Skoči na vsebino »

Informacije javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so informacije, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga je pridobil od drugih oseb.

  

S prostim dostopom do informacij javnega značaja je zagotovljena odprtost delovanja organov javne uprave in omogočeno uresničevanje pravic posameznikov in pravnih oseb, ki izvirajo iz tako pridobljenih informacij.

  


Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

  

Ustna zahteva

Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

  

Pisna zahteva

 Pisna vloga (obrazec) (28 KB) mora vsebovati:

 • navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek
 • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu
 • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca
 • informacijo, s katero se želite seznaniti
 • navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).
Način posredovanja informacij

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

  

Rok za odločitev

Organ je dolžan o vaši zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

  

Pravno varstvo

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslan po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

  


Katalog informacij javnega značaja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije


1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Kabinet predsednika Vlade RS

 

Odgovorna uradna oseba: Janja Zorman Macura, vodja kabineta

 

Datum prve objave kataloga: 20. oktober 2004

 

Datum zadnje spremembe: 13. september 2018

 

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

Druge oblike kataloga:    

Katalog je dostopen le v elektronski verziji.

  


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a  Podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

V Kabinetu predsednika vlade se pripravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade in sicer:

 • pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
 • pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
 • pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
 • spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
 • organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
 • usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
 • usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
 • organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu kabineta,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

Podrobneje so naloge Kabineta predsednika vlade opredeljene v Sklepu o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 111/08).

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij

mag. Jadranka Gustinčič, namestnica vodje kabineta

tel. št. (01) 478 17 57

faks: (01) 478 17 21

e-pošta: jadranka.gustincicping@govpong.si ali gp.kpvping@govpong.si 
  

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • osebni dostop
 • po elektronski poti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov kabineta gp.kpvping@govpong.si.
 

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 13. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.
 

Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76/05).