Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Nasledstvo SFRJ

Na Dunaju je 29. junija 2001 pet držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija in ZRJ – danes Srbija) pod pokroviteljstvom mednarodne skupnosti podpisalo Sporazum o vprašanjih nasledstva , s katerim je bilo dokončno potrjeno, da je ob razpadu nekdanje SFRJ nastalo pet suverenih enakopravnih držav naslednic. Republika Slovenija je sporazum ratificirala leta 2002, v veljavo pa je stopil 2. junija 2004, ko ga je ratificirala še zadnja država naslednica. 

   

Glavni cilj sporazuma je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami glede vprašanj nasledstva po nekdanji skupni državi, skladno s pravili mednarodnega prava.  Več o izvrševanju sporazuma>> (937 KB)

    

Sporazum o vprašanjih nasledstva je edini veljaven mednarodnopravni akt, ki so ga ratificirale vse države naslednice nekdanje SFRJ in predstavlja trdno podlago za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti glede nasledstva.
Implementacija sodbe Ališič

Slovenija dosledno in skladno s sprejeto zakonodajo izvršuje sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ.

Meddržavna tožba proti Hrvaški

Slovenija je na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila meddržavno tožbo proti Republiki Hrvaški glede terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij.

Prenesene devizne vloge

Slovenija je zaradi nadaljevanja sodnih postopkov proti LB in NLB na Hrvaškem Evropsko komisijo zaprosila za mediacijo v primeru prenesenih deviznih vlog.  


Ali ste vedeli?


Mejna dokumentacija

Mejna dokumentacija

Mejna dokumentacija ter več kot 100 mednarodnih sporazumov

Slovenija je 30. avgusta 2017 v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije prevzela še dodatnih 60 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Skupno je bilo tako prevzetih že preko 100 originalov.

Hkrati s sporazumi je Slovenija pridobila tudi mejno dokumentacijo, ki med drugim vsebujejo geodetske in topografske podatke ter zemljevide. Gre za mejo z Italijo (kopenska meja), Madžarsko (cona A) ter Avstrijo torej ta del meje nekdanje SFRJ, ki je danes izključno slovenska. 

   

Ali ste vedeli, da je Slovenija iz naslova nasledstva skupno prevzela že več kot 100 mednarodnih sporazumov ter pridobila tudi originalno mejno dokumentacijo, vključno z geodetskimi in topografskimi podatki?

Za učinkovito izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva skrbi Stalni skupni odbor visokih predstavnikov. Visoka predstavnica RS za nasledstvo je od januarja 2014 dr. Ana Polak Petrič, ki ima v RS primarno vlogo pri koordinaciji, oblikovanju in predstavljanju stališč na tem področju. Stalni odbor držav naslednic se je nazadnje sestal 11. in 12. novembra 2015. V RS deluje tudi Sklad RS za nasledstvo, ministrica za finance pa vodi koordinacijski odbor za vprašanja nasledstva, ki določa strategijo delovanja države na tem področju.


Visoka predstavnica RS za nasledstvo z dosežki na področju nasledstva po nekdanji SFRJ seznani Vlado RS:

Vlada Republike Slovenije je na 154. redni seji dne 26. oktobra 2017 pooblastila dr. Andraža Zidarja, da opravlja naloge visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo v obdobju od 2. novembra 2017 do 1. novembra 2018. 


Vsebina


Premično in nepremično premoženje

Slika Pogled skozi okno.

Nikolaj Omersa: Pogled skozi okno v Piranu, (1960-1970).

Pri njegovi razdelitvi se uveljavlja teritorialno načelo (prehod lastninske pravice na državo, na ozemlju katere je bilo premoženje ob razglasitvi neodvisnosti). Izjemo predstavljajo predmeti, ki so velikega pomena za kulturno dediščino ene od držav in so po izvoru z ozemlja te države, saj preidejo na to državo. Slovenija je oblikovala seznam predmetov slovenske premične kulturne dediščine (313 eksponatov - umetnine, filmi, primerki v poštnem, železniškem, vojnem muzeju, ostanki letala Edvarda Rusjana itd.), ki se nahajajo na ozemlju Republike Srbije. Seznam je bil aprila 2015 predan Srbiji.

