Skoči na vsebino »

Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi

Organizacije, ki v Sloveniji zagotavljajo pomoč žrtvam trgovine z ljudmi:


Društvo KLJUČ - Center za boj 

proti trgovini z ljudmi

p.p. 1646

1001 Ljubljana – Slovenija

tel.: 080 1722

spletno mesto: www.drustvo-kljuc.si 

 

Društvo Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, nepolitična organizacija, ki razvija in izvaja preventivne in kurativne programe za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi o preprodaji in spolnem izkoriščanju žensk, otrok in moških, o trgovini s človeškimi organi, vseh oblikah prisilnega dela in o kršitvah človekovih pravic. Poleg tega nudi konkretno in celostno pomoč osebam, ki so se znašle v vlogi žrtev in pri tem sodeluje s pristojnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami (domačimi in tujimi).

     

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 59 60, GSM: 031/470-151 (dežurstvo)

spletno mesto: www.karitas.si 

 

Slovenska karitas nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru: ustrezne namestitve, prehrane in oskrbe; socialne, psihološke in pravne pomoči; zagotavljanja prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa; svetovanja in informacij v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo: izvajanja ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije, zagovorništva in opolnomočenja ter povezovanja v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne državne inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO idr.).

Slovenska filantropija 

Združenje za promocijo prostovoljstva

Poljanska cesta 12, 1000  Ljubljana

tel.: 386 (0)1 430 1288 

e-naslov: info[@]filantropija.org

spletno mesto: www.filantropija.org 

 

Slovenska filantropija deluje na področju migracij, posebno spremljanju pojava trgovine z ljudmi pri otrocih brez spremstva.Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve žrtev ter programi (Re)integracije žrtev trgovine z ljudmi


Program krizne namestitve

Krizno namestitev financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, program pa je izvajala Slovenska karitas. Gre za celostno do 30 dni trajajočo oskrbo prepoznanih žrtev, tako odraslih kot otrok, ki potrebujejo takojšen umik iz zatečenega okolja. 

V letu 2017 je bilo v krizni prostor nameščenih 5 oseb: mladoletna oseba ženskega spola, neznanega državljanstva; 2 odrasli ženski, obe državljanki Bosne in Hercegovine, ena ženska, državljanka Slovaške (nameščena skupaj z mladoletnim sinom); en odrasel moški, državljan Bolgarije. Skupaj je bilo v krizni namestitvi realiziranih 71 oskrbnih dni.

    

Program varne namestitve  

Namestitev v varnem prostoru financira Ministrstvo za notranje zadeve. Gre za nadaljevalni program po krizni namestitvi, in sicer za vse prepoznane žrtve trgovine z ljudmi, ki potrebujejo nadaljnjo celovito oskrbo oziroma so pripravljene sodelovati z organi pregona v kazenskem postopku zoper storilce. Program je izvajala Slovenska karitas. 

V letu 2017 sta bili v program vključeni dve osebi – žrtvi trgovine z ljudmi: državljanka Bosne in Hercegovine in državljanka Slovaške, nameščena skupaj z mladoletnim otrokom. V varni je bilo realiziranih 232 oskrbnih dni.

   

Projekt oskrba žrtev trgovine z ljudmi (krizna in varna namestitev)

    

(Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi

(Re)integracija je aktivnost, ki je že vrsto let opredeljena v akcijskih načrtih, vendar kot projekt ni zaživela. Razlog je med drugim tudi v neenotnih pogledih na obseg aktivnosti, ki naj bi bile zajete v projektu. Po eni strani gre za slovenske državljane, ki so kot žrtve TZL prepoznane doma in v tujini ter jih je potrebno reintegrirati v primerno družbeno okolje. Po drugi strani pa gre tudi za tuje državljane, ki jih je prav tako treba integrirati v slovensko okolje. Kakšni so postopki in koliko časa naj bi reintegracija trajala, pa še ni dorečeno. 

    

V vključevanje v samostojno življenje (integracija oziroma reintegracija), ki ga s sofinanciranjem iz projekta EU EQUAL izvaja Društvo Ključ, je bilo v letu 2015 vključenih 10 oseb.

    

Projekt PATS

Projekt PATS – Prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Republiki Sloveniji je namenjen informiranju prosilcev za mednarodno zaščito o pojavu trgovine z ljudmi. Projekt izvaja Inštitut za afriške študije  . Program se delno financira iz evropskih in delno iz nacionalnih sredstev (proračun Ministrstva za notranje zadeve). V letu 2015 je bilo opravljenih 194 informativnih razgovorov, glede na državo izvora je bilo največ razgovorov s prosilci iz Afganistana (93), Sirije (29), Irana (15), Iraka (11)…


Anonimna e-prijava