Skoči na vsebino »

Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi

Organizacije, ki v Sloveniji zagotavljajo pomoč žrtvam trgovine z ljudmi:


Društvo KLJUČ - Center za boj 

proti trgovini z ljudmi

p.p. 1646

1001 Ljubljana – Slovenija

tel.: 080 1722

spletno mesto: www.drustvo-kljuc.si 

 

Društvo Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, nepolitična organizacija, ki razvija in izvaja preventivne in kurativne programe za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi o preprodaji in spolnem izkoriščanju žensk, otrok in moških, o trgovini s človeškimi organi, vseh oblikah prisilnega dela in o kršitvah človekovih pravic. Poleg tega nudi konkretno in celostno pomoč osebam, ki so se znašle v vlogi žrtev in pri tem sodeluje s pristojnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami (domačimi in tujimi).

     

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 59 60, GSM: 031/470-151 (dežurstvo)

spletno mesto: www.karitas.si 

 

Slovenska karitas nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru: ustrezne namestitve, prehrane in oskrbe; socialne, psihološke in pravne pomoči; zagotavljanja prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa; svetovanja in informacij v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo: izvajanja ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije, zagovorništva in opolnomočenja ter povezovanja v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne državne inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO idr.).

Slovenska filantropija 

Združenje za promocijo prostovoljstva

Poljanska cesta 12, 1000  Ljubljana

tel.: 386 (0)1 430 1288 

e-naslov: info[@]filantropija.org

spletno mesto: www.filantropija.org 

 

Slovenska filantropija deluje na področju migracij, posebno spremljanju pojava trgovine z ljudmi pri otrocih brez spremstva.Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve žrtev ter programi (Re)integracije žrtev trgovine z ljudmi


Program krizne namestitve

Krizno namestitev financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer za obdobje od 1. junija 2016 do konca leta 2017. Za izvedbo projekta je bila izbrana Slovenska karitas. Gre za celostno do 30 dni trajajočo oskrbo prepoznanih žrtev, tako odraslih kot otrok, ki potrebujejo takojšen umik iz zatečenega okolja. 

V letu 2016 so bile v krizni prostor nameščene tri osebe: dva moška, oba Bolgara, žrtvi prisilnega beračenja, in državljanka Slovenije, pri kateri se je pojavljal sum, da gre za nudenje spolnih storitev, sum prisilne prostitucije. Moškima je bila na njuno željo omogočena vrnitev v državo izvora. 

Skupaj je bilo realiziranih 38 oskrbnih dni v krizni namestitvi.

    

Program varne namestitve  

Ministrstvo za notranje zadeve je oktobra 2015 razpisalo projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varni prostor in sicer za obdobje 2016–2017. Gre za nadaljevalni program po krizni namestitvi za vse prepoznane žrtve trgovine z ljudmi, ki potrebujejo nadaljnjo celovito oskrbo oziroma so pripravljene sodelovati z organi pregona v kazenskem postopku zoper storilce. Za izvedbo programa je bila izbrana Slovenska karitas. 

V letu 2016 je bila v program Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varni prostor vključena ena oseba – žrtev trgovine z ljudmi, državljanka Slovenije od 15. do 19. julija.

   

Projekt oskrba žrtev trgovine z ljudmi (krizna in varna namestitev)

    

(Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi

(Re)integracija je aktivnost, ki je že vrsto let opredeljena v akcijskih načrtih, vendar kot projekt ni zaživela. Razlog je med drugim tudi v neenotnih pogledih na obseg aktivnosti, ki naj bi bile zajete v projektu. Po eni strani gre za slovenske državljane, ki so kot žrtve TZL prepoznane doma in v tujini ter jih je potrebno reintegrirati v primerno družbeno okolje. Po drugi strani pa gre tudi za tuje državljane, ki jih je prav tako treba integrirati v slovensko okolje. Kakšni so postopki in koliko časa naj bi reintegracija trajala, pa še ni dorečeno. 

    

V vključevanje v samostojno življenje (integracija oziroma reintegracija), ki ga s sofinanciranjem iz projekta EU EQUAL izvaja Društvo Ključ, je bilo v letu 2015 vključenih 10 oseb.

    

Projekt PATS

Projekt PATS – Prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Republiki Sloveniji je namenjen informiranju prosilcev za mednarodno zaščito o pojavu trgovine z ljudmi. Projekt izvaja Inštitut za afriške študije  . Program se delno financira iz evropskih in delno iz nacionalnih sredstev (proračun Ministrstva za notranje zadeve). V letu 2015 je bilo opravljenih 194 informativnih razgovorov, glede na državo izvora je bilo največ razgovorov s prosilci iz Afganistana (93), Sirije (29), Irana (15), Iraka (11)…


Anonimna e-prijava