  


Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev

Sloveniji po Sporazumu pripada 14 % od nepremičnin, ki so v prilogi B Sporazuma evidentirane kot premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev (DKP) nekdanje SFRJ. Sloveniji sta bili v procesu delitve dodeljeni dobri dve tretjini objektov, ki ji pripadajo glede na kvote DKP po sporazumu. Slovenija je prevzela vseh 10 nepremičnin, ki so ji bile do sedaj dodeljene: v Washingtonu, Celovcu, Milanu, Rimu, Brasilii, Sao Paulu, Rabatu, Bamaku in dve v Dar es Salaamu. Nekatere od navedenih nepremičnin Slovenija že uporablja za potrebe DKP.  

   

Države naslednice so se odločile za skupne prodaje nepremičnin nekdanje SFRJ v New Yorku (dve nepremičnini), Bonnu, Bernu in Tokiu. Sredstva, pridobljena s prodajo, se razdelijo med države naslednice po ključu iz Priloge B.

   

Ministrstvo za zunanje zadeve je v svojo zbirko prevzelo tudi več kot 220 umetniških del slovenskih avtorjev, ki so krasila objekte DKP nekdanje SFRJ. Izbrana umetniška dela so bila od maja do novembra 2015 na ogled na razstavi "Vrnitev ambasadorjev umetnosti"  v Narodni galeriji v Ljubljani.

    

Fotografije nepremičnin, ki jih je Slovenija prevzela: 


stavba nekdanjega veleposlaništva SFRJ, Bamako, Mali; Slovenija prevzela 2016

stavba nekdanjega veleposlaništva SFRJ, Brasil, Brazilija; Slovenija prevzela 2016

stavba nekdanjega konzulata SFRJ, Sao Paolo, Brazilija; Slovenija prevzela 2016


stavba nekdanje rezidence veleposlanika SFRJ, Dar es Salaam, Tanzanija; Slovenija prevzela 2016

stavba nekdanjega konzulata SFRJ, Milano, Italija; Slovenija prevzela 2011

stavba nekdanjega veleposlaništva SFRJ, Rabat, Maroko; Slovenija prevzela 2016


stavba nekdanje rezidence veleposlanika SFRJ, Rim, Italija; Slovenija prevzela 2013

stavba nekdanjega konzulata SFRJ, Celovec, Avstrija; Slovenija prevzela 2011; Danes Generalni konzulat Republike Slovenije

stavba nekdanjega veleposlaništva SFRJ, Washington, ZDA; Slovenija prevzela 2001/2002; Danes Veleposlaništvo in rezidenca Republike Slovenije


Finančna sredstva in obveznosti

V tej prilogi se obravnavajo vprašanja finančnih sredstev in obveznosti nekdanje SFRJ. Sloveniji pripada 16% razpoložljivih finančnih sredstev v tujini. Večinoma je že urejeno vprašanje delitve monetarnega zlata ter depozitov Narodne banke Jugoslavije (NBJ) v komercialnih bankah v tujini. Odprto ostaja vprašanje jamstev za t.i. stare devizne vloge, delitve deviznih sredstev NBJ pri šestih bankah z mešanim kapitalom v tujini ter vprašanje klirinškega dolga z 10 državami, kot tudi dolg SFRJ do mednarodnih organizacij, med drugim OZN.

 

Sporazum je tudi predvidel pogajanja med državami naslednicami o prevzemu jamstev SFRJ in Narodne banke Jugoslavije za stare devizne vloge, ki v 1990-ih letih niso bile izplačane varčevalcem v okviru nacionalnih shem posameznih držav. Poleg obveznosti, ki jo imajo države po Sporazumu, se je do vprašanja v več sodbah opredelilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice in ugotovilo kršitev človekovih pravic. Odprava kršitev je v teku, obveznost pogajanj pa ostaja izziv za naslednice nekdanje SFRJ.


Večnamenska ladja Triglav

Večnamenska ladja Triglav.

