Skoči na vsebino »

Humanitas

Društvo Humanitas  že 15 let izvaja delavnice globalnega učenja po različnih slovenskih šolah, fakultetah in vrtcih. Pri svojem delu z mladimi opažajo negativne posledice individualizma sodobne družbe ter hkrati, posebno v lanskem letu zaradi množičnega prihoda ljudi, ki v območje EU bežijo pred vojnami in / ali pomanjkanjem, porast nestrpnih in celo ksenofobnih mnenj s pogosto povsem nekritičnim sprejemanjem popačenih informacij iz medijev in družbe.

V današnjem svetu, v katerem smo zaradi posledic globalizacije pravzaprav ne manj, pač pa vedno bolj povezani, je narava individualizma mladih ter pomanjkanje empatije v naših družbah še toliko bolj akuten problem. Spoznavanje soodvisnosti sveta, še posebej Evrope in držav globalnega juga, ozaveščanje o prepletenosti okoljske, družbene ne/pravičnosti in migracij ter sposobnost prilagajanja temu novemu in hitro spreminjajočemu se okolju je bistvo t.i. globalnih kompetenc. Odgovornost mladega človeka namreč ni zgolj odgovornost do samega sebe, pač pa hkrati odgovornost za vse ljudi.

Društvo Humanitas z delavnicami spodbuja globalne kompetence mladih, ki jih potrebujejo za življenje v hitro spreminjajočem se svetu ter jih opremi z nujnimi družbenimi veščinami, kot so kritično mišljenje, delovanje in sodelovanje v skupini, podajanje znanja vrstnikom, družbeno angažiranje ter aktivno globalno državljanstvo za življenje v medkulturnem okolju.

Še zlasti so takšne priprave na hitro spreminjajoč se svet pomembne v luči dejstva, da bo v prihodnjih desetletjih število (tudi podnebnih) beguncev naraslo na 200-250 milijonov in da jih bodo morale najverjetneje sprejeti bližnje države, pa tudi države tako imenovanega globalnega severa, predvsem Evropa, do leta 2080 pa bo trpelo lakoto zaradi posledic podnebnih sprememb kar 600 milijonov ljudi, kar ima lahko za posledico še večje preseljevanje milijonov ljudi.

Mlade in njihove mentorje ter učitelje na tak način društvo Humanitas skozi delavnice ozavešča o okoljski pravičnosti, podnebnih spremembah in migracijah kot posledici globalnih neenakosti v svetu ter spodbuja kritično mišljenje mladih o ključnih globalnih družbenih vprašanjih ter njihovi aktivni vlogi pri reševanju izzivov človeštva.

Seznam ponujenih aktivnosti društva Humanitas:


Gradiva

Svet med vrsticami  - Priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje. Društvo Humanitas, 2013  

Učiti se brati svet skozi oči drugega  - Priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem. Vanessa Andreotti in Lynn Mario T. M. de Souza, Društvo Humanitas, 2012 

Priročniki Tudi Ti  – delavnice globalnega učenja


Delavnice

Izkustvene delavnice globalnega učenja, oblikovane v posebnem interaktivnem modulu

Področje: migracije

Namen/cilj delavnice: Namen delavnice je ozaveščanje otrok in mladih o vzrokih in posledicah migracij. Na delavnici se udeleženci vživijo v kožo beguncev ter srečajo z osebami z begunsko ali migrantsko izkušnjo (po metodologiji žive knjižnice).

Opis: Enotno mnenje izkušenih voditeljev delavnic nediskriminacije in medkulturnega dialoga pri društvu Humanitas je, da se s sovražnim govorom, nestrpnostjo ter izrazito negativno nastrojenostjo prebivalstva proti beguncem in migrantom s sovražnim govorom in nestrpnostjo proti njim ni moč spopadati zgolj z argumenti na racionalni ravni. Ob porajajočih se negativnih predsodkih in stereotipih ljudje potrebujejo namreč izkušnjo, tudi čustveno, priložnost podoživeti stiske, kršitve pravic, občutke, ki lahko njihova dosedanja prepričanja obrnejo na glavo in jih postavijo pod vprašaj. Društvo Humanitas je zato v letu 2015 pričel z edinstvenimi delavnicami globalnega učenja s poudarkom na migracijah in begunstvu ter vživljanju v kožo drugega. Poleg spodbujanja empatije le-te hkrati zasledujejo tudi cilje Agende 2030 in osveščajo o novih ciljih trajnostnega razvoja.

Ciljna skupina: učenci OŠ

Trajanje: 5–6 šolskih ur 

  


Interaktivna strateška igra 

Področje: podnebne spremembe in migracije

Namen/cilj delavnice: Namen interaktivne strateške igre aktivno sodelovanje ulencev in učenk, ki v vlogi prebivalcev dveh ločenih delov sveta aktivno odločajo o izidu gledališke igre.

Opis: Interaktivna strateška igra je zasnovana na podlagi t.i. forumskega gledališča s tehnikami gledališča zatiranih. Otroci na lastni koži izkusijo posledice nepremišljenih politik in izrazijo svoje mnenje o perečih vprašanjih na temo okoljske pravičnosti in okoljskih migracij

Ciljna skupina: učenci OŠ

Trajanje: 5–6 šolskih ur 

  


Usposabljanja učiteljic in učiteljev

Področje: migracije

Namen/cilj usposabljanja: Namen usposabljanja je učitelje in učiteljice poučiti o globalnih neenakostih in migracijah ter jim predstaviti tehnike in metodologijo globalnega učenja; ponujeno jim bo tudi mentorstvo pri izvajanju delavnic globalnega učenja po metodologiji društva Humanitas.

Opis: 

Ciljna skupina: učitelji in učiteljice na OŠ

Trajanje: 5–6 šolskih ur