Skoči na vsebino »

Ministrstvo za infrastrukturo

Peter Gašperšič
minister za infrastrukturo
 
Klemen Potisek
državni sekretar
Jure Leben
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

 • Učinkovito gospodarjenje z obstoječo infrastrukturo z zagotavljanjem stabilnega obsega finančnih sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb na državni infrastrukturi ter s postopnim združevanjem nekaterih upravljavskih funkcij na državni prometni infrastrukturi (železnice, avtoceste, državne ceste, vodna infrastruktura).
 • Uskladitev razvojnih načrtov na področju prometne infrastrukture v Strategiji razvoja prometne infrastrukture.
 • Prevetritev že načrtovanih investicij, vključno s t.i. 3., 3.a in 4. razvojno osjo, z vidika prometnih potreb, kot izhajajo iz nacionalnega prometnega modela ter izpolnjevanja kriterijev ekonomike, ki so standardni v gospodarskem okolju EU.
 • Prioritetna realizacija infrastrukturnih investicij z sofinanciranjem s sredstvi EU, ki bodo ob predaji v uporabo zagotavljale tudi denarni tok za servisiranje dolžniških virov financiranja
 • Vzpostavitev državnega centra za upravljanje prometa, ki bo združeval nekatere upravljavske naloge na področju avtocest in državnih cest ter predvidoma tudi železnic.
 • Integracija javnega potniškega prometa za izboljšanje mobilnosti prebivalstva, povečanje dostopnosti in konkurenčnosti javnega potniškega prometa
 • Pospešitev razvoja širokopasovnih omrežij.
 • Sprejem energetskega koncepta Slovenije kot osnovnega razvojnega dokumenta, ki predstavlja nacionalni energetski program.
 • Zmanjšanje energetske odvisnosti, povečanje zanesljivosti dobave, zagotovitev trajnostne naravne oskrbe skozi izrabo obnovljivih virov energije.
 • Izboljšanje učinkovitosti rabe energije in energetskega upravljanja na podlagi sprejetih domačih in mednarodnih okoljskih obveznostih.
  Odprtje priložnosti za vlagatelje skozi enostavnejše umeščanje energetskih objektov v prostor.
 • Podpora uvajanju za Slovenijo strateško zanimivih alternativnih virov energije s ciljem podvojiti učinkovitost rabe energije do leta 2020. Poleg vodne in vetrne energije ima prednost možnost uporabe biomase.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za infrastrukturo

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 / 478 80 00

E: gp.mzi@gov.si

W: www.mzi.gov.si 


Organi v sestavi

Inšpektorat RS za infrastrukturo

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 / 420 44 88

E: gp.irsiping@govpong.si 

W: www.ii.gov.si  

 

Uprava RS za pomorstvo

Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

T: 05 / 663 21 00

E: ursp.boxping@govpong.si

W: www.up.gov.si 

 

Direkcija RS za infrastrukturo

Tržaška cesta 19, 1102 Ljubljana

T: 01 / 478 80 10

E: gp.drsicping@govpong.si

W: www.di.gov.si