Skoči na vsebino »

Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje tega problema ter tvorno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in pregonu.     

  

Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, če zoper njih ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. Razlog za to je v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo tudi z odhodom v tujino ali že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini s sostorilci v Sloveniji.

 

Dejavnosti policije

V letu 2016 je bilo največ obravnavanih primerov prepoznanih kot oblika izkoriščanja zaradi prostitucije in drugih spolnih zlorab žrtev trgovanja. Policija je v sodelovanju z drugimi državnimi organi preiskovala tudi zaznane sume izkoriščanja žrtve trgovine z ljudmi zaradi prisilnega dela, predvsem beračenja. 

 

V petih policijskih preiskavah je bilo obravnavanih 31 kaznivih dejanj zoper 15 osumljencev in 27 oškodovancev – žrtev trgovanja. Med prepoznanimi žrtvami  je 25 žensk  in 2 moška, največ žrtev je iz Moldavije (7), Ukrajine (4), Srbije (4), Slovenije (3). Med 15 osumljenci prevladujejo državljani Slovenije (9).

 

Policija je zaznala velik porast števila kaznivih dejanj po 196. členu KZ-1 kršitev temeljnih pravic delavcev in sicer z 2.552 v letu 2015 na 3.151 v letu 2016. 


  

Dejavnosti državnega tožilstva

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je prejelo 4 kazenske ovadbe po 113. členu KZ-1 zoper 14 fizičnih oseb in na škodo 61 žrtev ter 5 poročil po 10. odstavku 148. člena ZKP zoper 7 fizičnih oseb in na škodo 7 žrtev.

 

Ob upoštevanju primerov iz preteklih let je državno tožilstvo vložilo 6 zahtev za preiskavo zoper 17 oseb in na škodo 63 žrtev, 3 obtožbe zoper 21 fizičnih  in 2 pravni osebi in na škodo 107 žrtev.  Sodišča pa so v dveh primerih izrekla obsodilne sodbe zoper skupno 6 oseb.

 

   

Dejavnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo

Inšpektorji za delo so obravnavali 20 kršitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Največ kršitev (8) so ugotovili povezavi s 7. členom - delodajalci so tujcem omogočali, da so opravljali drugo delo kot tisto, za katero je bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo. Ugotovili so tudi po 4 kršitve: 45. člena glede hrambe dokumentacije na kraju opravljanja storitev; 10. člena, v skladu s katerim morajo delodajalci pri nastanitvi tujcev v zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde in 35. in 36. člena glede opustitve prijave storitev z napotenimi delavci.

 

Ker so bila v letu 2016 še vedno v veljavi nekatera delovna dovoljenja, ki so bila izdana po prej veljavnem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev, so inšpektorji evidentirali tudi pet kršitev tega zakona, ki so se nanašale na delovno dovoljenje.

 

Dejavnosti Finančne uprave Republike Slovenije

V letu 2016 je Finančna uprava RS podala 9 kazenskih ovadb ali naznanil kaznivega dejanja zaradi suma kaznivih dejanj zoper kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1) in 18 zaradi zaposlovanja na črno (199. člen KZ-1). 

 


Anonimna e-prijava