Nepremičnine in davek

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Ustavno sodišče je odločilo, da pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini.

Ne glede na to, naj lastniki uredijo podatke o svojih nepremičninah.

  

Državni zbor je 29. novembra 2013 sprejel  Zakon o davku na nepremičnine (484 KB). 

Vlada RS je 19. marca na 50. redni seji vlade sprejela in poslala (s predlogom po nujnem postopku) v Državni zbor predlog spremembe zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), s katerim se določi enotna nižja stopnja davka (0,15%) za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine ter da se v letu 2014 zemljišča za gradnjo stavb vrednotijo kot vsa nezazidana stavbna zemljišča.


Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin.  Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.


Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili različno določanje zavezancev za plačilo, neenotne metode določanja davčne osnove, veliko število različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc.

Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
 • davek od premoženja, 
 • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
 • začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Davek na nepremičnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov občin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavčenja lastništva na nepremičninah.

Kaj prinaša Zakon o davku na nepremičnine?

Predmet obdavčitve so vse nepremičnine, ki so na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin ali izpolnjujejo pogoje za to, da bi morale biti evidentirane v registru nepremičnin.

Davčna osnova

Davčno osnovo predstavlja posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014 oz. po sprejeti spremembi ZDavNepr na dan 1. maj 2014).


Za leti 2014 in 2015 bo veljala znižana davčna osnova, in sicer:

 

2014:  80 %

2015:  90 %

 • za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnin
 • za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 90% posplošene tržne vrednosti nepremičnin

 

Davčne stopnje

Stopnje obdavčitve so različne glede na vrsto nepremičnin (glede na to, ali gre za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo ali za zemljišča), in rangirajo od 0,07 (za gozdna zemljišča), 0,15 (za rezidenčne stanovanjske nepremičnine) do 0,75 odstotkov davčne osnove (za poslovne in industrijske nepremičnine). Vrste nepremičnin in skupine vrst nepremičnin so razvidne iz Priloge I k zakonu.

 

 

Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo

Za zemljišča brez stavb

 • 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,40 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine (po sprejeti spremembi ZDavNepr 0,15%),
  • oziroma 0,75 % (po sprejeti spremembi ZDavNepr 0,40%) za tiste, ki presagajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin,
 • 0,40 % za energetske nepremičnine,
 • 0,30 % za kmetijske stavbe,
 • 0,50 % za druge stavbe.
 • 0,15 % za kmetijska zemljišča,
 • 0,07 % za gozdna zemljišča,
 • 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
 • 0,40 % za zemljišča za namene energetike,
 • 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,
 • 0,50 % za ostala zemljišča,
 • 0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).


Za nelegalne gradnje je obdavčitev trikrat višja glede na osnovno stopnjo davka, določeno za posamezno skupino nepremičnin.


Zakon v nekaterih primerih predvideva tudi oprostitve davka na nepremičnine.
 

Znižanje davka za stanovanjske nepremičnine

 • za 50 % za tiste lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka (po uradni dolžnosti),
 • za 30 % za tiste lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki  so upravičeni do večje bivalne površine - invalidne osebe, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička, oziroma osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo (na podlagi predložene odločbe ZZZS). 

Pojasnila v zvezi s prejetim obvestilom o podatkih o nepremičninah in informativno izračunanem davku


Kaj storite, ko prejmete obvestilo o podatkih o nepremičninah in informativno izračunanem davku na nepremičnine?

Na obvestilu, ki vam ga je Geodetska uprava RS sredi februarja 2014 poslala kot lastniku nepremičnine in vsebuje podatke o vaših nepremičninah, njihovi posplošeni tržni vrednosti, pripisani informativni podatek o davčnih stopnjah ter izračunani davek na nepremičnine:

 • najprej preverite pravilnost podatkov o vaši nepremičnini
 • če podatki niso pravilni, jih uredite do 31. marca 2014 (oz. po sprejeti spremembi ZDavNepr bo rok podaljšan do 30. aprila 2014) (Kje uredite podatke, je navedeno spodaj.)
 • lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah preverite podatek o rezidenčnostiNajpogostejša vprašanja na obvestilu.

