Skoči na vsebino »

1. leto vlade dr. Mira Cerarja

Predsednik vlade dr. Miro Cerar povzel dosežke prvega leta vlade


Nalagam ...

"Slovenija je ponovno prepoznana, na zemljevidu Evrope in širše, kot država, ki se razvija. Kot država, ki ni več v krizi, ampak raste."

 

  

  

  

  

 


RAZMERE SE IZBOLJŠUJEJO

 

 


gospodarska rast +2,6%
brezposelnost mladih -18%
število zaposlenih +9.301

KAJ JE BILO NAREJENO ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE DRŽAVLJANOV

Odpis dolgov

Z možnostjo enkratnega odpisa starih dolgov se bodo državljani, ki so se znašli v stiski, prej lahko postavili na svoje noge.

Zavarovani socialni transferji

Zaščitili smo socialno najbolj ranljive, ki imajo finančna bremena, da jim upniki ne bodo vzeli tudi najnujnejših sredstev za preživetje. Upravičenci socialne pomoči bodo ne glede na bančne terjatve lahko s predplačniško kartico uporabljali sredstva, namenjena za njihovo preživetje.

Povrnjeno zaupanje

Z odgovornimi in odločnimi koraki na področju javnih financ smo si pridobili zaupanje mednarodnih vlagateljev. To je ključnega pomena za oživljanje gospodarske dejavnosti in doseganje nizkih stroškov financiranja.


Davki

Bistveno smo poenostavili postopke pobiranja davkov. S tem zmanjšujemo administrativna bremena zavezancem za davek in večamo preglednost davčnega postopka ter pravno varnost davčnih zavezancev. S tovrstnim izboljšanjem poslovnega okolja prispevamo tudi k višji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Poenostavljeno vročanje

S poenostavljenim postopkom vročanja bodo ljudje hitreje prejeli upravne dokumente. S tem omogočamo hitrejši potek in zaključek upravnega postopka

Pripomočki za invalide

Prvič doslej država sofinancira tehnične pripomočke za invalide, ki so jih invalidi morali kupovati sami. Gre za pripomočke za prilagoditev avtomobila ter tehnologijo, kot so videofon, svetlobni hišni zvonec z alarmom, govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči kalkulator, govoreča osebna tehtnica in podobno.


Zaposlovanje mladih

Nadaljevali bomo z dobro prakso spodbujanja zaposlitev brezposelne mlade osebe. Delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli brezposelno mlado osebo, bo tudi v prihodnje dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov.

Pridobivanje izkušenj

Več kot 3.300 študentov je bilo vključenih v partnerske projekte visokošolskih zavodov in gospodarstva. S tem so pridobili pomembna praktična znanja in izkušnje ter si izboljšali možnosti za zaposlitev. 

Študentsko delo

Študentje bodo za svoje delo plačani vsaj 4,5 evra na uro. S študentskim delom bodo odslej deležni tudi invalidskega in pokojninskega zavarovanja.


Manj brezposelnih

Brezposelnost mladih se je zmanjšala za 12,7% glede na leto 2014. Skupno je 6.849 manj brezposelnih letos avgusta v primerjavi z lanskim avgustom.

Deregulacija poklicev

S sprostitvijo izobrazbenih pogojev za opravljanje poklicev v trgovini odpiramo več možnosti pri iskanju dela in zaposlovanju. Obenem s tem spodbujamo podjetniško dejavnost in socialno podjetništvo.

Denar za sanacije

Kljub težki finančni situaciji smo zagotovili sredstva za zahtevano sanacijo posledic žledoloma in poplav.


E-recept

Z e-receptom bodo lahko bolniki s trajnim receptom za daljše časovno obdobje zdravila prejeli v različnih lekarnah.

Prevoz organov

Pri prevozu človeških organov za transplantacije se s pogodbenim izvajalcem uporablja letalo Falcon.

Sklenjen socialni sporazum

Ta vlada je prva po mnogih letih, ki ji je uspelo s socialnimi partnerji skleniti pomemben družbeni dogovor oziroma socialni sporazum o tem, kako bomo v prihodnje skupaj skrbeli za napredek v družbi in izboljšali kvaliteto življenja za vse in vsakogar.


Omejitev veriženja podjetij

Nadgradili smo ukrepe, s katerimi otežujemo ustanavljanje podjetij tistim, z najpogostejšimi nepoštenimi poslovnimi praksami, kot sta neizplačevanje plač in socialnih prispevkov. S tem zmanjšujemo oškodovanje zaposlenih tudi v primeru veriženja podjetij.

