Skoči na vsebino »

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Aktivnosti Društva za Združene narode za Slovenijo  (v nadaljevanju: društvo) na področju globalnega učenja obsegajo predvsem aktivnosti za otroke in mladino (organizacija delavnic in natečajev) ter založniško dejavnost. V skladu z osnovnim namenom delovanja društva, ki je seznanjanje in ozaveščanje z idejami ter cilji Združenih narodov, so mladim namenjene številne dejavnosti, s katerimi jih izobražujemo na področju človekovih pravic z namenom povečati njihovo občutljivost za vprašanja v zvezi z enakopravnostjo, svobodo, duševno in telesno integriteto, varnostjo.

  

Društvo je v zadnjih letih na različnih osnovnih šolah izvedlo večje število delavnic, v katerih so z neposrednim stikom z otroci enega ali več razredov predstavljali problematiko človekovih pravic. Ker ni mogoče pričakovati, da bi lahko člani društva dejavnosti izvajali neposredno na vseh šolah, se pri širjenju idej zanašajo tudi na pomoč učiteljev in drugih oseb, ki se ukvarjajo z izobraževanjem otrok. Prav zanje so že pred časom izdali posebno monografijo na temo poučevanja človekovih pravic. 

   

Izkušnje kažejo, da je eden najučinkovitejših načinov, kako se približati mladim, prirejanje nagradnih razpisov, zato društvo vsako leto ob dnevu človekovih pravic organizira natečaj za likovna, literarna in fotografska dela za osnovnošolce in dijake, ki naslavlja eno izmed človekovih pravic. Ker večina osnovnih šol pripravo izdelkov za natečaj vključi v okvir pouka, je to odlična priložnost, da se s problematiko človekovih pravic seznani kar največji krog otrok. V letu 2010 in 2011 so izvedli dodaten razpis, in sicer za otroške zgodbe na temo milenijskih razvojnih ciljev. Glavni namen razpisa je preko zgodb najmlajše obveščati o globalnih problemih (revščina, neenakopravnost itd.), na katere opozarja osem razvojnih ciljev tisočletja in šestnajst ciljev trajnostnega razvoja. Milenijske otroške zgodbe so bile leta 2012 izdane v publikaciji, kar na društvu vidijo kot prvi korak pri odpravljanju primanjkljaja na področju literature na temo človekovih pravic, ki je namenjena otrokom.

    

Čeprav je večina trenutnih aktivnosti društva na področju globalnega učenja namenjena otrokom in mladostnikom, vizija zajema razširitev dejavnosti na širšo ciljno skupino. Pripravljena gradiva in aktivnosti se lahko prilagodijo glede na sodelujočo skupino.

  Delavnice


DELAVNICA O ZDRUŽENIH NARODIH

Področje: Organizacija združenih narodov, človekove pravice

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o Organizaciji združenih narodih (OZN), poslanstvu, njeni strukturi ter področjih delovanja.

Opis: Na delavnici udeleženci spoznajo OZN in sistem OZN, poslanstvo, strukturo in številna področja delovanja. Svoje znanje pridobijo s teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo globalnih vprašanj. 

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ

Trajanje: 1–2 šolski uri (45 min–90 min)


DELAVNICA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Področje: človekove pravice 

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah ter pomenu uresničevanja le-teh.

Opis: Na delavnici udeleženci spoznajo temeljne dokumente in koncepte na področju človekovih pravic. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo človekovih pravic. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o uresničevanju človekovih pravic v Sloveniji in po svetu ter kako lahko posameznik pripomore k zagotavljanju človekovih pravic.

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ

Trajanje: 1–2 šolski uri (45 min–90 min)

  

DELAVNICA O MIROVNIH OPERACIJAH

Področje: človekove pravice, vzdrževanje miru in varnosti, mirovne operacije

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o vlogi OZN pri vzdrževanju miru in varnosti po svetu, pomenu človekovih pravic in o mirovnih operacijah.

Opis: Na delavnici se udeleženci spoznajo s koncepti na področju človekovih pravic in vlogi OZN pri vzdrževanju svetovnega miru in varnosti, podrobneje pa spoznajo koncept mirovnih operacij. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in skozi debato. S pomočjo debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o pomenu miru po svetu.

