Murska Sobota Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete, hkrati pa strokovno deloval na področju zdravja in razmnoževanja prašičev. V tem času so tudi izgradili nove prostore Nacionalnega veterinarskega instituta v Murski Soboti. V okviru Centra za permanentno izobraževanje Veterinarske fakultete je koordiniral delo na izobraževanju rejcev in neveterinarskih delavcev. Do junija 2003 je bil tudi urednik strokovne revije »Reja prašičev«.

Od maja 2003 je kot član vodstva KG Rakičan d.d. in od januarja 2007 kot predsednik uprave Skupine Panvita, KG Rakičan d.d. sodeloval pri izgradnji slovenske kmetijske in živilsko­predelovalne verige, ki obsega dejavnosti od poljedelstva, proizvodnje krme, reje prašičev in perutnine do klavniške ter živilsko-predelovalne industrije in proizvodnje »zelene« energije.

Konec leta 2003 je bil kot zunanji sodelavec Ijubljanske Veterinarske fakultete izvoljen v naziv strokovnega sodelavca za področje zdravja in razmnoževanja prašičev. Maja 2007 je bil ponovno imenovan za člana sveta za živinorejo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Junija 2007 mu je senat Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru podelil naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za kmetijstvo.

5. maja 2010 je nastopil mandat ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodil resor vse do imenovanja novega ministra, t. j. 10. februarja 2012. Na državnozborskih volitvah 2011 je bil v volilnem okraju Murska Sobota izvoljen za poslanca v Državnem zboru, kjer je do nastopa mandata ministra predsedoval Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.