Gospodarska diplomacija

Slovenski diplomati po celem svetu so na razpolago slovenskim podjetjem pri njihovem prodoru na tuje trge, iskanju poslovnih in investicijskih priložnosti. Prav tako promovirajo Slovenijo kot privlačno investicijsko destinacijo.

Varnost v prometu

Varnost v cestnem prometu povečujemo s preventivnimi akcijami, kot so opozarjanja na previsoko hitrost, preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, akcije za večjo varnost kolesarjev in večjo varnost starejših udeležencev v cestnem prometu.


Gospodarski kriminal

V boju zoper gospodarski kriminal smo pomembno okrepili tožilstvo. Imenovali smo 30 novih tožilcev, vzpostavili poseben oddelek za odvzem premoženja nezakonitega izvora ter zvišali zagrožene kazni za korupcijska kazniva dejanja.

Odprava sodnih zaostankov

Zakonskih omejitev pri dodeljevanju zadev v sojenje ni več. Predsednikom sodišč smo tako omogočili dodatno orodje za pomembno pospešitev odpravljanja sodnih zaostankov.

Preiskovalne komisije

Pripravili smo zakonski okvir za ustanavljanje posebnih preiskovalnih komisij v primerih sumov nepravilne rabe davkoplačevalskih sredstev pri velikih investicijskih projektih. Ugotovitve teh preiskovalnih komisij bodo morale biti v celoti dostopne javnosti. 


Učbeniški skladi

Osnovnošolcem od 7. do 9. razreda smo zagotovili obnovljene učbeniške sklade, ne da bi s tem dodatno obremenili denarnic staršev.

Učenje tujih jezikov

V novem šolskem letu bomo uvajali izbirni tuji jezik v prvi razred osnovne šole.

Računalniki za šole

710 vrtcem, šolam in ostalim izobraževalnim zavodom je bilo dobavljenih 2.265 osebnih računalnikov, 1.303 prenosnih računalnikov in 113 projektorjev.


Spodbujanje ustvarjalnosti

Položaj samozaposlenih v kulturi izboljšujemo tudi s posodobljeno zakonodajo. Ministrstvo za kulturo je pridobilo nepovratna evropska sredstva, s katerimi bo izboljšalo njihov položaj in spodbudilo ustvarjalnost samozaposlenih v kulturi.

Energetske izkaznice

Z energetskimi izkaznicami omogočamo kupcem stanovanj in stavb, da imajo ob nakupu vpogled v energetsko stanje in potrebne posege v objekt v prihodnje.

Pomoč ob naravnih nesrečah

Za takojšnjo pomoč prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah je bila oblikovana modularna enota Slovenske vojske, katere pripadniki so v okviru posameznih modulov usposobljeni za različne aktivnosti na področju zaščite in reševanja. Vojaki bodo tako za ukrepanje pripravljeni v zgolj 24 urah.


Svetovni dan čebel

Slovenija je posredovala pobudo za razglasitev Svetovnega dneva čebel v okviru Organizacije Združenih narodov. S promoviranjem pobude večamo prepoznavnost Slovenije v mednarodnem okolju, kar ima lahko pozitiven vpliv na slovenski turizem in gospodarstvo.

Industrijska konoplja

Dovoljeno bo gojenje industrijske konoplje v prehrambne namene in s tem dana možnost za dodatne dejavnosti v kmetijsko-prehranskem sektorju. 

Konzularna zaščita

Konzularni sektor zunanjega ministrstva dnevno rešuje različne težave slovenskih državljanov v tujini. V primerih, ko se jim zgodi kraja, izguba osebnega dokumenta, pripor, zapor, pomoč pri nakazilu denarnih sredstev, nesreči, smrti, poizvedbi po državljanih RS, si prizadeva biti kar najbolj učinkovit in državljanom v stiski nuditi kvalitetno strokovno pomoč v čim krajšem času.


Javne prireditve

Število kršitev na javnih prireditvah se je zmanjšalo tudi kot posledica programa, ki ga je izvajala Policija za zmanjšanje nasilja na športnih prireditvah (Žoga je za igro).

Preiskovanje kaznivih dejanj

Intenzivno delo policije na področju odkrivanja, preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj se kaže v visoki stopnji preiskanosti kaznivih dejanj in tudi v nižanju skupnega števila kaznivih dejanj po vrsti let.