 

V prejetih obvestilih še ni upoštevano znižanje vrednosti gozdnih zemljišč zaradi žledoloma. To bo upoštevano po sprejemu novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo vseboval določbo, po kateri v takšnih primerih popravek vrednosti naredi Geodetska uprava po uradni dolžnosti, še preden bodo podatki o vrednosti nepremičnin posredovani DURS za pripravo odločb o odmeri davka. Prav tako ni upoštevana načrtovana sprememba zakona, ki bo izenačila obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin.


Nova obvestila o informativno izračunanem davku na nepremičnine so dostopna prek spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin ,
v katero se dostopa prek kode, ki ste jo prejeli na obvestsilu o informativno izračunanem davku na nepremičnine, in sicer na datume 10. marec, 24. marec, 14. april, 28. april, 19. maj in 26. maj. Informativna obvestila na datum 14. april 2014 bodo že vsebovala enotno davčno stopnjo za stanovanjske nepremičnine in spremenjene podatke zemljišč za gradnjo stavb.


Nove izpise informativnih obvestil o davku na nepremičnine lahko dobite na informacijskih točkah upravnih enot,
kjer vam tudi nudijo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev registra nepremičnin in urejajo nekatere podatke (npr. prijava stalnega bivališča).

 

 Informativni izračun davka na nepremičnine in pojasnila za spreminjanje podatkov (1.8 MB)

 

 

Kje uredite podatke o nepremičninah?

Lastniki nepremičnin morate skladno s predpisi o evidentiranju nepremičnin v registru nepremičnin zagotavljati popolne in pravilne podatke, in sicer:

 • podatke o lastniku, uporabniku, najemniku in upravljavcu nepremičnine
 • podatke o legi in obliki, površini, dejanski rabi ter 
 • drugih podatkih o nepremičninah, ki se zagotavljajo z vprašalnikom registra nepremičnin.

 

Lastniki nepremičnin lahko uredite podatke v registru nepremičnin:


Če želite urediti podatke v registru nepremičnin v eni izmed geodetskih pisarn, se lahko za obisk pisarne naročite:


Na območnih geodetskih upravah lahko lastniki nepremičnin urejate podatke o lastništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb.

Nekaterih podatkov lastniki nepremičnin ne urejate na Geodetski upravi, ampak neposredno pri organih, pristojnih za vodenje in vzdrževanje določenih evidenc.

Prav tako boste nekatere podatke (npr. zemljišča pod cestami in železnicami) lahko urejali šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka.

Kaj storite, ko prejmete odločbo o odmeri davka?

Po prejemu odločbe Davčne uprave RS o odmeri davka na nepremičnine, ki jo bodo lastniki nepremičnin prejeli do konca maja 2014 (po sprejeti spremembi ZDavNepr v sredini julija 2014), bodo zavezanci plačali davek v sledečih obrokih: • do 50 evrov v enem obroku,
 • od 50 do 200 evrov v dveh obrokih,
 • od 200 do 400 evrov v treh obrokih,
 • nad 400 evrov v štirih obrokih.
 • Roki za plačilo -  za fizične osebe (po sprejeti spremembi ZDavNepr tudi za pravne osebe):
  • 1. obrok – 16. 8. 2014 (po sprejeti spremembi ZDavNepr konec septembra 2014)
  • 2. obrok – 15. 9. 2014 (po sprejeti spremembi ZDavNepr konec oktobra 2014)
  • 3. obrok – 15. 10. 2014 (po sprejeti spremembi ZDavNepr konec novembra 2014)
  • 4. obrok – 15. 11. 2014 (po sprejeti spremembi ZDavNepr konec decembra 2014)


Zoper odločbo lahko vložite pritožbo
v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.