Boj proti trgovini z ljudmi

AKTUALNO

 

Predstavitev Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v dveh novih zloženkah

Svet Evrope je objavil dve novi zloženki, ki predstavljata Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Prva se osredotoča na pravice žrtev, v drugi pa je predstavljen nadzorni mehanizem.

 

 Zloženka ''Pravice žrtev'' (521 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Zloženka ''Nadzorni mehanizem'' (421 KB)

 

 

 

   

 
  

Boj proti trgovini z ljudmi

 

Trgovina z ljudmi je svetovni družbeni problem, katerega razsežnosti presegajo tako nacionalno kot tudi področno umestitev. V evropskem prostoru problem povezujejo predvsem z gospodarskimi in političnimi spremembami v srednjih in vzhodno-evropskih državah ter brezperspektivnostjo ekonomij v državah razvoja in nastajajočimi kriznimi žarišči v različnih predelih sveta. Nastale socialne, družbene in kulturološke razlike prispevajo k različnosti pogledov na to problematiko in pristopov do obravnave tega pojava.

 

Kljub temu je s strani mednarodne skupnosti opredeljenih več pojavnih oblik izkoriščanja suženj in sužnjev 21. stoletja. Krepi se tudi zavedanje nevarnosti, ki jih sodobni družbi prinaša ta pojav kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

 

Da ne gre za nov pojav, je razvidno tudi iz zgodovine mednarodnih dokumentov, ki posegajo v urejanje problematike trgovine z ljudmi. Prizadevanja večine mednarodnih organizacij za boj proti trgovini z ljudmi so usmerjena v poenotenje nacionalnih zakonodaj o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi ter pomoči žrtvam tega pojava.

 

V Sloveniji je bila že decembra 2001 ustanovljena delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, februarja 2002 pa je bil za to področje imenovan Nacionalni koordinator.

 

18. decembra 2003 je bila s sklepom vlade ustanovljena vladna medresorska delovna skupina (MDS). Imenovani člani so predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. O svojih aktivnostih, medresorska delovna skupina seznanja Vlado Republike Slovenije v rednih letnih poročilih.

 

V letu 2004 je medresorska delovna skupina pripravila, vlada pa potrdila prvi Akcijski načrt medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 2004-2006. Načrt temelji na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh organov in organizacij, ki imajo svoje predstavnice in predstavnike v medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi. Temelji tudi na izobraževanju in mednarodnem sodelovanju strokovnih delavcev, uradnikov ter prostovoljcev, ki delajo na področju boja proti trgovini z ljudmi. 

 

Kontinuiteto dela medresorske delovne skupine zagotavljajo akcijski načrti, sprejeti za naslednja obdobja.

 

 

Trgovina z ljudmi

Pojmovanje trgovine z ljudmi je povezano z različnimi definicijami, opredeljenimi tako v strokovni literaturi, kot tudi v mednarodnih dokumentih. Najpogostejša in v našem splošnem pojmovanju prepoznavna opredelitev trgovine z ljudmi, je trgovina z ženskami in otroki kot posebej občutljivi kategoriji oseb, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Vendar je trgovanje z ljudmi poleg tega namenjeno potrebam novodobnega suženjstva, izkoriščanja delovne sile, beračenja, trgovini z organi in podobno.

Trenutno verjetno najustreznejša opredelitev trgovine z ljudmi je v protokolu, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

 

 

 

Pojavne oblike izkoriščanja

Pojavne oblike zlorab trgovine z ljudmi po Protokolu za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu:

 • Zloraba z namenom prostitucije druge osebe (komercialna seksualna zloraba) in druge oblike spolne zlorabe;
 • Prisilno delo ali storitve;
 • Suženjstvo, služabništvo in ostale oblike podobne sužnenjstvu;
 • Odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije.

