Skoči na vsebino »

Druga obletnica dela vlade dr. Mira Cerarja

Za vlado dr. Mira Cerarja je prva polovica mandata, v katerem je bilo storjeno veliko premikov. Vladna ekipa si je že ob začetku dela poleg politične in finančne konsolidacije kot glavni cilj zastavila vodilo, da bo delala za ljudi in za njihovo dobrobit. Želeli smo, da bi sprejeti zakoni, vladni ukrepi in predlagane izboljšave spremenili življenje naših ljudi na bolje, in v tem tudi uspevamo. O tem pričajo tako domače kot mednarodne statistike kot tudi realno življenje.


Predsednik vlade, ministrice in ministri predstavijo dosežke svojega dela v zadnjih dveh letih

Nalagam ...


V prvih dveh letih vlade dr. Mira Cerarja se je povišala gospodarska rast (v drugem četrtletju letošnjega leta na letni ravni realno za 2,7 odstotka), javnofinančni primanjkljaj je bil leta 2015 prvič od začetka krize pod 3 % BDP, zmanjšali so se zadolženost podjetij, skupni javni dolg in tudi delež slabih bančnih terjatev v slovenskem bančnem sistemu.

 

Posebej dobre rezultate v dveh letih vlade dr. Mira Cerarja beležimo na trgu dela. Število delovno aktivnih se povečuje, brezposelnost se je v zadnjih dveh letih znižala, prvič po 6 letih je brezposelnost junija 2016 padla pod 100.000. V letih 2014 in 2015 se je zaposlilo skupaj 49.181 mladih brezposelnih, starih do 29 leta, za 40 % pa se je povečal izhod mladih v zaposlitev v roku štirih mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih.

 

Zaradi negativnih posledic, ki jih ima lahko predolgo čakanje na zdravje bolnega, je vlada samo letos namenila 7,9 milijona evrov za izbrane posege, s katerimi se bodo skrajšale čakalne dobe v zdravstvu.

 

Še leta 2014 se je Slovenija med državami članicami EU uvrščala na skromno 19. mesto po koriščenju sredstev iz skladov EU, tej vladi pa uspelo pospešiti koriščenje in Slovenijo uvrstiti na zemljevid najuspešnejših držav na tem področju.

 

Naši kazalniki so usmerjeni navzgor, kar pa ne pomeni, da lahko zaspimo na lovorikah. Pomembno je, da se zavedamo obstoječih razmer v svetu okoli nas, družbenih sprememb v našem ožjem prostoru, predvsem pa moramo pred očmi ves čas imeti potrebe in zahteve lastnih državljanov ter izboljšanje njihovega življenjskega standarda.

 

Sistemske spremembe seveda zahtevajo svoj čas. Tistega, kar smo zamudili v predhodnih letih, se ne da nadoknaditi in popraviti čez noč.

 

Ta vlada že ves čas ohranja optimizem in prepričanje, da se stvari da spremeniti na bolje. Da lahko voz skupaj pomaknemo daleč naprej.

 

Odločeni smo, da v naslednjih dveh letih do zaključka mandata storimo še več premikov na bolje. Pred nami so izzivi ohranjanja trajne gospodarske rasti, pravičnejša porazdelitev davčnega bremena, spodbujanje konkurenčnosti, izboljšave delovanja zdravstvenega sistema, skrb za javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema, izgradnja 2. tira, prenova prostorske in gradbene zakonodaje, povečanje učinkovitosti in kakovosti delovanja pravosodnih organov in drugih podsistemov ter mnogi drugi.

  
Gospodarska rast in njeni vplivi

Na letni ravni v Sloveniji trenutno beležimo 2,7 % gospodarsko rast, primanjkljaj sektorja država pa smo s  5 % BDP znižali na 2,9 %.

 

 

 

Večja učinkovitost pobiranja javnih dajatev

Uspešna uvedba davčnih blagajn, ki so v prvih 6 mesecih prinesle 37,6 milijona evrov, pomeni pomemben korak k večji učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in zmanjševanju sive ekonomije.

    

 

Precej manj brezposelnih

Prvič po šestih letih je brezposelnost junija 2016 padla pod 100.000, avgusta 2016 pa je bilo 16.400 manj brezposelnih kot pred dvema letoma.

  

 

Mladi so vladna prioriteta

V letu 2014 in 2015 se je zaposlilo skupaj 49.181 mladih brezposelnih, starih do 29 leta, za 40 % pa se je povečal izhod mladih v zaposlitev v roku štirih mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih. 

  

 

Socialna varnost prebivalstva

Občankam in občanom je bilo odpisanega za skoraj dva milijona evrov dolga, 97.000 otrok v letošnjem letu prejema 10 % višji otroški dodatek, dodanih je 5 dni očetovskega dopusta. 

 

Družinska politika in enake možnosti

S predlogom novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini jasno sporočamo, da je vsako telesno kaznovanje otroka nedopustno.

 

Zdravje je na prvem mestu

Zaradi negativnih posledic, ki ga ima lahko predolgo čakanje na zdravje čakajočega, je vlada letos namenila skoraj 8 milijonov evrov za izbrane posege, v celotni Sloveniji pa je zaživelo elektronsko predpisovanje receptov. 

  

 

Lažje poslovanje gospodarskih družb

Z nadgradnjo omejitev ustanavljanja smo omejili nepoštene poslovne prakse pri ustanavljanju novih gospodarskih družb. 

  

 

Manj administrativnih in zakonodajnih bremen

S spletno aplikacijo Enotni dokument ukrepov smo poskrbeli, da lahko uporabniki spremljajo uresničevanje različnih ukrepov, ki prihajajo s strani različnih deležnikov in prinašajo prihranke.

  

 

Ljudem prijazna javna uprava

Vzpostavljen je prenovljen portal e-Uprava, ki državljanom po konceptu življenjskih dogodkov ponuja 250 najbolj pogosto uporabljenih in uporabnikom prijaznih elektronskih storitev. 

  

 

Učinkovitejše pravosodje

Povečali smo učinkovitost in kakovost delovanja pravosodnih organov in drugih podsistemov in povečali njihovo transparentnost delovanja.

 

Zagotavljanje varnosti

Policija je z ustanavljanjem in preoblikovanjem notranjih organizacijskih enot (mobilne policijske postaje) svojo organiziranost prilagodila novim varnostnim pojavom. 

  

 

Uspešno spopadanje z izzivi migracij

Z vrsto ukrepov in vzpostavitvijo sprejemnih in namestitvenih centrov smo se uspešno odzvali na množične migracije, ki so se začele septembra 2015 ter zagotovili stabilne varnostne razmere v državi.

  

 

Podpora kmetijstvu

Podprli smo kmetovanje na področjih z oteženimi pogoji, povečali sredstva za ekološko kmetovanje ter bistveno povečali sredstva za regionalne projekte in uvedli dodatne podpore za mlade kmete. 

  

 

Okolje in enostavnejša gradnja

Začeli smo s temeljito prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, katere namen je poenostaviti postopke prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

  

 

Za boljše prometne povezave

Z gradnjo izvlečnega tira smo začeli prvo fazo gradnje drugega tira, uspešno izvedli elektrifikacijo železniške proge Pragersko – Hodoš ter izvedli kar nekaj sanacij na državnih cestah. 

  

 

Varčevanje z energijo

Sprejeli smo dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, ki predstavlja krovni dokument za začetek izvajanja ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja.

  

 

Večja učinkovitost delovanja ob naravnih in drugih nesrečah

Po novi ureditvi bo 740 pripadnikov Slovenske vojske z opremo za delovanje na prizadetih lokacijah v 24 urah pripravljenih za posredovanje.

 

Kultura

Uspešno sta bila zaključena projekta prenove Narodne galerije in Plečnikove hiše v Ljubljani ter dokončana celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine v Pivki (Paviljon A).

  

 

Izobraževanje

Slovenija se je pridružila iniciativi za uvajanje vajeništva, ki bo postala ena od oblik poklicnega izobraževanja pri nas. 

  

 

Znanost

Sredstva za znanost smo povečali za 5 %, prvič po letu 2011 pa se je obrnil trend zniževanja proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost. 

 

Šport

Odprta sta bila dva vrhunska športna objekta: Nordijski center Planica in Gimnastični center Ljubljana.

   

 

Najuspešnejše koriščenje evropskih sredstev doslej

Slovenija je maksimalno izkoristila razpoložljiva sredstva, ki so od 2007 do danes prinesla več kot 5000 uresničenih projektov.

  

 

Uspešno koriščenje mednarodnih finančnih mehanizmov

Izkoristili smo 95 % od 18 milijonov evrov razpoložljivih sredstev za energetske obnove stavb, izobraževalne programe, nakupe medicinske opreme …

  

 

Strategija pametne specializacije

V Sloveniji bo do leta 2023 izvedenih za 461 milijonov evrov naložb iz evropskih sredstev na področju trajnostne tehnologije in storitev za zdravo življenje. 

  

 

Uspešna zunanja politika

Posebno pozornost smo namenjali razvijanju sodelovanja na področjih čezmejnega sodelovanja, gospodarskega sodelovanja ter infrastrukturnih in energetskih povezav. 

  

 

Gospodarska diplomacija

Aktivnosti gospodarske diplomacije, ki ostaja ena od osrednjih prioritet vlade, so bile v zadnjem letu osredotočene tudi na t. i. netradicionalne trge (Rusija, Belorusija, Katar in Kitajska).

  

 

Razvojna in humanitarna pomoč

Slovenija je v preteklem letu povečala delež uradne razvojne pomoči, ki je v letu 2015 znašal 0,15 % BDP. 

  

 

Slovenci v zamejstvu in po svetu

Začeli smo z vzpostavljanjem mreže slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu in še naprej krepili delovanje zamejskih društev in podpirali njihove kulturne in druge programe. 

  

 Statistika dela vlade

Vlada se je sestala na 100. rednih in 138 dopisnih sejah vlade. V tem obdobju je bilo sprejetih 2079 predpisov, in sicer:

  • 259 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 
  • 736 predpisov iz pristojnosti vlade in 
  • 1084 predpisov iz pristojnosti ministrstev.

Izjava predsednika vlade po 100. seji

Nalagam ...