Zmanjšanje ropov in tatvin

Državljani in njihovo premoženje je bolj varno, saj je policija na področju premoženjske kriminalitete uspela z operativnim in preventivnim delom zmanjšati število ropov, roparskih tatvin in vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše.


Natura 2000

Z uspešnim upravljanjem območij Natura 2000 ohranjamo postopke, s pomočjo katerih lahko naravno okolje še naprej obnavlja vire in koristi, ki jih narava nudi človeku. Tako še naprej pripomoremo k ohranjanju naravnih virov, krepimo varstvo pred naravnimi nesrečami ter skrbimo za možnosti sprostitve in rekreacije prebivalcev v naravi.

Poplavna zaščita

Da bi se izognili ponovitvi poplav in s tem povezanih večjih škod, smo pripravili in izvedli Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav. 

Helikoptersko reševanje

S spremembo ureditve je še naprej omogočeno helikoptersko reševanje (vojske, policije).

 

 

Ostali ukrepi za boljše življenje državljanov


PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTEV IN VLADNIH SLUŽB


PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA FINANCE
Nalagam ...

"Izboljšana gospodarska rast, odziv mednarodnih kapitalskih trgov in Evropske komisije ter izboljšanje bonitetnih ocen potrjujejo pravilnost sprejetih ukrepov."

  

   

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
Nalagam ...

"Naše glavno vodilo je, da javna uprava postane učinkovita, strokovna in prijazna do vseh uporabnikov njenih storitev."

 

 

 

 

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
Nalagam ...

"V prvem letu mandata smo aktivnosti usmerili v krepitev učinkovitosti, transparentnosti in integritete delovanja pravosodnih ter državnih nadzornih organov in v višjo raven varovanja človekovih pravic."

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOC. ZAD. IN ENAKE MOŽNOSTI
Nalagam ...

"Situacija na trgu dela  se je v enem letu izboljšala, kar se kaže v povečanju števila delovno aktivnih in znižanju števila brezposelnih."

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
Nalagam ...

"Vlada je imela veliko posluha za sanacijo po poplavah - tako je že lani namenila nekaj manj kot 12 milijonov evrov za najnujnejše ukrepe na slovenskih vodotokih in vodni infrastrukturi - letos z aktivnostmi nadaljuje."

   

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Nalagam ...

"Slovenija okreva, gospodarska rast se krepi, ključna naloga je okrepitev konkurenčnosti gospodarstva."

   

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO
Nalagam ...

"Modernizacija železniškega omrežja in izgradnja drugega tira Divača-Koper ostajata prioriteta."

   

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA KULTURO
Nalagam ...

"Želimo doseči, da bo naša kulturna dediščina varovana, ohranjana, promovirana ter da bo v našem okolju veljala kulturna raznolikost. Želimo ustvariti tudi močan kulturni kreativni sektor."

  

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Nalagam ...

"S sprejetjem Pravilnika o plovnosti in letalskih operacijah državnih zrakoplovov smo zagotovili nadaljevanje helikopterskega reševanja z državnimi zrakoplovi. V naši skupni skrbi za zdravje državljanov je prav tako pomemben projekt uporabe letala Falcon za prevoz človeških organov za potrebe tranasplantacije."

  

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV URADA ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Nalagam ...

"Primarno delovanje Urada je spodbujanje uporabe slovenskega jezika, ki je temelj narodne identitete vseh Slovenk in Slovencev."

 

 

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Nalagam ...

"Sprejetje novega programa razvoja podeželja 2014-2020, težkega 1,1 milijarde evrov, nam omogoča, da nemoteno izvajamo ukrepe kmetijske politike z večjim poudarkom na mladih in okoljskih ciljih."

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nalagam ...

"Kakovost, mednarodna odprtost in podporna okolja za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezovanje izobraževanja z gospodarstvom so in bodo ključna področja našega delovanja."

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
Nalagam ...

"Tri najpomembnejše zadeve, ki smo jih v prvem letu mandata naredili so: proračun, javna naročila in Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2015 - Skupaj za družbo zdravja."

  Dokumenti

Leto dni vlade pod vodstvom dr. Mira Cerarja:


Statistika dela vlade

Vlada se je sestala na 52 rednih in 68 dopisnih sejah. V tem obdobju je bilo sprejetih 1028 predpisov, in sicer:

  • 140 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 
  • 388 predpisov iz pristojnosti vlade ter 
  • 500 predpisov iz pristojnosti ministrstev.