Skoči na vsebino »

Premestitve in preselitve

Slovenska vlada je v začetku marca 2016 sprejela izvedbeni načrt, po katerem bo v skladu z dogovorom na evropski ravni iz Italije in Grčije premestila 567 oseb (ali iz druge države članice, ki bi bila izpostavljena hudemu pritisku na nacionalni migracijski in azilni sistem) ter iz tretjih držav (tj. držav, ki niso članice EU) trajno preselila 20 oseb. Končno število oseb bo verjetno večje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o številu premeščenih oseb.

 

Foto: Mostphotos


Kako poteka premestitev/preselitev

Ljudje, ki bodo v Slovenijo premeščeni iz Grčije in Italije, bodo šele v Sloveniji vključeni v postopek za pridobitev statusa. V tem času bodo predvidoma nameščeni v azilnem domu  (AD) na Viču oz. če bo šlo za večje število ljudi v kateri izmed izpostav AD. Vsi postopki so individualni. Po mesecu dni, kolikor naj bi okvirno trajal postopek za pridobitev statusa, bo posameznik premeščen v integracijsko hišo in bo začel s postopnim vključevanjem v naše okolje. 

   

Ljudje, ki bodo preseljeni iz tretjih držav, bodo že imeli status, ki jim bo omogočal bivanje v Sloveniji, bodo nameščeni neposredno v integracijsko hišo in takoj vključeni v postopek integracije. 

   

Integracija za dvosmerni proces prilagajanja, tako s strani migrantov kot tudi s strani družbe sprejemnice na številnih ravneh, predvsem ekonomski, socialni, kulturni, verski, politični.

 

 

Integracija

Integracija je izjemno kompleksen proces, ki vključuje števila področja: 

  • pravno: izenačenje pravnega statusa s statusom državljanov
  • nastanitveno: možnost naselitve na katerem koli kraju pod enakimi pogoji kot ostali prebivalci
  • socialno-ekonomsko: enake možnosti vseh skupin prebivalstva glede zaposlitve, socialno-ekonomskega statusa, dohodkov, koriščenja socialnih storitev itd.
  • izobraževalno: enakopraven dostop do izobraževalnih inštitucij
  • kulturno: spoznavanje drugih kultur in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih etičnih skupin, hkrati pa ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev
  • politično: vključenost v procese političnega odločanja
  • družbeno: socialni stiki z okolico, ki niso omejeni na eno etnično skupino

Za uspešno integracijo je ključna identifikacija, t. j. da se pri posamezniku oblikuje občutek pripadnosti družbi (državi), v katero se priseli. 

 

Zato je izjemno pomembno, kako jih sprejmemo ob prihodu in kako poteka njihovo nadaljnje vključevanje. Zavedati se je treba, da uspešna integracija ni samo odgovornost priseljencev, ampak se mora prilagoditi tudi družba sama. Družba, torej, država, državne institucije in tudi prebivalstvo jih moramo pri tem spodbujati, jim olajšati vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v političnem in medijskem prostoru.

  

Prvi korak uspešnega vključevanja je, da se priseljencem omogoči pridobitev osnovnega znanja jezika, o zgodovini in ustanovah države gostiteljice ter informacij o pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Sloveniji. Ta del integracije pri nas izvaja ministrstvo za notranje zadeve 

  

Ko gre za otroke in mladoletnike, pa je še zlasti pomembno, da so čim prej – tudi ko še ne znajo jezika – vključeni v običajno šolsko okolje med sovrstnike. To je v sodelovanju z drugimi resorji predvsem v rokah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport .

   


Pravice oseb s priznano mednarodno zaščito

1. Socialno varstvo

Osebe s priznano mednarodno zaščito so pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva izenačene z državljani Republike Slovenije

  

2. Nastanitev

Osebe s priznano mednarodno zaščito so eno leto po pridobitvi statusa upravičene do nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva. Oseba s priznano mednarodno zaščito, ki je nastanjena na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev za preživljanje ali ji preživljanje ni zagotovljeno kako drugače, je tri leta od dneva pridobitve statusa upravičena do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Prav tako je oseba z dnem dokončne odločbe o priznanju statusa in z nastanitvijo v integracijski hiši ali na zasebnem naslovu upravičena do enkratne denarne pomoči.

  

3. Zdravstveno varstvo

Osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, so obvezno zdravstveno zavarovane na podlagi statusa, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.

  

4. Zaposlitev in delo

Osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, imajo prost dostop do trga dela. 

  

5. Izobraževanje

Osebe s priznano mednarodno zaščito so na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja izenačene z državljani RS.
Dokumenti in povezave

Ministrstvo za notranje zadeve 

 

 Vključevanje v slovensko družbo (1.2 MB)

 

Infotujci.si  - spletni portal s široko paleto informacij, ki jih tujci potrebujejo za življenje in delo v Sloveniji