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ

Trajanje: 2 šolski uri (90 min)


PODAJMO SI ROKE

Področje: 1. cilj trajnostnega razvoja (povsod izkoreniniti vse oblike revščine) 

Namen/cilj delavnice: Namen naših delavnic je preko pogovora o revščini pri otrocih in mladostnikih razvijati čut za sočloveka ter jih spodbuditi k ukrepanju.

Opis: Skozi delavnico se učencem predstavi OZN in njena pomembnejša področja delovanja s posebnim poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja ter delovanje Društva za ZN za Slovenijo. Poudarek je na boju proti revščini; za lažjo predstavo se jim razloži nekaj pojmov, npr. kaj pomeni revščina in kaj skrajna revščina, koliko ljudi živi v revščini, na katerih koncih sveta je je največ, zakaj prihaja do nje, kako se lahko proti njej borimo kot posamezniki in kot družbena skupina ter zakaj je pomembno, da jo odpravljamo. Ob koncu podamo zavezo, s katero opredelimo dejavnosti, ki jih bomo izvedli za boj proti revščini.

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ

Trajanje: 1–2 šolski uri (45 min–90 min)


VSTANI in UKREPAJ

Področje: cilji trajnostnega razvoja

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja ter o problematiki, ki jo ti cilji pokrivajo. Cilji poskušajo na ustrezen način opredeliti trajnostni razvoj, ki temelji na skupni predstavi človeštva, kako reševati skupne globalne izzive. Te je mogoče reševati le, če se sporazumemo o kazalnikih razvojnih ciljev, ki so opredeljeni do leta 2030.

Opis: Skozi delavnico učenci spoznajo cilje trajnostnega razvoja. Na kratko se predstavi posamezen razvojni cilj in pomen njihove uresničitve za dobrobit človeštva. V okviru delavnice obravnavamo aktualne probleme, s katerimi se srečuje tako Slovenija kot tudi preostali svet. V sodelovanju z učiteljicami/učitelji poskušamo najti rešitve, kako bi pridobljeno znanje prenesli v vsakdanje življenje.

Ciljna skupina: OŠ in SŠ

Trajanje: 1–2 šolski uri (45 min–90 min)


DELAVNICA O MEDKULTURNEM DIALOGU

Področje: človekove pravice, medkulturni dialog

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o človekovih pravicah ter pomenu medkulturnega dialoga.

Opis: Na delavnici se učenci in dijaki preko interaktivnih dejavnosti podrobneje seznanijo s pomenom medkulturnega dialoga. Tekom delavnice preko debate, dela v skupinah in različnih iger iščejo odgovore na vprašanja, kot so: Kaj je kultura? Zakaj sta medkulturna raznolikost in medkulturni dialog dobra? Zakaj prihaja do medkulturnega nerazumevanja? Kako rešujemo konflikte? 

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ

Trajanje: 1–2 šolski uri (45 min–90 min)


Spletno izobraževanje

Spletna stran Skupaj močnejši 

Področje: Organizacija združenih narodov, človekove pravice

Namen/cilj spletne strani: Predstaviti namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.

Opis: V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Informacijsko službo ZN na Dunaju je bila leta 2013 pripravljena spletna verzija priročnika »Skupaj močnejši«, ki predstavlja namen ustanovitve OZN, cilje, strukturo in področja delovanja OZN ter delovanje Slovenije v organizaciji na interaktiven način.

Ciljna skupina: 3. triada OŠ in SŠ


Nagradni natečaj ob dnevu človekovih pravic

Področje: človekove pravice

Namen/cilj natečaja: Spodbujati ustvarjalnost mladih in jo povezati s tematiko človekovih pravic ter poudariti pomen varovanja in spoštovanja te temeljne vrednote. V okviru nagradnega natečaj želimo osnovnošolcem in srednješolcem ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja skozi risbo, besedo ali fotografijo.

Opis: Po šolah bo izveden natečaj na temo človekovih pravic. Natečaj je razdeljen na tri dele (za OŠ samo točki 1 in 2, za SŠ vse tri):

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Najboljši prispevki so nagrajeni na proslavi ob dnevu človekovih pravic v decembru.

Ciljna skupina: OŠ in SŠ

Trajanje: vsako leto od začetka septembra do srede novembra (podelitev nagrad ob dnevu človekovih pravic).