Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Implementacija sodbe Ališić in drugi proti državam naslednicam SFRJ

22. junija 2015 je Državni zbor RS sprejel zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi številka 60642/08 (Ališić in ostali) . S tem je Slovenija pravočasno, v roku, ki ga je postavilo ESČP, uveljavila zakonsko podlago za verifikacijo in izplačila neizplačanih starih deviznih vlog varčevalcem Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo in Ljubljanske banke Glavne podružnice Zagreb. 
Slovenija s tem zakonom prevzema v izpolnitev tudi izplačilo obresti na stare devizne vloge, in sicer v višini 6 % v letu 1992, 1,79 % letno od začetka leta 1993 do konca leta 2015, ter za obdobje od 1. januarja 2016 do izplačila po obrestni meri za vloge gospodinjstev čez noč, objavljeni v mesečnem biltenu Banke Slovenije. 
Pri določitvi obrestne mere je Slovenija zasledovala cilj ohranjanja vrednost premoženja varčevalcev.Postopek verifikacije bo potekal po enostavnem upravnem postopku z določenimi modifikacijami. Vodil ga bo Sklad RS za nasledstvo . V postopku verifikacije za vlogo, ugovor in odločbo ne bo treba plačati takse.
Javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo je izdalo ministrstvo za finance 2. 11. 2015 in ga objavilo v Uradnem listu RS in v dnevnih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Bosne in Hercegovine oz. Hrvaške ter na spletni strani ministrstva za finance. V javnem pozivu je natančno pojasnjen postopek za uveljavljanje pravice do poplačila neizplačanih starih deviznih vlog podružnice LB v Sarajevu in Zagrebu.
Obdobje, v katerem je možno vlaganje zahtev za verifikacijo, teče od 1. decembra 2015 in bo trajalo do 31. decembra 2017. Rok za odločanje o zahtevi je 3 mesece od prejema popolne vloge, izplačilo pa je opravljeno 30. dan po pravnomočnosti odločbe. Izplačane obresti so v Sloveniji oproščene plačila davka. Sodno varstvo je zagotovljeno z možnostjo vložitve tožbe na Upravno sodišče.


Zapleten primer, a Slovenija sodbo izvršuje v roku

V zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice 16. julija 2014 razsodil o pritožbi treh varčevalcev, ki so leta 2005 zoper vse države naslednice SFRJ vložili pritožbo zaradi nezmožnosti dviga svojih deviznih vlog v nekdanji podružnici LB v Sarajevu in podružnici beograjske Investbanke v Tuzli. Ob razpadu SFRJ v letih 1991/1992 so namreč devizne vloge pritožnikov (in številnih drugih  varčevalcev) ostale zamrznjene, saj so države naslednice SFRJ na različne načine prevzele jamstvo za devizne vloge nekdanje skupne države. Slovenija je pri tem uporabila teritorialno načelo, tj. je prevzela jamstvo za »stare« devizne vloge v vseh bankah in podružnicah bank na svojem ozemlju, ne glede na sedež banka in državljanstvo posameznega varčevalca. Tak pristop se je zdel najprimernejši, saj je bil v skladu s tedanjo prakso IMF in WB pri delitvi premoženja in odgovornosti za odplačilo posojil nekdanje skupne države.

 

Ker pa so države naslednice prevzem jamstev SFRJ različno uredile, so v Sporazumu o vprašanjih nasledstva zavzele stališče, da so »jamstva SFRJ ali NBJ za hranilne vloge« opredeljene kot nasledstveno vprašanje. Takšno stališče je potrdilo tudi ESČP v sodbi Kovačević in drugi proti Sloveniji (44574/98, 45133/98 in 48316/99) in pozvalo naslednice, naj nasledstvena pogajanja nadaljujejo po hitrem postopku.

 

Dejstvo pa je, da omenjena pogajanja vrsto let niso prinesla nobenih otipljivih rezultatov in so (kljub pozivom Slovenije k nadaljevanju) zastala. Tako ESČP tudi v sodbi Ališič in drugi /…/ sicer ugotavlja, da gre za vprašanje nasledstva, vendar meni, da ni naloga sodišča, da ga rešuje, ampak odloči, da sta Slovenija in Srbija tožnikom kršili pravico do varstva premoženja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

 

Slovenija se s sodbo sicer ne strinja, saj ji nalaga nesorazmerne finančne obremenitve glede na druge države naslednice po nekdanji SFRJ, vendar odločitev sodišča spoštuje in korektno odpravlja kršitev človekovih pravic varčevalcev.