 

Obravnavane so predvsem naslednje oblike zlorabe v trgovini z ljudmi:

 • Komercialna spolna zloraba,
 • Posvojitve,
 • Služabništvo,
 • Prosjačenje (zaslužek gre nadzorniku, ne tistim, ki prosjačijo),
 • Nelegalni kazenski prestopki, kot je kraja, pobiranje denarja iz parkirnih naprav itd.
 • Ostale vrste hujših oblik otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših oblikah otroškega dela).

 

 

Medresorska delovna skupina

Zaradi trenda naraščanja problematike je bilo potrebno zagotoviti celovit predvsem pa usklajen pristop k reševanju tega pojava z vključitvijo vseh za to pristojnih organizacij.

To je bila hkrati obveza naše države v odnosu do mednarodnih dogovorov.

18. decembra 2003 je bila s sklepom vlade ustanovljena vladna medresorska delovna skupina (MDS). Imenovani člani so predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij.

 

 

Akcijski načrti

Vlada Republike Slovenije  na  17.  redni  seji  dne 8. januarja 2015 sprejela Akcijski načrt Medresorske delovne  skupine  za  boj  proti  trgovini z ljudmi za obdobje 2015 – 2016.

 

Vlada Republike Slovenije  na  10.  redni  seji  dne 12. aprila 2012 sprejela Akcijski načrt Medresorske delovne  skupine  za  boj  proti  trgovini z ljudmi za obdobje 2012 – 2013.

 

Vlada Republike Slovenije  na  62.  redni  seji  dne  7. januarja 2010 sprejela Akcijski načrt Medresorske delovne  skupine  za  boj  proti  trgovini z ljudmi za obdobje 2010 – 2011. V dokumentu so opredeljene in konkretizirane aktivnosti, ki se bodo v Sloveniji izvajale na področju boja proti trgovini z ljudmi.

 

Vlada Republike Slovenije  na  130.  redni  seji  dne  12.07.2007 sprejela Akcijski načrt Medresorske delovne  skupine  za  boj  proti  trgovini z ljudmi za obdobje 2008 – 2009.

 

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 27.7.2006 potrdila Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007.

 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 24.11.2005 sprejela Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje od leta 2004 do vključno leta 2006. (Sklep )

  

V letu 2004 je medresorska delovna skupina pripravila, vlada pa potrdila prvi Akcijski načrt 2004-2006. Načrt temelji na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh organov in organizacij, ki imajo svoje predstavnice in predstavnike v medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi. Temelji tudi na izobraževanju in mednarodnem sodelovanju strokovnih delavcev, uradnikov ter prostovoljcev, ki delajo na področju trgovine z ljudmi.

 

 

Nacionalni koordinator

mag. Sandi Čurin, podsekretar

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2, Ljubljana

telefon:  01 428 58 49

telefaks: 01/428 48 68

e-pošta: sandi.curin[@]gov.si

 

 

 

Govori, prispevki, predstavitve nacionalnega koordinatorja:

 • mag. Sandi Čurin:  Prisilne poroke (43 KB)

  Prispevek nacionalnega koordinatorja  za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandija Čurina na okrogli mizi društva Ključ, 7. januarja 2015  

 

 

MDS v medijih

 • Slovenija in Evropa,  TV Slovenija 3, 24. oktobra 2010 - pogovor z nacionalnim koordinatorjem

   

Video


Sodna praksa

Standardi policijske in sodne preiskave na področju trgovine z ljudmi -

vodilni primer Rantsev proti Cipru in Rusiji

 

