Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier dr. Cerar na prireditvi "Dan Romov"

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes v Murski Soboti udeležil prireditve "Dan Romov". Dr. Cerar je v svojem nagovoru izpostavil, da romska skupnost predstavlja pomemben del slovenske družbe in multikulturnosti v Sloveniji, Rome pa pozval k aktivni vključitvi v vse aktivnosti za izboljšanje njihovega položaja.

 

V nadaljevanju si lahko preberete celotni nagovor:


Spoštovani,


8. april je leta 1971 na svetovnem kongresu Romov bil izbran za svetovni dan Romov. Danes v Republiki Sloveniji živi okoli 12.000 Romov, zgodovina njihovega bivanja pa na slovenskih tleh, upoštevajoč zgodovinske zapise, sega 500 let nazaj. Danes romska etnična manjšina predstavlja pomemben del slovenske družbe, saj s svojo kulturo in jezikom, skupaj z italijansko in madžarsko narodno manjšino, tvori temelj multikulturnosti v Republiki Sloveniji.


Od osamosvojitve naprej si Republika Slovenija prizadeva izboljšati položaj Romov v državi. V teh letih smo oblikovali obsežen ideološki, programski in pravni okvir za lažje vključevanje romov v širšo družbeno skupnost. Uresničevanje sprejetih ukrepov se v praksi kaže kot uspešno, saj pri reševanju romske tematike sodelujejo predstavniki romske skupnosti z večinskim prebivalstvom. 


Kljub temu, da je v zadnjih 25. letih bilo v Republiki Sloveniji na področju reševanja romske tematike storjenega veliko, pa moramo našo vizijo izboljševanja položaja romske skupnosti uresničevati še naprej. 

Aktualna vlada Republike Slovenije je od začetka svojega mandata stremela k izboljšanju položaja romske skupnosti. Zavedali smo se namreč, da se pripadniki romske skupnosti še vedno soočajo s številnimi težavami, ki segajo tako rekoč na vsa življenjska področja, od bivanjskih razmer in zdravstva preko izobraževanja do zaposlovanja. 


Vse naše rešitve in dejanja so bila premišljena in usmerjena v prihodnost.  Od začetka mandata je bil naš cilj oblikovanje strpne in demokratične družbe brez predsodkov in stereotipov. V vsakem dejanju smo se zavedali dejstva, da se različnosti ni potrebno bati, saj nas le-ta bogati in je naša »dodana« vrednost. Prav zaradi tega smo se z vso odgovornostjo ter na različnih področjih lotili reševanja romske tematike. 

V namen izboljšanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je bilo v zadnjih štirih letih storjenega veliko


Pripravili smo spremembe in dopolnitve Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Aktivnosti za pripravo novele Zakona so potekale od leta 2014. Vlada je predlog zakona sprejela na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. 


Maja 2017 je Vlada RS sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021, katerega cilj sta izboljšanje položaja in pospeševanje socialne vključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti. Ukrepi segajo na različna področja družbenega življenja, s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti. 


Zakonodajne ukrepe smo podprli tudi finančno. V letu 2016 je bilo za potrebe romske skupnosti s strani državnih organov namenjenih dobrih 5,7 mio EUR, v letu 2017 pa okrog 5,8 mio EUR. V skupnem znesku so vsebovana sredstva integralnega proračuna in evropskih projektov. 


Za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih smo v letih 2016 in 2017 namenili 2 milijona evrov. Gre za 11 projektov - od vzpostavitve vodovodnega sistema in izgradnje kanalizacijskega omrežja do elektrifikacije v strnjenih naselij.


Tudi v naslednjem obdobju so načrtovana sredstva za komunalno urejanje romskih naselij. Kot primer dobre prakse izpostavljam projekt »Prostorsko-komunalne ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje, ki je uvrščen v prvi Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Projekt je ocenjen na 3.6 mio EUR, od tega zneska Vlada RS zagotavlja 3,1 mio EUR, preostali znesek pa Mestna občina Novo mesto.


V letu 2018 se predvideva ohranitev financiranja na ravni predhodnih let. Naveden obseg financiranja vključuje sredstva za prej omenjene projekte osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. V skupnem obsegu so zajeti tudi zneski, ki jih državni organi namenjajo za sofinanciranje delovanja krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, za programe aktivnosti zvez društev, za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za kulturne, založniške in medijske projekte oziroma dejavnosti. 


Sredstva se namenjajo tudi za vzpodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja, zdravstvenega varstva, ozaveščevalne aktivnostim ter za radijske in televizijske oddaje v okviru javnega Radiotelevizije Slovenija.


Spoštovani,


Dana nam je bila priložnost, da skupaj začnemo izboljševati položaj romske skupnosti na področju bivanjskih razmer ter začnemo uresničevati težnjo, da bo vsem državljanom Republike Slovenije zagotovljeno bivanje v razmerah dostojnih človeku. V vse aktivnosti, ki temeljijo na izboljšanju položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji, se mora aktivno vključevati tudi romska skupnost. Le z vašo zavzetostjo in aktivnostjo se bo romska skupnost postopoma razvila v izobraženo, zaposleno in enakopravno skupnost in tako najbolje sodelovala pri razvoju države.


Pred nami je še veliko dela, a vem, da so strateški dokumenti in projekti dobro zasnovani, oblikovani v dobrobit romske skupnosti, poudarjajo pa sodelovanje med vsemi deležniki, med državno in lokalno ravnijo ter romskim in neromskim prebivalstvom. Prav s sodelovanjem lahko izboljšanje položaja romske skupnosti na vseh ravneh življenja tudi uresničimo.


Vsem želim lepo praznovanje še naprej!

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi