Skoči na vsebino »

Statistika projekta

Prvo leto spletnega orodja predlagam.vladi.si

Urad vlade za komuniciranje je v sredo, 11. novembra 2009, ob 17:15 uri objavil spletno orodje predlagam.vladi.si, namenjeno vključevanju prebivalcev Slovenije v oblikovanje politik na vladni ravni. V manj kot 24 urah po objavi orodja so registrirani uporabniki ustvarili več kot 80 predlogov oziroma osnutkov predlogov.

 

 

Do 12. novembra 2010, torej po natančno enem letu delovanja, je 2.897 registriranih uporabnikov ustvarilo 1.201 predlog, objavilo 7.021 komentarjev in oddalo 11.521 glasov. Pristojnim vladnim organom smo posredovali 251 predlogov, ki so v tem času na glasovanju dobili večinsko podporo registriranih uporabnikov, prejeli in objavili pa smo 235 odzivov vladnih organov. V enem letu smo zabeležili 102.225 obiskov in 439.101 ogledov strani, torej povprečno 280 obiskov in 1.203 ogledov strani dnevno. Povprečen uporabnik si ob obisku ogleda 4,3 strani, ter se na strani v povprečju zadrži 3 minute in 46 sekund.

 

 

Največ zanimanja so bili deležni predlogi za:

 • ponovno uvedbo utripajoče zelene luči na semaforjih,
 • ukinitev študentskega dela,
 • odmero prometnih kazni na podlagi osebnega dohodka,
 • boljšo ureditev področja varovanja živali,
 • subvencioniranje letalskih poletov na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko,
 • legalizacijo oziroma dekriminalizacijo vseh prepovedanih drog,
 • uvedbo davka za plastično embalažo,
 • uvedbo sistema vračljivih plastenk,
 • financiranje verskih skupnosti in cerkva po načelu verskega davka,
 • opredelitev motečega pasjega lajanja kot prekrška,
 • spremembo Zakona o igrah na srečo,
 • znižanje davka na dodano vrednost za vse otroške plenice in
 • predlog za uvedbo novega načina zdravljena multiple skleroze,
 • za kastracijo posiljevalcev, pedofilov in zoofilov,
 • za razjasnitev pojava "Izpušne sledi" (chemtrails) na našem nebu,
 • in predlog za ustanovitev živalske policije.

Delež vseh predlogov, ki so poslani v obravnavo pristojnemu organu (251), znaša 27,7%. Ostalih 72,3% ali ni dobilo zadostne podpore na glasovanju (458 predlogov), ali pa so že na samem začetku moderatorji orodja presodili, da predlog ni primeren za obravnavo (198 predlogov), ker je podoben predlog ali že obstajal, ali ni vseboval konkretne rešitve izpostavljenega problema, ipd.

 

Največ predlogov smo v reševanje posredovali (nekatere smo zaradi razsežnosti njihove tematike posredovali več vladnim organom hkrati):

 • 49 – Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve;
 • 41 – Ministrstvu za promet;
 • 36 – Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo;
 • 29 – Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za pravosodje;
 • 26 – Ministrstvu za javno upravo;
 • 24 – Ministrstvu za okolje in prostor;
 • 21 – Ministrstvu za zdravje;
 • 20 – Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • 10 – Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
 • 8 – Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
 • 7 – Ministrstvu za obrambo;
 • 6 – Uradu za enake možnosti in Uradu za verske skupnosti;
 • 5 – Ministrstvu za kulturo in Uradu za komuniciranje;
 • 2 – Ministrstvu za zunanje zadeve in Službi vlade za zakonodajo;
 • 1 – Uradu za intelektualno lastnino.

Odgovori pristojnih organov (276)

 

V prvem letu so tako pristojni vladni organi pripravili 276 odgovorov na 235 predlogov. S sklepom Vlade RS 38200-11/2009/9 z dne 23.7.2009, so ministrstva in vladne službe zavezani odgovor pripraviti v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v 20 dneh. V povprečju pristojni organ pripravi odgovor v 23,9 dneh po prejemu predloga v reševanje. 53% odgovorov (146) smo prejeli v s sklepom postavljenem 20 dnevnem roku, 80% pa v manj kot 30 dneh, oziroma 91% v manj kot 40 dneh.

 

 

V enajstih primerih so ministrstva pobude državljanov sprejela pozitivno in predvidela ukrepe za njihovo uveljavitev ali reševanje.

 • Predlog za znižanje stopnje davka na dodano vrednost otroškim pralnim plenicam 

  • 9.3.2010 - Ministrstvo za finance je predlog podprlo in ga bo vključilo v naslednjo spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.
  • 26.1.2011 - Ministrstvu za finance nas je seznanilo, da je bila navedena pobuda upoštevana v 2. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 27/2010), ki je med izdelke za higiensko zaščito, od katerih se v skladu s 3. točko Priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 10/10-UPB) uporablja nižja stopnja DDV, dodatno vključil tudi pralne plenice za večkratno uporabo. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance.