  

Slovenija opozarja na kompleksnost zadeve, saj se nanaša na težavne razmere razpada nekdanje skupne države ter njenega specifičnega bančnega sistema, ki ni imel ustreznic v drugih državah. Izpostavlja tudi, da dodatno finančno breme, ki ga bo Slovenija nosila z implementacijo sodbe ni skladno z načelom pravične razdelitve med državami naslednicami SFRJ, ki ga je Sodišče opredelilo kot ključno mednarodnopravno načelo na področju delitve dolgov nekdanje skupne države.


Novice

Zaključevanje izvrševanja sodbe ESČP v zadevi Ališić  (8. 11. 2018) 

 

Veliko priznanje Sloveniji – Svet Evrope uradno zaključil nadzor nad izvrševanjem sodbe v zadevi Ališić  (15. 3. 2018)

 

ESČP odločilo: Slovenija v celoti ustrezno izvršuje sodbo Ališić  (27.4.2017)
 

Pregled postopkov verifikacije v letu 2016  (20. 1. 2017)

 

Slovenija izplačala prve varčevalce Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo  (29. 12. 2016)

 

Izdani izračuni za Glavno podružnico Sarajevo  (15. 11. 2016)

 

Vodič do popolne zahteve za verifikacijo  (26. 10. 2016)

 

Pričetek postopka verifikacije za varčevalce LB Sarajevo  (21. 10. 2016)

 

Izdan je bil 10.000. informativni izračun  (14. 10. 2016)

 

Pridobivanje dokumentacije iz podružnice LB v BIH je v zaključni fazi  (22. 9. 2016)

 

Slovenija vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški glede terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij  (15. 9. 2016) 

 

Slovenija še ni prejela vse dokumentacije o varčevalcih LB v BiH  (2. 9. 2016)

 

Postopek verifikacije poteka nemoteno  (26. 8. 2016) 

 

Obravnava ugovorov v času sodnih počitnic  (15. 7. 2016) 

 

Pričetek skeniranja arhiva nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu  (6. 7. 2016)

 

Odziv na članek Al Jazeere ''Štediše Ljubljanske banke pripremaju tužbe'' in novosti glede varčevalcev LB Sarajevo  (24. 5. 2016)

 

Izdanih že več kot 2.000 informativnih izračunov  (4. 5. 2016)

 

Svet Evrope pozdravil napredek pri izvrševanju sodbe Ališić. Slovenija vseh podatkov iz glavne podružnice LB Sarajevo še ni prejela  (11. 3. 2016)

 

Izdajanje informativnih izračunov  (11. 2. 2016)

 

Hrvaško sodišče ni upoštevalo Memoranduma o soglasju glede prenesenih deviznih vlog  (22. 1. 2016)

 

Sklad za nasledstvo je v decembru 2015 pričel z obravnavo vlog  (28. 12. 2015)

 

Srečanje strokovne skupine za implementacijo sodbe Ališić z zastopnikom pritožnikov pred ESČP  (14. 12. 2015)

 

Svet Evrope odločno podprl slovenski način izvršitve sodbe ESČP v zadevi Ališić  (24. 9. 2015)


Republika Slovenija podpisala prijateljsko poravnavo tudi z Emino Ališić  (4. 9. 2015)


Ministrstvo za finance predstavilo napredek na področju izvršitve pilotne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi deviznih varčevalcev  (3. 9. 2015)


Slovenija uspešno predstavila ukrepe za izvršitev sodbe ESČP v zadevi Ališić  (12. 3. 2015)

 

Slovenija predala akcijski načrt implementacije sodbe glede deviznih varčevalcev  (16. 1. 2015)
Nasledstvo SFRJ

Pet držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija in ZRJ - danes Srbija) je podpisalo Sporazum o vprašanjih nasledstva, s katerim je bilo dokončno potrjeno, da je bo razpadu nekdanje SFRJ nastalo pet suverenih enakopravnih držav naslednic.