V spodnji sodbi v primeru Rantsev proti Cipru in Rusiji je Evropsko sodišče za človekove pravice 7. januarja 2010 odločilo, kaj so ustrezni standardi učinkovite policijske oziroma sodne preiskave v primeru smrti domnevne žrtve trgovine z ljudmi. Prav tako je odločilo, kaj so potrebni standardi skrbnosti drugih organov (upravni organi, ministrstva in tožilstva), ko gre za sodelovanje oziroma odkrivanje okoliščin smrti domnevne žrtve trgovine z ljudmi oziroma zaščito žrtve trgovine z ljudmi. Sodišče je ugotovilo, da je Ciper odgovoren za kršitev pravice do življenja iz 2. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, da sta Ciper in Ruska federacija odgovorna za kršitev prepovedi suženjstva in prisilnega dela iz 4. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah ter da je Ciper odgovoren za kršitev pravice do svobode in varnosti iz 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Sodba je pomembna zaradi podrobnejše razdelave, kaj je področje kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v kontekstu Evropske konvencije o človekovih pravicah, žrtev trgovine z ljudmi v tem kontekstu ter zaradi natančne analize, kaj vse je bilo pri vrsti organov z različnimi pristojnostmi in v različnih državah neučinkovito izvajano. Sodišče je tudi odločilo, da trgovina z ljudmi sama po sebi spada na področje uporabe 4. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (prepoved suženjstva in prisilnega dela).

 

 

Letna poročila

Medresorska delovna skupina seznanja Vlado RS v rednih letnih poročilih.

 

Vlada Republike Slovenije  je na  45.  redni  seji  dne 9. julija 2015 sprejela Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2014.

      

 

 

Raziskave, študije

 • Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj, dr. Aleš Bučar Ručman, dr. Danijela Frangež (2014)

   
Raziskava vključuje pregled stanja navedenih oblik trgovine z ljudmi v Sloveniji in  priporočila za načrtovanje preventivnih aktivnosti namenjenih ozaveščanju potrošnikov in uporabnikov storitev ter preprečevanju viktimizacije ranljivih skupin in potencialnih žrtev trgovine z ljudmi.  Več>> (786 KB)

 

 • Identifikacija žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite in postopkih prisilnega vračanja – nacionalni prispevek Slovenije


Študijo je za MIGRAPOL- Evropsko migracijsko mrežo pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC ob sodelovanju Nacionalne kontaktne točke Evropske migracijske mreže v Republiki Sloveniji in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.  Več>> (310 KB)

  
Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena zaradi potrebe po izmenjavi informacij o vseh vidikih migracij in vzpostavitve enotne azilne in migracijske politike. 

 

 • Prostitucija in trgovanje z ljudmi, Mojca Pajnik (2008)

 
Avtorica v knjigi, ki jo je izdal Mirovni inštitut  problematizira prevladujoče predstave o prostituciji in trgovanju z ljudmi, ugotavlja podobnosti in razlike med njima ter navaja izsledke empirične študije o obeh pojavih v Sloveniji.  Več>> (694 KB)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 • Vzpostavitev in spremljanje mednarodno primerljivih kazalcev o trgovini z ljudmi, Mojca Pajnik, Urša Kavčič (2007)

 
Namen študije Mirovnega inštituta je analizirati in ovrednotiti obstoječe politike, prakse in mehanizme na področju preprečevanja trgovanja z ljudmi in seksualnega izkoriščanja zaradi prostitucije ter na podlagi analiz oblikovati in definirati kazalce za spremljanje trgovanja z ljudmi.

  

 

 • Kje v sestavljanki: Trgovanje z ljudmi v Sloveniji iz in preko nje, Simona Zavratnik Zimic, Urša Kavčič, Mojca Pajnik, Petra Lesjak Tušek (2007)

  
Misija Mednarodne organizacije za migracije IOM  v Ljubljani je v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvedla raziskavo, v kateri so zbrani in ovrednoteni številni podatki o trgovini z ljudmi v Sloveniji, odkrite sistemske pomanjkljivosti in ponujene rešitve za njihovo odpravo. V okviru raziskave je bila izvedena tudi javnomnenjska anketa po slovenskih šolah, analiza medijskega poročanja ter podrobna analiza pravne situacije.