Večnamenska ladja Triglav je patruljna ladja Slovenske vojske, ki jo je republika Slovenija pridobila na podlagi odpisa klirinškega dolga Sovjetske zveze do SFRJ.

  

V petmesečni mednarodni operaciji EU proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju je Slovenska vojska s Triglavom preplula 12.000 navtičnih milj. V 58 operativnih dneh na morju je bilo izvedenih devet reševanj in rešenih 1072 ljudi. 

   


Arhivi

Pečati.

Sporazum podrobno ureja vprašanje delitve, kopiranja in dostopa do arhivov nekdanje SFRJ. Predvideva prost in neoviran dostop predstavnikov zainteresiranih držav naslednic do državnih arhivov SFRJ. Dostop do arhivov SFRJ v Beogradu (Arhiv Jugoslavije in Diplomatski arhiv MZZ Republike Srbije) se izboljšuje, še vedno pa je otežen dostop do gradiv nekdanjih obveščevalnih služb ter arhiva NBJ. Slovenski arhivisti vsako leto opravijo nekajtedensko evidentiranje v arhivih SFRJ. 

 

Slovenija je doslej prevzela več kot 100 originalov mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Prvi sveženj teh arhivskih gradiv, s katerim je Slovenija  prevzela 43 mednarodnih sporazumov , je predstavljal prvo restitucijo državnih arhivov SFRJ katerikoli državi naslednici.

   

Za Slovenijo je posebnega pomena pridobitev originalov Osimskih sporazumov; glede njih se morata, kot to določa sporazum, dogovoriti Slovenija in Hrvaška, kar še ni bilo storjeno. Na pobudo Slovenije so se v letu 2014 začeli pogovori o digitalizaciji skupnih arhivov SFRJ. Leta 2016 je bil izveden pilotni projekt, s katerim je bil digitaliziran eden izmed manjših fondov skupnega gradiva. Rezultati projekta bodo v pomoč pri odločitvi o pravilnem pristopu k digitalizaciji ostalih gradiv. 

   

      


Pokojnine

Vse države naslednice so med seboj sklenile dvostranske sporazume na področju socialne varnosti in uredile vprašanja zagotavljanja pokojnin.

     


Druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti 

Po tej prilogi ni večjih odprtih zadev. 

    

Omeniti velja, da so države naslednice, po sprejetem dogovoru novembra 2018, pridobile t.i. licenčnine, ki so pripadale nekdanji SFRJ, na računu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Tako pridobljena sredstva so bila razdeljena v skladu z določili Priloge F Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Sloveniji je iz tega naslova pripadlo 75.000 švicarskih frankov.

         


Zasebno premoženje in pridobljene pravice

Priloga se nanaša na zasebno premoženje državljanov in pravnih oseb ter zavezuje države naslednice, da le-tega varujejo v skladu z določbami sporazuma, kljub temu da gre za zasebno pravna razmerja in ne za meddržavne terjatve ali obveznosti. Priloga je sestavni del sporazuma in za njeno izvajanje v skladu z navedenim načelom neposredne uporabe mednarodnih pogodb ni potrebno sprejeti nobenih zakonodajnih in izvedbenih pravnih aktov. V zvezi z izvajanjem priloge v Srbiji ni enotne prakse zaradi nasprotnih stališč izvršne in sodne oblasti do vprašanja vzajemnosti. Medtem, ko Vlada Republike Srbije priznava vzajemnost in praviloma omogoča vračanje zahtevanih nepremičnin slovenskim podjetjem, sodišča ugotavljajo, da vzajemnosti ni ter zahtevke slovenskih podjetij zavračajo. Slovenija vztrajno poziva Srbijo k odpravi neenotne prakse in izvajanju določb iz Sporazuma.Slovenija v skupini držav z najmanj neizvršenimi sodbami
Okrogla miza

Odmevi preteklosti: Slovenija in Jura

13. julija 2017 v Ljubljani

 Razstava

Na razstavi Zgodbe iz zapuščine so predstavljeni konkretni dosežki Slovenije na področju nasledstva.