 • Predlog za nadgradnjo programske opreme računalnikov v državni upravi, ki bi omogočala ogled .odf formata  (OpenDocument format).

  • 15.1.2010 - Ministrstvo za javno upravo je predlog preučilo in odločilo, da bodo iz predloga oblikovali ustrezno nalogo in jo uvrstili v Akcijski Načrt Strategije razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP).
  • 24.11.2010 - Ministrstva in uradi opremljajo svoje računalnike samostojno. Ministrstvo za javno upravo je zato pripravilo dokument: Predlog dogovora formatov za izmenjavo dokumentov v državni upravi/javni upravi, s katerim se uvajajo novi formati za izmenjavo dokumentov, ki izhajajo iz družine formatov ODF. V tej zvezi je bil podan tudi predlog za spremembo Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju in predlog za spremembo Poslovnika Vlade. Dokument je bil obravnavan in sprejet 19.10.2010 na seji Projektne koordinacije elektronskega poslovanja v JU.

 • Predlog za ureditev problematike izkoriščanja ukrepa aktivne politike zaposlovanja – delovni preizkus 

  • 4.6.2010 – Ministrstvo za delo, družino in socialno zadeve je predlog podprlo in bo na podlagi podanega predloga Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ) naložilo, da v roku 30 dni preveri izvajanje programa pri delodajalcih, ki so v zadnjem letu izvajali delovni preizkus za več kot 5 oseb. Na tej podlagi bo Zavod, po potrebi, ustrezno dopolnil pogoje izvajanja programa.
  • 11.10.2010 – Na podlagi analize vključitev v program Delovni preizkus v prvih osmih mesecih leta 2010 je ZRSZ ugotovil, da se je med 3.611 osebami, ki so program zaključile do 31.8.2010, pri istem delodajalcu zaposlilo 56,74% oseb, kar je glede na situacijo na trgu zadovoljiv rezultat. Od tega je bilo pri 89 delodajalcih 5 ali več vključenih oseb, izhod le-teh v zaposlitev pa je bil 61,63%. Največ delodajalcev (1.228) je imelo vključeno le eno osebo, od tega so delodajalci zaposlili 654 oseb. Novo javno povabilo bo ZRSZ objavil najkasneje v začetku meseca decembra 2011. Glede na to, da javno povabilo že vključuje navedbo »Zavod lahko ponudbo za program zavrne, če je izvajalec na enakem ali podobnem delovnem mestu že uspešno izvedel delovni preizkus, pa do zaposlitve ni prišlo, ali če je vnaprej jasno, da zaposlitev na konkretnem delovnem mestu, kjer izvajalec želi izvesti delovni preizkus, ne bo mogoča. Izvajanje aktivnosti se prične po odobritvi s strani Zavoda in s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem.« MDDSZ ocenjuje, da sprememba javnega povabila ni potrebna.

 • Predlog za prilagoditev spletnih storitev ministrstev vsem internetnim brskalnikom. 

  • 16.3.2010 – Ministrstvo za javno upravo je predlog podprlo, saj se zaveda, da so nekatere e-storitve, ki zahtevajo elektronski podpis omejene na vrsto spletnega brskalnika. V mesecu marcu bodo zato zaključili vpeljavo nove podpisne komponente, ki bo omogočala e-podpisovanje v MS Internet Explorer (na operacijskem sistemu Windows) in tudi v drugih brskalnikih, ki niso lastniški. Po vpeljavi nove podpisne komponente bo mogoče e-podpisovanje in s tem dostopnost e-storitev tudi v brskalniku Mozilla Firefox na operacijskem sistemu Windows in Linux, kasneje pa tudi v drugih brskalnikih kot so npr. Safari, Chrome, Opera. Rešitev nove komponente so pred kratkim vpeljali v sistem eVEM, do konca marca 2010 pa bo na voljo tudi v e-storitvah e-uprave. Rešitev bodo predlagali tudi ostalim državnim organom, ki samostojno izvajajo e-rešitve in niso v pristojnosti Ministrstva za javno upravo.
  • 24.11.2010 – Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k naročilu za novo komponento za podporo brskalnika Mozilla. Prva implementacija se je izvedla na portalu za podjetnike e-VEM (evem.gov.si) konec 5.3.2010, na Državnem portalu e-Uprava pa dne 1.4. 2010. V nadaljevanju Ministrstvo načrtuje vzpostavitev podpore brskalnikom Opera in Safari, ki se bo izvedla predvidoma v naslednjih 6 mesecih.
   Od 1.1.2010 pa v vseh javna naročilih, ki jih objavlja Ministrstvo za javno upravo in prav tako pri institucijah, kjer sodeluje v razpisnih postopkih, postavlja zahtevo, da morajo informacijski sistemi omogočati dostopnost različnim brskalnikom (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari).

 • Predlog po ukinitvi pogojev, ki se nanašajo na tehnične značilnosti vozil, za uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. 

  • 21.12.2009 - Ministrstvo za promet je predlog s strokovnega stališča preverilo in se s predlogom strinja. Predlog za spremembo zakona bodo pripravili v letu 2010.
  • 15.10.2010 – Ministrstvo za promet je sporočilo, da je bil predlog spremembe Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki obsega predlog po ukinitvi pogojev, ki se nanašajo na tehnične značilnosti vozil, za uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov, v letu 2010 že pripravljen. A ker je ministrstvo pričelo tudi s spreminjanjem Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu glede načina izračunavanja višine letne dajatve za osebna vozila, sprememba zakona še ni bila poslana v javno razpravo. Zaradi sprememb uredbe bi bilo namreč potrebno tudi spremeniti ali dopolniti določbe navedenega zakona. Priprava sprememb uredbe se zaključuje, znano pa je tudi kateri popravki zakona so še potrebni, zato bo ministrstvo v kratkem dalo v javno razpravo celovit predlog sprememb Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki vključuje tudi s strani državljanov predlagano spremembo ureditve.

 • Predlog za povečanje števila parkirišč za motoriste . 

  • 2.4.2010 - Ministrstvo za promet je predlog podprlo, saj se strinja, da je parkirnih mest za motoriste premalo in bi jih potrebovali mnogo več. Ureditev parkirnih mest pa je v skladu s 15. členom Zakona o varnosti v cestnem prometu v pristojnosti občin. Na ministrstvu bodo zato pripravili dopis, v katerem bodo vse občine pozvali k učinkovitejši ureditvi te problematike.
  • 15.10.2010 – Ministrstvo za promet je sporočilo, da bodo v roku 30 dni z dopisom lokalnim skupnostim le-te zaprosili, da reševanju problematike parkiranja motornih koles namenijo večjo pozornost. Sporočili pa so tudi, da so pred vhodom v stavbo ministrstva označili dve parkirni mesti za motorna kolesa.


 • Predlog za spremembo Zakona o igrah na srečo, predvsem v delu, ki dovoljuje omejitev dostopa do spletnih mest, za katere se ugotovi, da prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade. 

  • 12.03.2010 - Ministrstvo za finance je predlog ocenilo kot primerno za nadaljnjo obravnavo, saj je tudi vsebinsko povezan s pobudo Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter predlogom Informacijskega pooblaščenca.
  • 17.2.2011 – Ministrstvo za finance je sporočilo, da je 16.12.2010 Vlada Republike Slovenije sprejela  Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji.  V strategiji je navedeno, da bo Ministrstvo za finance v roku šestih mesecev po sprejemu strategije pripravilo nov zakon, ki bo urejal igre na srečo ter ustrezno prilagodil predpise, ki urejajo dajatve na tem področju.

 • Predlog za javno razkritje projekta TEŠ 6 blok 

  • 8.9.2010 – Ministrstvo za gospodarstvo je predlog podprlo, saj je po njihovem mnenju smiselno, da HSE o projektu Blok 6 TEŠ pripravi posebno spletno stran, ki bo v celoti namenjena obveščanju javnosti o omenjenem projektu. To bo Ministrstvo za gospodarstvo Vladi RS tudi predlagalo.
  • 20.12.2010 Ministrstvo za gospodarstvo je sporočilo, da v zvezi s predlogom ni načrtovanih nobenih dopolnil ali sprememb predpisov, da predmetna zadeva ni več v pristojnosti Vlade RS, temveč je pristojnost prešla na novoustanovljeno Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS.
   Urad Vlade RS za komuniciranje je na Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS poslal uraden dopis, v katerem Agencijo prosimo, da predlog državljanov preučijo in presodijo o možnostih njegove implementacije.

 

Med ostalimi odgovori je:

a.) na 113 predlogov pristojni organ odgovoril, da obstoječa ureditev ustrezno ureja izpostavljeno tematiko oziroma da so postopki za njeno ureditev že sproženi;

 

b.) v 31 primerih je pristojni organ odgovoril, da še išče ustrezno ureditev za izpostavljeno problematiko ter da je predlog ena od mogočih rešitev;

 

c.) v treh (3) primerih vlada ni pristojna za urejanje vprašanja;

 

č.) v 77 primerih pa je pristojni vladni organ posredoval negativen odgovor:

 

 

 


  


 Kontakt

e-naslov: predlagam.vladiping@govpong.si

telefon: (01) 478 26 00

faks: (01) 251 23 12

 

Urad Vlade RS za komuniciranje 

Gregorčičeva 25

1000 Ljubljana