    

    Kje v sestavljanki: trgovanje z ljudmi v Sloveniji, iz in preko nje (968 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 • Dokument: "Usposabljanje osebja zaposlenega na mejnih prehodih, mejne policije in carinikov za ugotavljanje in nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi (julij 2005) (na voljo samo v angleščini) 

  
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je izvajala projekt, katerega namen je bil izboljšati izvajanje mednarodnih in evropskih standardov pri ugotavljanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi in tihotapljenja med Irsko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, Finsko, Slovenijo, Madžarsko, Bolgarijo, Romunijo, Ukrajino, Moldavijo in Litvo. Cilj projekta je olajšati razlikovanje med žrtvami trgovine z ljudmi, tihotapljenja in med ilegalnimi migranti ter zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi.
   

 "Training of Border guards and Border police and Customs officials in Identifying of and Providing Assistance to the victims of trafficking" (335 KB)

 

 

Nekaj dejstev in številk

 • Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat (oktober 2014) so bile v obdobju med letom 2010 in 2012 80% vseh registriranih žrtev trgovine z ljudmi v EU ženske in deklice, pri 69% žrtev pa je šlo za trgovino zaradi spolnega izkoriščanja. 16 % vseh registriranih žrtev so predstavljali otroci, registriranih je bilo več kot 1000 otrok, ki so bile žrtev spolnega izkoriščanja. 71% žrtev delovnega izkoriščanja je bilo moškega spola, 65% registriranih žrtev pa je bilo državljanov EU. (vir: ec.europa.eu )
 • Po podatkih Evropskega statističnega urad Eurostat je v državah EU 80% žrtev trgovine z ljudmi v EU predstavljajo ženske in deklice, med žrtvami je skoraj 15% otrok. 62% žrtev je prisiljenih v prostitucijo, 25% je žrtev delovnega izkoriščanja. Večina žrtev znotraj EU izvira iz Bolgarije in Romunije, izven EU pa iz Nigerije in Kitajske. Zaznan tudi porast trgovine z evropskimi državljani znotraj posamezne države članice in med članicami. (vir )
 • Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) je v svetu  preko 2,4 milijona ljudi žrtev trgovine z ljudmi, od tega je po ocenah približno polovica otrok. Večina jih je prisiljenih v prostitucijo (43%), suženjska delovna razmerja (32 %), ali oboje (25%). Pri prisilnem komercialnem spolnem izkoriščanju gre v veliki večini primerov (98 %) za ženske in dekleta. (vir )
 • Trgovina z ljudmi je kriminalna dejavnost z majhnim tveganjem in visokim profitom - po ocenah Mednarodne organizacije dela znaša letni profit okoli 32 milijard dolarjev. (vir )
 • Na podlagi razpoložljivih podatkov Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na območju EU zajemajo več sto tisoč ljudi vsako leto. V letu 2006 so tožilstva do sodiščih pripeljala le 1.500 primerov in samo 3.000 žrtev je prejelo pomoč. (vir )


  SLOVENIJA:
 • Leto 2013 so zaznamovali kazenski postopki zoper 15 osumljenih storilcev, ki jih je obravnavala slovenska policija, oziroma kazenski postopki zoper devet oseb, ki jih je v letu poročanja obravnavalo državno tožilstvo. Vzrok za statistične razlike med evidencama policije in državnega tožilstva je čas zapisa, saj kazenski postopki, če zoper osumljence ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. V letu 2013 sta bili izrečeni dve obsodilni sodbi: vzgojni ukrep za mladoletnega storilca ter enotna kazen dve leti in osem mesecev zapora za kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije s stransko denarno kaznijo 8.275 EUR (vir: Poročilo 2013 ).
 • V letu 2012 je potekalo skupno 23 kazenskih postopkov, ki jih je obravnavala slovenska policija, oziroma 27 kazenskih postopkov, ki jih je obravnavalo državno tožilstvo; izrečenih je bilo 8 obsodilnih sodb. O obsežnosti fenomena priča tudi obravnava enega primera, v katerem je bilo 52 oškodovank oziroma domnevnih ali mogočih žrtev trgovine z ljudmi, ki se sicer kot take niso prepoznale. (vir:  Poročilo 2012 (428 KB))
 • V letu 2011 je potekalo skupno 15 kazenskih postopkov za kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in spravljanje v suženjsko razmerje. Bilo je tudi 6 obsodilnih sodb, v katerih pa je sodišče obdolžencem spremenilo pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v kaznivo dejanje izkoriščanja prostitucije. Na osnovi tega velja opozoriti, da je v tem letu opaziti rahel upad zadev, tako v fazi uspešno zaključenih pred-kazenskih postopkov zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1, kot tudi obsodilnih sodb zaradi tega kaznivega dejanja. 
 • Policija je v letu 2010 obravnavala 3 kazniva dejanja trgovine z ljudmi in 11 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Leto 2010 je zaznamovano s kar 10 obsodbami, kot odraz zaključenih postopkov iz minulih let. Tako sta bili izrečeni 2 obsodilni sodbi za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, 2 za spravljanje v suženjsko razmerje in 6 za zlorabo prostitucije. Obravnavanih je bilo 33 oseb – oškodovancev ali oškodovank, ki so bile v različnih postopkih s policijo ali nevladnimi organizacijami prepoznane kot potencialne žrtve trgovine z ljudmi oziroma so bile kot žrtve deležne ene izmed oblik pomoči. (Vir: Poročilo 2010  )
 • Policija je v letu 2009 obravnavala 28 kaznivih dejanj v štirih kazenskih ovadbah in štirih poročilih zoper skupaj 13 osumljencev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi (to so 113., 112. in 175. člen KZ-1). Državna tožilstva so obravnavala šest kazenskih ovadb zoper skupaj devet osumljencev, vendar zgolj za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1.
  Izrečene so bile obsodilne sodbe zoper štiri osebe za kazniva dejanja iz preteklih let, od tega dve za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1. (Vir:  Poročilo 2009  (236 KB))
 • Policija je v letu 2008 obravnavala 18 primerov, od tega 17 kaznivih dejanj v 11 kazenskih ovadbah in 1 poročilo Državnega tožilstva zoper skupno 36 storilcev. Državna tožilstva so obravnavala 11 kazenskih ovadb in 2 poročili zoper skupaj 31 osumljencev. Preiskave so bile uvedene zoper 7 oseb, vložene so bile obtožbe zoper 10 oseb (od tega 6 iz preteklih let) ter izrečene sodbe zoper 4 osebe (od tega zoper 3 iz preteklih let). (vir:  Poročilo 2008 (32 KB))

  

Mednarodni dokumenti

Ključni mednarodni dokumenti razen Konvencije, Protokola, Načrta EU in Smernic so zaenkrat le v angleščini:

 

 

1. Dokumenti Organizacije združenih narodov

2. Dokumenti Sveta Evrope

 

3. Dokumenti EU

  

4. Dokumenti OVSE

 

5. Ostali mednarodni dokumenti

 

 

Mednarodne organizacije

Seznam ključnih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko boja zoper trgovino z ljudmi.

  

Pomoč žrtvam

Seznam organizacij, ki v Sloveniji zagotavljajo pomoč žrtvam trgovine z ljudmi.

 

 

Nevladna organizacija Društvo KLJUČ
Center za boj proti trgovini z ljudmi

PP 1646

1001 Ljubljana – Slovenija

tel.: 080 1722

e-naslov: info[@]drustvo-kljuc.si

spletno mesto: http://drustvo-kljuc.si 

 

Društvo Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, nepolitična organizacija, ki razvija in izvaja preventivne in kurativne programe za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi o preprodaji in spolnem izkoriščanju žensk, otrok in moških, o trgovini s človeškimi organi, vseh oblikah prisilnega dela in o kršitvah človekovih pravic. Poleg tega nudijo konkretno in celostno pomoč osebam, ki so se znašle v vlogi žrtev in pri tem sodelujejo s pristojnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami (domačimi in tujimi).

 

 

Društvo Ključ je izdalo (septembra 2012) publikacijo Biografija žrtve trgovine z ljudmi v RS, Prodano življenje. To je prva biografija v Sloveniji, ki med drugim nazorno opisuje način prodaje mladoletnih Rominj za poroko.

Naročilo knjige je mogoče preko elektronskega naslova info[@]drustvo-kljuc.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 59 68, GSM: 031/ 470- 151 (dežurstvo)

e-naslov: programi.karitas[@]siol.net

spletno mesto: www.karitas.si/programi_pomoci/trgovina_z_ljudmi.php 

 

Slovenska karitas nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru: ustrezne namestitve, prehrane in oskrbe; socialne, psihološke in pravne pomoči; zagotavljanja prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa; svetovanja in informacij v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo: izvajanja ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije; zagovorništva in opolnomočenja ter povezovanja v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne državne inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO ...).

 

 

Slovenska filantropija, 

Združenje za promocijo  prostovoljstva

Poljanska cesta 12, 1000  Ljubljana

tel.: 386 (0)1 430 1288 

e-naslov: info[@]filantropija.org

spletno mesto: http://www.filantropija.org/  

 

Slovenska filantropija deluje na področju  migracij, posebno spremljanju pojava trgovine z ljudmi pri otrocih brez  spremstva. 

 

 

 

Večji dogodki

Zaključna konferenca projekta JIT THB WB

Četrtek, 21. maja 2015, v Portorožu

 

Potekala je zaključna konferenca projekta Uporaba skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (JIT THB WB). Konferenco je organizirala projektna skupina MNZ pod vodstvom nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandija Čurina.

 

Več o dogodku si oglejte na spletni strani mnz.gov.si .

 

 

    

Predstavitev rezultatov raziskave z naslovom »Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj«

Četrtek, 29. januarja 2015, ob 11. uri na Fakulteti za varnostne vede, Kotnikova ul 8. Ljubljana.

 

Predstavitev rezultatov raziskave  »Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj« (786 KB) so organizirali: medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, Fakulteta za varnostne vede in Urad Vlade RS za komuniciranje

 

Na predstavitvi so sodelovali mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve, doc. dr. Aleš Bučar Ručman, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru in doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.

    

Raziskava vključuje podrobnejšo analizo naslednjih štirih oblik trgovine z ljudmi v Sloveniji: trgovina z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovina z otroki, trgovina z namenom prisiljevanja ljudi v beračenje in druge oblike prisilnega zbiranja denarja, trgovina z namenom siljenja ljudi v  prisilno izvrševanje kaznivih dejanj.

Fotografije

    

Foto: Daniel Novakovič/STA
Foto: Daniel Novakovič/STA
Foto: Daniel Novakovič/STA
Foto: Daniel Novakovič/STA

 

Posvet: Povprašujemo po storitvah žrtev trgovine z ljudmi?

Sreda, 15. oktobra 2014, ob 11. uri v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.

  

Na posvetu »Povprašujemo po storitvah žrtev trgovine z ljudmi?«, ki sta organizirala Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in Urad Vlade RS za komuniciranje, je bilo govora predvsem o  možnih ukrepih za zmanjševanje povpraševanja po spolnih storitvah, izkoriščanju in prisilnem delu, služabništvu, beračenju in trgovanju s človeškimi organi. Posvet je bil organiziran ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga v Sloveniji obeležujemo že osmo leto zapored.

 

Na posvetu so sodelovali: mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj prot trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve, doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede, doc. dr. Mojca Pajnik, Fakulteta za družbene vede in Mirovni inštitut, Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Rene Suša, Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti in Zadruga Buna.

 

 

Fotografije

    

  

Foto: Luka Polutnik
Foto: Luka Polutnik
Foto: Luka Polutnik
Foto: Luka Polutnik

      

Video


 

Posvet: Za učinkovitejši boj in preprečevanje trgovine z ljudmi

Torek, 15. oktobra 2013, ob 10. uri v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.
 
Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi so na posvet EU Si ti: Za učinkovitejši boj in preprečevanje trgovine z ljudmi o aktualnih izzivih boja proti trgovini z ljudmi v Sloveniji in o zakonodajnih okvirih za učinkovitejše preiskovanje, preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter pomoč in zaščito žrtev spregovorili: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Tamara Vonta, državna sekretarka, mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Savica Pureber, Vrhovno državno tožilstvo, Tomaž Peršolja, Ministrstvo za notranje zadeve, UKP GPU, Marko Tanasić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Polona Kovač, Društvo Ključ, Imre Jerebic, Slovenska Karitas in Franci Zlatar, Slovenska filantropija. Posvet je moderiral mag. Aleš Bučar.

 

 

 

Razprava:»10 let boja proti trgovini z ljudmi v Sloveniji«

torek, 18. oktobra 2011 ob 10. uri,  Center Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani

 

 Vabilo s programom (207 KB)

 

 

V razpravi so sodelovali: mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve, Savica Pureber, Vrhovno državno tožilstvo, Tomaž Peršolja, Policija, Katjuša Popović, Društvo Ključ, Center za boj proti trgovini z ljudmi, Imre Jerebic, Slovenska Karitas, in Franci Zlatar, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

 

 

 

Fotografije

 

 

Vse fotografije: Center Evropa

 

Video

 

 

 

Pretekli dogodki:

 

2010

 

18. oktober 2010 – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi:

22. oktober 2010 -  »Delovno izkoriščanje, prisilno delo in morebitna prepletenost s pojavom trgovine z ljudmi«

 

 Vabilo (89 KB)

 

Po uvodnih besedah mag. Sandija Čurina, nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi, je Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje predstavil Začetno oceno razvoja boja proti trgovini z ljudmi oziroma preprečevanje trgovine z ljudmi v Sloveniji v obdobju 2001-2009, v nadaljevanju pa so svoje prispevke predstavili: Jasmina Rakita, Inšpektorat RS za delo, Savica Pureber, Vrhovno državno tožilstvo, Franci Zlatar, Slovenska filantropija, Stojan Belšak, Generalna policijska uprava in Jurij Popov, novinar, publicist in raziskovalec marginalnih družbenih pojavov.

Foto: Center Evropa
Foto: Center Evropa
Foto: Center Evropa
Foto: Center Evropa
Foto: Center Evropa

 

  

 

Prispevki udeležencev posveta:

 

 

 

VIDEO

 

 

V Centru Evropa je 22. oktobra potekala razprava v okviru evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi z naslovom Delovno izkoriščanje, prisilno delo in morebitna prepletenost s pojavom trgovine z ljudmi.

 

 

2009

18. oktober 2009 – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi:

 

 • 13. oktober 2009Okrogla miza ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi z naslovom »Trgovci z ljudmi ne izbirajo svojih žrtev!«

V razpravi so sodelovali mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj prot trgovini z ljudmi, novinar in publicist Jurij Popov, Katjuša Popovič iz društva Ključ, raziskovalka z Mirovnega inštituta Neža Kogovšek in Imre Jerebic, Slovenska Karitas.

 

 

Prispevki udeležencev okrogle mize:

 

 

Fotografije z okrogle mize, 13.10.2009 

  

Fotografije: Center Evropa

2008

18. oktober 2008– evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

18. oktober 2008– evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je bil v Sloveniji obeležen z dvema dogodkoma: 

  • s pogovorom: »Tudi ti si lahko žrtev!«
   Pogovor je bil v četrtek, 16. oktobra 2008, ob 16. uri v Centru Evropa.
  • s srednješolskim debatnim turnirjem: »Razvite države nosijo največjo odgovornost za trgovanje z ljudmi«
   Debatni turnir je bil v soboto, 18. oktobra 2008, ob 10.00 v Velenju.

 

2006

 

 V Ljubljani je bil 18. oktobra 2006 posvet "Uveljavljanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi".